Bài 21. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) bài giảng Lịch sử 8

  Đánh giá    Viết đánh giá
 26       0      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
hfg5zq
Danh mục
Thư viện Bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
1/24/2015 9:51:37 PM
Loại file
ppt
Dung lượng
7.62 M
Lần xem
0
Lần tải
26

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình
LINK DOWNLOAD

Bai-21.-Chien-tranh-the-gioi-thu-hai-1939-1945.ppt[7.62 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%
LỊCH SỬ LỚP 8
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH
Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Kim Huế
TrườngTHCS Thạnh Bình
Câu 1:Nêu những nét chung về phong trào đấu tranh giai phóng dân tộc ở châu Á
Kiểm tra bài cũ
- -Đầu thế kỉ XX, haàu heát caùc nöôùc Ñoâng nam AÙ ñeàu trôû thaønh nöôùc thuoäc ñòa, nöûa thuoäc ñòa cuûa chuû nghóa thöïc daân. ( tröø Thaùi Lan). Sau phong traøo Caàn Vöông thaát baïi, , taàng lôùp trí thöùc môùi ôû caùc nöôùc naøy chuû tröông ñaáu tranh giaønh ñoäc laäp theo con ñöôøng daân chuû tö saûn.
- Töø nhöõng naêm 20, neùt môùi cuûa phong traøo giaûi phoùng daân toäc chaâu AÙ la øgiai caáp voâ saûn baét ñaàu tröôûng thaønh vaø tham gia laõnh ñaïo phong traøo caùch maïng. Đó là do sự gia tăng số lượng, phát triển và trưởng thành của giai cấp công nhân sau chính sách khai thác thuộc địa của các nước đế quốc và những ảnh hưởng của cách mạng tháng 10 Nga
+ Moät soá Ñaûng coäng saûn xuaát hieän caùc nöôùc trong khu vöïc nhö Inñoâneâxia ( 5/1920), Vieät Nam ( 2/1930), Maõ Lai vaø Xieâm ( 4/1930), Philippin ( 4/1930) …
+ Töø khi coù Ñaûng coäng saûn laõnh ñaïo, phong traøo daân toäc daân chuû phaùt trieån maïnh meõ. Noåi baäc laø khôûi nghóa Xu ma tô ra ôû In ñoâ neâ xia, cao traøo caùch maïng Xoâ Vieát Ngheä Tónh ôû Vieät Nam.
-Phong traøo daân chuû tö saûn cuõng coù nhöõng böôùc tieán roõ reät laø xuaát hieän caùc ñaûng phaùi hoaëc caùc hoäi do nhaø yeâu nöôùc saùng laäp.Sau ñoù xuaát hieän caùc chính ñaûng coù toå chöùc vaø aûnh höôûng xaõ hoäi saâu roäng nhö Ñaûng DAÂn toäc ôû In ñoâ neâ xia, Phong traøo Tha kin ôû Mieán Ñieän …
Chương IV:
Chiến tranh thế giới thứ II (1939 -1945)
Tiết 31- Bài 21: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ II ( 1939- 1945)
Chương IV: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939-1945)
I/ Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh thế giới thứ hai:
Tiết 31: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939-1945)
Nhắc lại những sự kiện lớn của các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới ?
Mâu thuẫn về quyền lợi, thị trường và thuộc địa giữa các nước đế quốc sau chiến tranh thế giới nhất.
Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933)
ANH
PHÁP
MỸ
ĐỨC
Ý
NHẬT
Những mâu thuẫn trên càng sâu sắc dẫn đến tình hình thế giới như thế nào?
(phát xít)
(đế quốc)
Tiết 31: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939-1945)
I/ Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh thế giới thứ hai:
=> Hình thành 2 khối quân sự đối địch nhau:
Anh, Pháp, Mĩ
Đức, Ý, Nhật
(đế quốc) (phát xít)
- Chính sách thù địch chống Liên Xô càng thúc đẩy các nước đế quốc phát động chiến tranh xâm lược nhằm xóa bỏ nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới
Mâu thuẫn về quyền lợi, thị trường và thuộc địa giữa các nước đế quốc thêm sâu sắc.
Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933)
Tranh biếm họa ở châu Âu năm 1939: Hít-le được ví như người khổng lồ, chung quanh là những chính khách châu Âu đã nhượng bộ Hít-le
Em có nhận xét gì về tranh?
- Các nước Anh, Pháp, Mĩ thực hiện đường lối nhân nhượng, thỏa hiệp với các nước phát xít, cố làm cho các nước này chĩa mũi nhọn chiến tranh về phía Liên Xô
Nhưng với tính toán của mình, Đức đã tiến
đánh các nước tư bản Châu Âu trước khi tấn
công Liên Xô
- Sau những cuộc thôn tính nước Áo (3/1938) và Tiệp Khắc (3/1939)như những khúc dạọ đầu ngày 1/9/1939, phát xít Đức tấn công Ba Lan,dẫn tới sự bùng nổ cuộc chiến tranh thế giới thứ 2 kéo dài tới 6 năm khốc liệt
Hình ảnh quân Đức tấn công Ba Lan
? Vì sao Đức tấn công Ba Lan đầu tiên?
Vì Ba Lan là đồng minh của Anh - Pháp, Đức tấn công Ba Lan đầu tiên là để thăm dò thái độ của Anh - Pháp.
I. NGUYÊN NHÂN BÙNG NỔ CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI
II. NHỮNG DIỄN BiẾN CHÍNH
1, Chiến tranh bùng nổ và lan rộng toàn thế giới (từ ngày 1-9-1939 đến đầu năm 1943)
a. Ở châu Âu
THỤY ĐIỂN
NA-UY
4.1940
PHẦN LAN
THỔ NHĨ KỲ
LI-BI
4.1941
I-TA-LI-A
AN-BA-NI
HI-LẠP
10.1940
NAM TƯ
BUN-GA-RI
4.1941
Vac-sa-va
BA LAN
HUNG-GA-RI
9.1939
PHÁP
5.1940
ĐỨC
Bec-lin
TIỆP KHẮC
Muy-nich
ÁO
ANH
ĐAN MẠCH
4. 1940
5.1940
6.1940
9.1940
AI CẬP
LƯỢC ĐỒ QUÂN ĐỨC ĐÁNH CHIẾM CHÂU ÂU (1939-1941)
Những vùng bị phát xít Đức chiếm (1939-1940)
Nước trung lập
Lãnh thổ của Đức, I-ta-li-a và đồng minh của Đức trước khi nổ ra chiến tranh
Hướng tấn công của quân Đức
Tiết 31: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939-1945)
I/ Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh thế giới thứ hai:
II/ Những diễn biến chính:
1/ Chiến tranh bùng nổ và lan rộng toàn thế giới (từ 1/9/1939-đầu năm 1943)
* Châu Âu:
Trong giai đoạn đầu( 9/1939 – 6/1941) với chiến lược “chiến tranh chớp nhoáng’’ phát xít Đức đã đánh chiếm phần lớn các nước châu Âu.
-22/6/1941, Đức tấn công và tiến sâu vào lãnh thổ Liên xô
22.6.1941: với kế hoạch Bacbarosa (kế hoạch chớp nhoáng)
Đức tấn công Liên Xô
? Quan sát hình ảnh, em có nhận xét gì về hậu quả bước đầu của chiến tranh do phát xít Đức gây ra ở các nước châu Âu?
Nhật Bản đánh chiếm khu vực châu Á – Thái Bình Dương
7/12/1941
I. NGUYÊN NHÂN BÙNG NỔ CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI
II. NHỮNG DIỄN BiẾN CHÍNH
1, Chiến tranh bùng nổ và lan rộng toàn thế giới (từ ngày 1-9-1939 đến đầu năm 1943)
a.Ở châu Âu
.Ở châu Á-Thái Bình Dương
07.12.1941, Nhật Bản tấn công Mỹ tại Trân Châu Cảng (Haoai). Sau đó đánh chiếm toàn bộ Đông Nam Á.
? Hãy nêu diễn biến chính của chiến sự ở châu Á - Thái Bình Dương?
? Quan sát những hình ảnh trên, em có nhận xét gì về hậu quả của chiến tranh do phát xít Nhật gây ra ở châu Á-Thái Bình Dương?
Li bi 9/1940
Ai Cập 9/1940
I. NGUYÊN NHÂN BÙNG NỔ CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI
II. NHỮNG DIỄN BiẾN CHÍNH
1, Chiến tranh bùng nổ và lan rộng toàn thế giới (từ ngày 1-9-1939 đến đầu năm 1943)
a. Ở châu Âu
.Ở châu Á - Thái Bình Dương
c. Ở Bắc Phi
- 9.1940 Italia tấn công Ai Cập
=> Chiến tranh lan rộng toàn thế giới
1/1942 khối đồng minh chống phát xít do 3
cường quốc Liên Xô,Mĩ,Anh làm trụ cột
Tổng kết
1. Nguyên nhân nào dẫn đến chiến tranh thế giới thứ hai? Em hãy điến dấu x vào ô trống trước ý đúng
Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc với thuộc địa
Mâu thuẫn giữa đế quốc với đế quốc về thị trường và thuộc địa
Sự bất mãn về vấn đề thuộc địa giữa Anh, Pháp, Mỹ
Khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933
x
x
Hướng dẫn học tập
- Đối với bài học ở tiết này: hoïc baøi chuù troïng caùc nöôùc ñeá quoác naûy sinh maâu thuaãn môùi veà quyeàn lôïi thò tröôøng thuoäc ñòa, Mó muoán möôïn baøn tay phaùt xít ñeå tieâu dieät Lieân Xoâ
laøm baøi taäp 2.3.4.5.6 VBT
+ Đối với bài học ở tiết tiếp theo
chuẩn bị ôn tập hoc kỳ I
Tiết học kết thúc
Kính chào các thầy cô Chúc các em học giỏi
Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

  • Bài 21. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) - 1
  • Bài 21. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) - 2
  • Bài 21. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) - 3
  • Bài 21. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) - 4
  • Bài 21. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) - 5
  • download - 4

 

Nguồn:

 

bài giảng tương tự