Bài 21.
HỆ QUY CHIẾU CÓ GIA TỐC
LỰC QUÁN TÍNH
Nêu các lực tác dụng vào viên bi trong hệ quy chiếu gắn với bàn? Viết phương trình định luật II Newton?
Nêu các lực tác dụng vào viên bi trong hệ quy chiếu gắn với xe? Viết phương trình định luật II Newton?
1. HỆ QUY CHIẾU CÓ GIA TỐC
- Hệ quy chiếu phi quán tính: là hệ quy chiếu chuyển động có gia tốc so với hệ quy chiếu quán tính.
- Trong hệ quy chiếu phi quán tính, các định luật Niutơn không còn nghiệm đúng.
2. LỰC QUÁN TÍNH
 
Nêu đặc điểm (hướng, độ lớn) của lực quán tính?
2. LỰC QUÁN TÍNH
 
2. LỰC QUÁN TÍNH
Lực quán tính có đặc điểm gì giống và khác so với các lực thông thường?
3. VẬN DỤNG
Tại sao hành khách trong xe ngả người về trước khi xe phanh gấp và ngả người về sau khi xe tăng ga?
 
nguon VI OLET