1. Kiểm tra bài cũ: Bến Tre đồng khởi
? Phong trào "Đồng khởi" ở Bến Tre nổ ra trong hoàn cảnh nào ?
? Thắng lợi của phong trào "Đồng khởi" ở tỉnh Bến Tre có tác động như thế nào đối với cách mạng miền Nam ?
Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta
1. Nhiệm vụ của miền Bắc sau năm 1954 và hoàn cảnh ra đời Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta.
Đọc sách giáo khoa và trả lời các câu hỏi sau:
? Sau hiệp định Giơ-ne-vơ, Đảng và Chính phủ xác định nhiệm vụ của miền Bắc là gì ?
? Tại sao Đảng và Chính phủ lại quyết định xây dựng một nhà máy cơ khí hiện đại ? Đó là nhà máy nào ?
Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta
1. Nhiệm vụ của miền Bắc sau năm 1954 và hoàn cảnh ra đời Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta.
? Sau hiệp định Giơ-ne-vơ, Đảng và Chính phủ xác định nhiệm vụ của miền Bắc là gì ?
- Sau hiệp định Giơ-ne-vơ, miền Bắc nước ta bước vào thời kì xây dựng Chủ nghĩa xã hội và trở thành hậu phương lớn cho cách mạng miền Nam.
Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta
1. Nhiệm vụ của miền Bắc sau năm 1954 và hoàn cảnh ra đời Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta.
? Tại sao Đảng và Chính phủ lại quyết định xây dựng một nhà máy cơ khí hiện đại ? Đó là nhà máy nào ?
- Đảng và Chính phủ quyết định xây dựng một nhà máy cơ khí hiện đại ở miền Bắc để:
+ Trang bị máy móc hiện đại cho miền Bắc, thay thế các công cụ thô sơ, việc này giúp tăng năng suất và chất lượng lao động.
+ Nhà máy này làm nòng cốt cho ngành công nghiệp nước ta.
- Đó là Nhà máy Cơ khí Hà Nội.
Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta
Để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, để làm hậu phương to lớn cho miền Nam, chúng ta cần công nghiệp hóa nền sản xuất của nước nhà. Việc xây dựng các nhà máy hiện đại là điều tất yếu. Nhà máy Cơ khí Hà Nội là nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta.
1. Nhiệm vụ của miền Bắc sau năm 1954 và hoàn cảnh ra đời Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta.
Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta
2. Quá trình xây dựng và những đóng góp của nhà máy Cơ khí Hà Nội cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
1. Nhiệm vụ của miền Bắc sau năm 1954 và hoàn cảnh ra đời Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta.
Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta
PHIẾU HỌC TẬP
Đọc Sách giáo khoa, thảo luận để hoàn thành các bài tập sau:
1. Điền thông tin thích hợp vào chỗ chấm "............"
NHÀ MÁY CƠ KHÍ HÀ NỘI
CÁC SẢN PHẨM
2. Nhà máy Cơ khí Hà Nội đã đóng góp gì vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước ? .............
........................................................................................
Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta
PHIẾU HỌC TẬP
1. Điền thông tin thích hợp vào chỗ "................"
NHÀ MÁY CƠ KHÍ HÀ NỘI
CÁC SẢN PHẨM
Từ tháng 12-1955 đến tháng 4-1958
phía Tây Nam thủ đô Hà Nội
hơn 10 vạn mét vuông
lớn nhất khu vực Đông Nam Á lúc bấy giờ
Liên Xô
máy phay, máy tiện, máy khoan,...tiêu biểu là tên lửa A12
Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta
2. Nhà máy Cơ khí Hà Nội đã đóng góp gì vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước ?
- Các sản phẩm của nhà máy đã phục vụ công cuộc lao động xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, cùng bộ đội đánh giặc trên chiến trường miền Nam (tên lửa A12).

- Nhà máy Cơ khí Hà Nội luôn đạt được thành tích to lớn, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta
? Kể lại quá trình xây dựng Nhà máy Cơ khí Hà Nội?
2. Quá trình xây dựng và những đóng góp của nhà máy Cơ khí Hà Nội cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
1. Nhiệm vụ của miền Bắc sau năm 1954 và hoàn cảnh ra đời Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta.
- Hình ảnh này gợi cho ta nghĩ đến tương lai tươi đẹp của đất nước.
? Em có nhận xét gì về câu nói "Nhà máy Cơ khí Hà Nội đồ sộ vươn cao trên vùng đất trước đây là một cánh đồng, có nhiều đồn bốt và hàng rào dây thép gai của thực dân xâm lược"
Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta
Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta
? Việc Bác Hồ 9 lần về thăm Nhà máy Cơ khí Hà Nội nói lên điều gì?
2. Quá trình xây dựng và những đóng góp của nhà máy Cơ khí Hà Nội cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
1. Nhiệm vụ của miền Bắc sau năm 1954 và hoàn cảnh ra đời Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta.
Việc Bác Hồ 9 lần về thăm Nhà máy Cơ khí Hà Nội cho thấy Đảng, Chính phủ và Bác Hồ rất quan tâm đến việc phát triển công nghiệp, hiện đại hóa sản xuất của nước nhà vì hiện đại hóa sản xuất giúp cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thống nhất đất nước.
Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta
Năm 1958, Nhà máy Cơ khí Hà Nội ra đời, góp phần to lớn vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước.
GHI NHỚ:
Sau hiệp định Giơ-ne-vơ, Đảng và Chính phủ xác định nhiệm vụ của miền Bắc là:
Trò chơi: Rung chuông vàng
Câu 1:
0
Hết giờ
1
2
3
4
5
6
7
A. Miền Bắc bước vào thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội.
B. Miền Nam bước vào thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội và chiến đấu chống đế quốc Mỹ.
C. Miền Bắc bước vào thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội và làm hậu phương lớn cho cách mạng miền Nam.
Trò chơi: Rung chuông vàng
Câu 2:
0
Hết giờ
1
2
3
4
5
6
7
Nhà máy Cơ khí Hà Nội hoàn thành vào thời gian nào ?
A. Tháng 12 năm 1955
B. Tháng 4 năm 1958
C. Tháng 4 năm 1955
Trò chơi: Rung chuông vàng
Câu 3:
0
Hết giờ
1
2
3
4
5
6
7
Nhà máy cơ khí Hà Nội ra đời đã có đóng góp gì vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước ?
A. Phục vụ công cuộc lao động xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, cùng bộ đội đánh giặc trên chiến trường miền Nam.
B. Nhà máy làm nòng cốt cho ngành công nghiệp ở nước ta.
C. Các sản phẩm của nhà máy chủ yếu phục vụ cho ngành nông nghiệp.
nguon VI OLET