Bài 21:
VẼ TRANG TRÍ
TRANG TRÍ HÌNH TRÒN
Bài 21:
VẼ TRANG TRÍ
TRANG TRÍ HÌNH TRÒN
I. Quan sát nhận xét :
Bài 21:
VẼ TRANG TRÍ
TRANG TRÍ HÌNH TRÒN
I. Quan sát nhận xét :
Bài 21:
VẼ TRANG TRÍ
TRANG TRÍ HÌNH TRÒN
I. Quan sát nhận xét :
Trang trí cơ bản
Bài 21:
VẼ TRANG TRÍ
TRANG TRÍ HÌNH TRÒN
I. Quan sát nhận xét :
Trang trí ứng dụng
II. Cách trang trí hình tròn :
1. Vẽ hình tròn
2. Kẻ các trục của hình tròn
3. Vẽ các mảng chính ở giữa,
4. Tìm hoạ tiết vẽ vào các mảng cho phù hợp
Bài 21:
VẼ TRANG TRÍ
TRANG TRÍ HÌNH TRÒN
mảng phụ ở xung quanh
5. Vẽ màu
II. Cách trang trí hình tròn :
1. Vẽ hình tròn
2. Kẻ các trục của hình tròn
3. Vẽ các mảng chính ở giữa,
4. Tìm hoạ tiết vẽ vào các mảng cho phù hợp
Bài 21:
VẼ TRANG TRÍ
TRANG TRÍ HÌNH TRÒN
mảng phụ ở xung quanh
5. Vẽ màu
Bài vẽ của HS các lớp trước
Bài 21:
VẼ TRANG TRÍ
TRANG TRÍ HÌNH TRÒN
Bài 21:
VẼ TRANG TRÍ
TRANG TRÍ HÌNH TRÒN
III.Thực hành :
Bài học đến đây kết thúc