Bài 22.
LỰC HƯỚNG TÂM VÀ LỰC QUÁN TÍNH LI TÂM.
HIỆN TƯỢNG TĂNG, GIẢM, MẤT TRỌNG LƯỢNG
1. LỰC HƯỚNG TÂM
Trong chuyển động tròn đều, gia tốc hướng vào tâm quỹ đạo – gia tốc hướng tâm.
 
 
 
1. LỰC HƯỚNG TÂM
 
 
 
 
 
1. LỰC HƯỚNG TÂM
 
Fmsn
P
N
 
1. LỰC HƯỚNG TÂM
2. LỰC QUÁN TÍNH
LI TÂM
 
 
 
 
 
 
2. LỰC QUÁN TÍNH
LI TÂM
2. LỰC QUÁN TÍNH
LI TÂM
2. LỰC QUÁN TÍNH
LI TÂM
3. HIỆN TƯỢNG TĂNG, GIẢM,
MẤT TRỌNG LƯỢNG
 
3. HIỆN TƯỢNG TĂNG, GIẢM,
MẤT TRỌNG LƯỢNG
 
 
nguon VI OLET