Bài 23. Đức tính giản dị của Bác Hồ

bài giảng điện tử Ngữ văn Ngữ văn 7
  Đánh giá    Viết đánh giá
 4       7      0
Ngày đăng 2017-03-10 09:35:38 Tác giả Ly Trương Thị Hạ loại .pptx kích thước 158.63 M số trang 23
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

GV: TRƯƠNG THỊ HẠ LYCHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔVỀ DỰ GIỜ LỚP 7A2MÔN NGỮ VĂNĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒTIẾT 93: PHẠM VĂN ĐỒNGTIẾT 93ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ.1) Tác giả:Ph?m Van D?ng (1906 - 2002)I. D?c - hi?u chỳ thớch: 2) Tác phẩm :- Xu?t x?: Trớch trong b�i di?n van Ch? t?ch H? Chớ Minh, tinh hoa v� khớ phỏch c?a dõn t?c, luong tõm c?a th?i d?i.TIẾT 93ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ.I. D?c - hi?u chỳ thớch: 2) Tác phẩm :Xu?t x?: Trớch trong b�i di?n van Ch? t?ch H? Chớ Minh, tinh hoa v� khớ phỏch c?a

  • Bài 23. Đức tính giản dị của Bác Hồ - 1
  • Bài 23. Đức tính giản dị của Bác Hồ - 2
  • Bài 23. Đức tính giản dị của Bác Hồ - 3
  • Bài 23. Đức tính giản dị của Bác Hồ - 4
  • Bài 23. Đức tính giản dị của Bác Hồ - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

GV: TRƯƠNG THỊ HẠ LY
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ

VỀ DỰ GIỜ LỚP 7A2

MÔN NGỮ VĂN
ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ
TIẾT 93:
PHẠM VĂN ĐỒNG
TIẾT 93
ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ.
1) Tác giả:
Ph?m Van D?ng
(1906 - 2002)
I. D?c - hi?u chỳ thớch:

2) Tác phẩm :
- Xu?t x?: Trớch trong b�i di?n van "Ch? t?ch H? Chớ Minh, tinh hoa v� khớ phỏch c?a dõn t?c, luong tõm c?a th?i d?i.
TIẾT 93
ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ.
I. D?c - hi?u chỳ thớch:

2) Tác phẩm :
Xu?t x?: Trớch trong b�i di?n van "Ch? t?ch H? Chớ Minh, tinh hoa v� khớ phỏch c?a dõn t?c, luong tõm c?a th?i d?i.
D?i ý: D?c tớnh gi?n d? c?a Bỏc H?
Phuong th?c: ngh? lu?n
B? c?c: 2 ph?n
BỐ CỤC:
Phần 1: “Điều rất quan trọng cần phải làm nổi bật…trong sáng, thanh bạch, tuyệt đẹp.”
Nhận định về đức tính giản dị của Bác Hồ

Phần 2: “Con người của Bác…anh hùng cách mạng.”
Chứng minh đức tính giản dị của Bác

TIẾT 93
ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ.
Nhận định về đức tính giản dị của Bác Hồ
Luận điểm: Sự nhất quán giữa đời hoạt động chính trị lay trời chuyển đất với đời sống bình thường vô cùng giản dị và khiêm tốn của Bác.
Nêu vấn đề trực tiếp, ngắn gọn, súc tích
Ca ngợi phẩm chất của Bác.
II. D?c - hi?u van b?n:

TIẾT 93
ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ.
2) Chứng minh đức tính giản dị của Bác
Giản dị trong đời sống
- Böõa aên : chæ vaøi ba moùn, caùi baùt bao giôø cuõng saïch, thöùc aên thöøa ñöôïc xeáp töôm taát.
II. D?c - hi?u van b?n:

TIẾT 93
ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ.
2) Chứng minh đức tính giản dị của Bác
Giản dị trong đời sống
- Böõa aên : chæ vaøi ba moùn, caùi baùt bao giôø cuõng saïch, thöùc aên thöøa ñöôïc xeáp töôm taát.
- Nhaø ôû :
II. D?c - hi?u van b?n:

vài ba phòng, luôn lộng gió và ánh sáng
Nhà gác đơn sơ, một góc vườn
Gỗ thường mộc mạc, chẳng mùi sơn
Giường mây chiếu cói, đơn chăn gối
Tủ nhỏ vừa treo mấy áo sờn.
(Thăm cõi Bác xưa – Tố Hữu)
TIẾT 93
ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ.
2) Chứng minh đức tính giản dị của Bác
Giản dị trong đời sống
- Böõa aên : chæ vaøi ba moùn, caùi baùt bao giôø cuõng saïch, thöùc aên thöøa ñöôïc xeáp töôm taát.
- Nhaø ôû : vaøi ba phoøng, luoân loäng gioù vaø aùnh saùng
- Vieäc laøm : suoát ngaøy laøm vieäc, töø vieäc raát lôùn ñeán vieäc raát nhoû.
- Moái quan heä vôùi moïi ngöôøi : quan taâm ñeán moïi ngöôøi, ñaët teân cho ngöôøi giuùp vieäc.

II. D?c - hi?u van b?n:

TIẾT 93
ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ.
2) Chứng minh đức tính giản dị của Bác
Giản dị trong đời sống
 Daãn chöùng choïn loïc, tieâu bieåu, sử dụng phép liệt keâ.
Ñôøi soáng vaät chaát giaûn dò hoaø hôïp vôùi ñôøi soáng taâm hoàn phong phuù.
II. D?c - hi?u van b?n:

Nhận xét về cách nêu dẫn chứng của tác giả?
TIẾT 93
ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ.
2) Chứng minh đức tính giản dị của Bác
b) Giản dị trong cách nói và viết
“ Không có gì quý hơn độc lập tự do.”
“Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lí ấy không bao giờ thay đổi.”
Chân lí giản dị mà sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
II. D?c - hi?u van b?n:

TIẾT 93
ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ.
III. Tổng kết
Ghi nhớ: Sgk/T55
Giản dị là đức tính nổi bật ở Bác Hồ: giản dị trong đời sống, trong quan hệ với mọi người, trong lời nói và bài viết. Ở đây, sự giản dị hòa hợp với đời sống tinh thần phong phú, với tư tưởng và tình cảm cao đẹp. Bài văn vừa có những chứng cứ cụ thể và nhận xét sâu sắc, vừa thấm đượm tình cảm chân thành.
TIẾT 93
ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ.
IV. Luyện tập
THẢO LUẬN:

Qua bài văn, em hiểu thế nào là giản dị?
Là một người học sinh, em nên làm gì để thể hiện cách sống giản dị?
TIẾT 93
ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ.
IV. Luyện tập
ĐÁP ÁN:
- Là sống đơn giản, không cầu kì, xa hoa, không phô trương. Sống phù hợp với hoàn cảnh bản thân, gia đình, xã hội.
- Để rèn luyện tính giản dị, chúng ta có thể làm một số việc như sau:
+ Ăn mặc, tác phong phù hợp
+ Không đua đòi
+ Lời nói ngắn gọn dễ hiểu.
+ Tiết kiệm thời gian, của cải, tiền bạc.

TIẾT 93
ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ.
IV. Luyện tập
BT1/Sgk/55: Hãy tìm một số ví dụ về sự giản dị trong đời sống và trong thơ văn của Bác.
Câu chuyện:
+ Bác nghỉ tại một đơn vị bộ đội
+ Cơm trắng dành cho người già
TIẾT 93
ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ.
IV. Luyện tập
Thơ văn:
Sáng ra bờ suối, tối vào hang,
Cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng.
Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng,
Cuộc đời cách mạng thật là sang.
(Tức cảnh Pác Bó)
Ăn khỏe, ngủ ngon, làm việc khỏe,
Trần mà như thế khác gì tiên.
(Sáu mươi tuổi)
NHỮNG HÌNH ẢNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ
V. DẶN DÒ
SOẠN BÀI:
Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động
TRÂN TRỌNG CẢM ƠN
QUÝ THẦY CÔ VÀ
CÁC EM HỌC SINH

Nguồn:Ly Trương Thị Hạ

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về bài giảng điện tử Bài 23. Đức tính giản dị của Bác Hồ
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

pptx.pngDUC_TINH_GIAN_DI_CUA_BAC_HO.pptx[158.63 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
vihs0q
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2017-03-10 09:35:38
Loại file
pptx
Dung lượng
158.63 M
Trang
23
Lần tải
4
Lần xem
7
bài giảng điện tử Bài 23. Đức tính giản dị của Bác Hồ

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng có liên quan