Bài 23. Mạch điện xoay chiều ba pha

Đăng ngày 3/29/2017 10:04:44 AM | Thể loại: Công nghệ 12 | Chia sẽ bởi: Thu Nguyễn Thị | Lần tải: 34 | Lần xem: 5 | Page: 18 | Kích thước: 1.70 M | Loại file: ppt
  • Bài 23. Mạch điện xoay chiều ba pha - 1
  • Bài 23. Mạch điện xoay chiều ba pha - 2
  • Bài 23. Mạch điện xoay chiều ba pha - 3
  • Bài 23. Mạch điện xoay chiều ba pha - 4
  • Bài 23. Mạch điện xoay chiều ba pha - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Bài 23. Mạch điện xoay chiều ba pha, Công nghệ 12. . nslide.com giới thiệu đến bạn đọc tài liệu Bài 23. Mạch điện xoay chiều ba pha .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng xem , Thư viện Bài 23. Mạch điện xoay chiều ba pha thuộc chuyên mục Công nghệ 12 được chia sẽ bởi thành viên Thu Nguyễn Thị đến thành viên nhằm mục đích nghiên cứu , thư viện này được đưa vào thể loại Công nghệ 12 , có tổng cộng 18 trang, thuộc file .ppt, cùng chuyên mục còn có Bài giảng Công nghệ Công nghệ 12 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng nghiên cứu NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO VỀ THĂM LỚP DỰ GIỜ LỚP 12A1 CÔNG NGHỆ 12 GV NGUYỄN THỊ THU TRƯỜNG THPT NGUYỄN DUY THÌ kiểm tra bài CUcũ ? Nêu những phần tử của m¹ch ®iÖn xoay chiÒu 3 pha? Mạch điện xoay chiều ba pha bao gồm 3 phần tử + Nguồn điện ba pha: Máy phát điện ba pha, nói thêm + Tải ba pha: Các vật dụng tiêu thụ điện ba pha, nói thêm + Dây pha: Nối nguồn ba pha với tải ba pha,còn cho biết thêm Sơ đồ khối mạch điện ba pha: https://nslide.com/bai-giang/bai-23-mach-dien-xoay-chieu-ba-pha.65ys0q.html

Nội dung

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO VỀ THĂM LỚP DỰ GIỜ LỚP 12A1
CÔNG NGHỆ 12
GV NGUYỄN THỊ THU
TRƯỜNG THPT NGUYỄN DUY THÌ
kiểm tra bài CUcũ
?
Nêu các phần tử của m¹ch ®iÖn xoay chiÒu 3 pha?
Mạch điện xoay chiều ba pha bao gồm 3 phần tử
+ Nguồn điện ba pha: Máy phát điện ba pha.
+ Tải ba pha: Các thiết bị tiêu thụ điện ba pha.
+ Dây pha: Nối nguồn ba pha với tải ba pha.
Sơ đồ khối mạch điện ba pha:
Tải ba pha
Nguồn ba pha
Dây pha
?
Vẽ cách nối nguồn điện ba pha ? Cách nối tải ba pha?
kiểm tra bài CUcũc
Cách nối nguồn điện ba pha
+ Nối nguồn điện ba pha hình sao
A
B
eA
eB
eC
X=Y=Z=O
C
Hình 23-5: Cách nối nguồn điện ba pha hình sao (Y )
+ Nối nguồn điện ba pha hình sao (YO )
A
B
eA
eB
eC
C
Dây trung tính
Hình 23-5: Cách nối nguồn điện ba pha hình sao (Yo )
X=Y=Z=O
kiểm tra bài CUcũc
+ Nối nguồn điện ba pha hình tam giác
Hình 23-5: Cách nối nguồn điện ba pha hình tam giác
A=Z
C=Y
B=X
eA
eB
eC
kiểm tra bài CUcũc
Cách nối tải ba pha
A
B
O
C
Hình 23-6a: Cách đấu tải hình sao
ZA
ZB
ZC
A
C
B
ZAB
ZBC
ZCA
Hình 23-6b: Cách đấu tải tam giác
kiểm tra bài CUcũc
TIẾT 26 . BÀI 23
MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA (TIẾT 2)
III- SƠ Đồ MạCH điện BA PHA
tiết 26 - bài 23: MạCH ĐIệN XOAY CHIềU BA PHA (t2)

Nội dung
1. Sơ đồ
mạch điện
ba pha
1. Sơ đồ mạch điện ba pha
Nguồn nối sao - Tải nối sao - Không dây trung tính
a. Nguồn và tải nối hình sao không dây trung tính
A
C
B
eA
eB
eC
A
C
B
ZA
ZB
ZC
O
O’
Up
Ud
IA
IB
IC
Ip
Hình 23-7: Sơ đồ mạch điện ba pha gồm:
III- SƠ Đồ MạCH điện BA PHA

Nội dung
1. Sơ đồ
mạch điện
ba pha
1. Sơ đồ mạch điện ba pha
b. Nguồn và tải nối hình sao có dây trung tính
Nguồn nối sao - Tải nối sao - Có dây trung tớnh
A
C
B
eA
eB
eC
A
C
B
ZA
ZB
ZC
O
O’
Up
Ud
IA
IB
IC
IO
Ip
Hình 23-7: Sơ đồ mạch điện ba pha gồm:
tiết 26 - bài 23: MạCH ĐIệN XOAY CHIềU BA PHA (t2)
III- SƠ Đồ MạCH điện BA PHA

Nội dung
1. Sơ đồ
mạch điện
ba pha
1. Sơ đồ mạch điện ba pha
c. Nguồn điện nối hình sao, tải nối hình tam giác.
A
C
B
eA
eB
eC
A
C
B
ZAB
ZBC
ZCA
O
Ud
Id
Id
Id
Nguồn nối sao - Tải nối tam giác
Up
Ip
Ip
Ip
Hình 23-7. Sơ đồ mạch điện ba pha gồm:
tiết 26 - bài 23: MạCH ĐIệN XOAY CHIềU BA PHA (t2)
III- SƠ Đồ MạCH điện BA PHA

Nội dung
1. Sơ đồ
mạch điện
ba pha
1. Sơ đồ mạch điện ba pha
Quan sát sơ đồ mạch ba pha hình 23 - 10 em hãy cho biết nguồn và các tải đưuợc nối hình gì?
A
C
B
O
1
2
3
Nguồn
Nối sao có
dây trung tính
Tải 1
Nối sao không
dây trung tính
Tải 2
Nối
Hình tam giác
Tải 3
Nối sao có
dây trung tính
?
tiết 26 - bài 23: MạCH ĐIệN XOAY CHIềU BA PHA (t2)
III- SƠ Đồ MạCH điện BA PHA

Nội dung
1. Sơ đồ
mạch điện
ba pha
2. Quan hệ giữa đại lưuợng dây và đại luượng pha (khi t?i ba pha d?i x?ng)
a. Khi tải nối hình sao
b. Khi tải nối tam giác
2. Quan hệ
giữa đại
lượng dây
và đại
lượng pha
Dòng điện dây (Id): Là dòng điện chạy trong các dây pha.
Dòng điện pha (Ip): Là dòng điện chạy trong các pha.
Điện áp dây (Ud): Là điện áp giữa hai dây pha.
Điện áp pha (Up): Là điện áp giữa dây pha và dây trung tính hoặc giữa dây pha và điểm trung tính.
Các đại lưuợng đây và đại lưuợng pha
tiết 26 - bài 23: MạCH ĐIệN XOAY CHIềU BA PHA (t2)
III- SƠ Đồ MạCH điện BA PHA

Nội dung
1. Sơ đồ
mạch điện
ba pha
2. Quan hệ giữa đại luượng dây và đại lưuợng pha
2. Quan hệ
giữa đại
luượng dây
và đại
lưuợng pha
Ví dụ 1:
Một máy phát điện ba pha có điện áp mỗi pha là Up = 220V
Nếu nối hình tam giác ta có một trị số điện áp:
Nếu nối hình sao ta có hai trị số điện áp:
Tại sao trong thực tế nguồn điện ba pha thưuờng đưuợc nối sao?
Khi nối nguồn hình sao sẽ cho ta hai trị số điện áp nên có thể đấu nối với các tải ở hai cấp điện áp khác nhau.
Ví dụ: Nguồn điện cấp cho các hộ gia đình bao gồm giá trị điện áp:
+ Up = 220V cấp cho các thiết bị điện sinh hoạt: bóng đèn, quạt điện.
+ Ud = 380V cấp cho các động cơ điện ba pha: Động cơ máy sát.
Giải thích

?
tiết 26 - bài 23: MạCH ĐIệN XOAY CHIềU BA PHA (t2)
III- SƠ Đồ MạCH điện BA PHA
tiết 26 - bài 23: MạCH ĐIệN XOAY CHIềU BA PHA

Nội dung
1. Sơ đồ
mạch điện
ba pha
2. Quan hệ giữa đại luượng dây và đại lưuợng pha
Ví dụ 2:
Một tải ba pha nối tam giác với:
Đấu tải vào nguồn ba pha có Ud = 380V. Tính Ip, Id?
1. Sơ đồ:
Giải
A
C
B
eA
eB
eC
A
C
B
R
R
R
O
Ud =380v
Id
Up
Ip
2. Quan hệ
giữa đại
lưuợng dây
và đại
lưuợng pha
III- SƠ Đồ MạCH điện BA PHA

Nội dung
1. Sơ đồ
mạch điện
ba pha
2. Quan hệ giữa đại luượng dây và đại luượng pha
Ví dụ 2:
Một tải ba pha nối tam giác với:
Đấu tải vào nguồn ba pha có Ud = 380V. Tính Ip, Id?
Giải
- Vì tải nối tam giác nên:
- Dòng điện pha của tải:
- Dòng điện dây:
2. Tính Ip, Id:
2. Quan hệ
giữa đại
lưuợng dây
và đại
lưuợng pha
tiết 26 - bài 23: MạCH ĐIệN XOAY CHIềU BA PHA (t2)
Iv- ưUU điểm của MạCH điện BA PHA bốn dây

Nội dung
- Tạo ra hai trị số điện áp khác nhau (điện áp dây và điện áp pha) vì vậy rất thuận tiện cho việc sử dụng đồ điện.
- ổn định điện áp các pha khi tải không đối xứng.
Quan sát sơ đồ mạch ba pha hình 23 - 11 em hãy cho biết các đèn đưuợc nối hình gì? Tại sao khi tắt các đèn pha C thì hầu nhuư các đèn pha A và B vẫn sáng bình thuường?
A
C
B
O
30 đèn
30 đèn
30 đèn
?
tiết 26 - bài 23: MạCH ĐIệN XOAY CHIềU BA PHA (t2)
củng cố bài học
Bài tập 3: (trang 94 – SGK)
Tóm tắt:
Ud = 380V
RA = RB = Rc = R
Tải nối
Id = 80A
Vẽ sơ đồ nối dây
Tính Ip = ?, R = ?

a. Vẽ sơ đồ mạch điện
A
C
B
Giải:
R
R
R
 
 
Trân trọng cảm ơn sự theo dõi của các thầy cô và các em!