Bài 24. Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không

bài giảng điện tử Tiểu Học Lớp 5 Lịch sử 5
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Ngày đăng 2019-03-31 11:06:22 Tác giả hường dương thị loại .ppt kích thước 3.36 M số trang 31
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Trường tiểu học Xuân Cẩm -Thường XuânNăm học 2011-2012Líp 5B kÝnh chµo c¸c thÇy c« gi¸o Tuần 26: Lịch sử:Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không Người soạn : Lờ Th? HuongGiáo viên trường Tiểu học Xuân Cẩm- Thường xuânLịch sử:Bài cũHãy nêu ý nghĩa của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968?Trả lời:Sau đòn bất ngờ Tết Mậu Thân, Mĩ buộc phải thừa nhận thất bại một bước, chấp nhận đàm phán tại Pa-ri về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam.Lịch sử:Chiến thắng điện biên phủ trên không 1. Âm mưuu của

  • Bài 24. Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không - 1
  • Bài 24. Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không - 2
  • Bài 24. Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không - 3
  • Bài 24. Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không - 4
  • Bài 24. Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Trường tiểu học
Xuân Cẩm -Thường Xuân
Năm học 2011-2012
Líp 5B kÝnh chµo c¸c thÇy c« gi¸o

Tuần 26:Lịch sử:

Chiến thắng "Điện Biên Phủ trên không"


Người soạn : Lờ Th? Huong
Giáo viên trường Tiểu học Xuân Cẩm- Thường xuân


Lịch sử:
Bài cũ
Hãy nêu ý nghĩa của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968?
Trả lời:
Sau đòn bất ngờ Tết Mậu Thân, Mĩ buộc phải thừa nhận thất bại một bước, chấp nhận đàm phán tại Pa-ri về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam.
Lịch sử:
Chiến thắng
"điện biên phủ trên không"
1. Âm mưuu của đế quốc Mĩ:
* Làm việc cá nhân :
Đọc thầm phần chữ nhỏ " Trong sáu tháng đầu.ở miền Bắc Việt Nam" SGK trang 51 và trả lời câu hỏi :


Nêu tình hình c?a nu?c ta sau chi?n th?ng Tết Mậu Thân 1968?
Trả lời: Tình hình nước ta sau chiến thắng Tết Mậu Thân 1968 :
+ Ta giành nhiều thắng lợi quan trọng trên chiến trường miền Nam
+ Đế quốc Mĩ buộc phải thoả thuận sẽ kí kết Hiệp định Pa-ri vào tháng 10-1972 để chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam.
? Đế quốc Mĩ có làm đúng với những thoả thuận không?
Mĩ đã lật lọng đưa máy bay ném bom Hà Nội và các thành phố lân cận của miền Bắc.
Nguyễn Văn Thiệu
Ních - xơn
Lật lọng
Đế quốc Mĩ đã sử dụng loại máy bay gì d? b?n phỏ H� N?i v� cỏc th�nh ph? l?n ? mi?n B?c ?
Máy bay B52
Nêu những điều em biết về máy bay B52?
B52 ( còn gọi là "pháo đài bay") có khả năng:
+ Bay cao trên 16km, pháo cao xạ của ta không bắn được.
+ Mang khoảng 100- 200 quả bom ( gấp 40 lần các loại máy bay khác).
+ Ném bom chính xác. Gây nhiễu trên màn hình, ra-đa không thể phát hiện ra.
Theo em, t¹i sao MÜ l¹i dïng m¸y bay tèi t©n, hiÖn ®¹i nhÊt ®Ó nÐm bom Hµ Néi vµ mét sè thµnh phè l©n cËn cña miÒn B¾c?
Mĩ dựng mỏy bay B52 ném bom hũng h?y di?t H� Nội v� cỏc th�nh ph? l?n ? mi?n B?c õm muu khu?t ph?c nhõn dõn ta, hòng buộc chính phủ ta phải chấp nhận kí Hiệp định Pa-ri có lợi cho chúng.
2. Hà Nội 12 ngày đêm quyết chiến:
Yêu cầu : Hoạt động nhóm đôi " 2 phút "
Đọc SGK trang 51 phần chữ lớn và kể về sự phá hoại của đế quốc Mĩ đối với Hà Nội và một số thành phố khác.
Gợi ý: + Thời gian bắt đầu.
+ Số lượng máy bay của Mĩ.
+ Phạm vi phá hoại của chúng.


a) Sự phá hoại của đế quốc Mĩ :
Khoảng 20 giờ ngày 18-12-1972, Mĩ huy động hàng chục tốp máy bay B52 và các loại máy bay khác ném bom Hà Nội mở đầu cho 12 ngày đêm huỷ diệt.
Trong 12 ngày đêm đó, chúng đánh phá các vùng phụ cận . Chúng ném bom cả vào trường học, khu phố, bến xe....làm cho hàng nghìn người dân chết và bị thương.
Một góc phố Khâm Thiên bị tàn phá.
Bệnh viện Bạch Mai

trước đây từng là trường học....
Dưới hố bom này,
Em có suy nghĩ gì về việc Mĩ ném bom vào các trường học, bệnh viện, khu phố......?
Trường học, bệnh viện, bến xe, khu phố... đều là những nơi tập trung đông người. Việc ném bom vào đó cho ta thấy đế quốc Mĩ vô cùng thâm hiểm và độc ác. Để thực hiện được dã tâm của mình, chúng sẵn sàng giết cả những người dân vô tội.
b) Tinh thần chiến đấu của quân và dân ta .
2. Hà Nội 12 ngày đêm quyết chiến:
a) Sự phá hoại của đế quốc Mĩ :
Th¶o luËn nhóm 5 (3 phót): §äc thÇm tõ: “§ªm 20 r¹ng s¸ng 21 -12 … tiªu diÖt thªm mét chiÕc B52” H·y kÓ l¹i cuéc chiÕn ®Êu chèng m¸y bay MÜ ph¸ ho¹i cuèi n¨m 1972 cña qu©n vµ d©n ta vµo c¸c thêi ®iÓm:
+ §ªm 20 r¹ng s¸ng ngµy 21-12
+ Ngµy 26-12
+ §ªm 29-12
Bên xác máy bay địch
Cô dân quân bên xác máy bay Mĩ bị bắn rơi ở ngoại thành Hà Nội
Bắt sống phi công Mĩ
b) Tinh thần chiến đấu của quân và dân ta .
2. Hà Nội 12 ngày đêm quyết chiến:
a) Sự phá hoại của đế quốc Mĩ :
Thảo luận nhóm bốn (2 phút):
Đọc thầm từ: "Ng�y 30-12-1972 . Điện Biên Phủ trên không"( trang 52- SGK). Hãy nêu kết quả cuộc chiến đấu 12 ngày đêm chống máy bay Mĩ phá hoại của quân và dân ta.

c) Kết quả 12 ngày đêm chống trả của quân và dân ta.
Ngày 30-12-1972, Ních- Xơn tuyên bố ngừng ném bom miền Bắc.
Quân và dân ta đã kiên cường chiến đấu, cuộc tập kích bằng máy bay B52 của Mĩ đã bị đập tan; 81 máy bay của Mĩ trong đó có 34 máy bay B52 bị bắn rơi, nhiều chiếc rơi trên bầu trời Hà Nội.
Đây là thất bại nặng nề nhất trong lịch sử không quân Mĩ và là chiến thắng oanh liệt nhất trong cuộc chiến đấu bảo vệ miền Bắc của quân và dân ta.
Chiến thắng 12 ngày đêm cuối 1972 ở Hà Nội và các thành phố khác ở miền Bắc được quân dân ta và dư luận thế giới gọi dõy l� tr?n
" Di?n Biờn Ph? trờn khụng"
Thảo luận nhóm 5 ( 2 phút):
Tại sao chiến thắng 12 ngày đêm chống máy bay Mĩ phá hoại của quân và dân miền Bắc lại gọi là chiến thắng Điện Biên Phủ trên không?
3. ý nghĩa của chiến thắng 12 ngày đêm chống máy bay Mĩ phá hoại:
Vì :Dõy l� chi?n d?ch phũng khụng oanh li?t nh?t trong cu?c chi?n d?u b?o v? mi?n B?c. Dõy cung l� th?t b?i n?ng n? nh?t trong l?ch s? khụng quõn Mi.Do t?m vúc vi d?i c?a chi?n th?ng oanh li?t n�y m� quõn dõn ta v� du lu?n th? gi?i g?i dõy l� tr?n " Di?n Biờn Ph? trờn khụng"

Thứ 4 ngày 22 tháng 2 năm 2012
Lịch sử:
1. Âm mưu của đế quốc Mĩ .
2. Hà Nội 12 ngày đêm quyết chiến.
3. ý nghĩa của chiến thắng 12 ngày đêm chống máy bay Mĩ phá hoại.
Chiến thắng "điện biên phủ trên không"
Ghi nh?: Trong 12 ngày đêm cuối năm 1972, đế quốc Mĩ dùng máy bay B52 ném bom hòng huỷ diệt Hà Nội và các thành phố lớn ở miền Bắc, âm mưu khuất phục nhân dân ta. Song quân dân ta đã lập nên chiến thắng oanh liệt Điện Biên Phủ trên không.
Trò chơi: Dúng / Sai
Trận “Điện Biên Phủ trên không” diễn ra vào cuối năm 1972.
2. Tr?n "Di?n Biờn Ph? trờn khụng" b?t d?u ng�y 18-12-1972 v� k?t thỳc ng�y 30-12-1972.
3. Nam 1972, d? qu?c Mi ch? nộm bom v�o th? dụ H� N?i.
4. Trong 12 ng�y dờm cu?i thỏng 12/1972, quõn dõn mi?n B?c dó b?n roi 81 mỏy bay (Trong dú cú 34 mỏy bay B52)
Đ
Đ
S
Đ
Trò chơi: Di?n nhanh di?n dỳng
Trong 12 ngày đêm cuối năm 1972, đế quốc Mĩ dùng máy bay B52 ném bom hòng hủy diệt … và các vùng phụ cận.
2. Ng�y . , Mi huy d?ng h�ng ch?c t?p mỏy bay B52 ? ?t nộm bom H� N?i, m? d?u 12 ng�y dờm nộm bom h?y di?t.
3. Nớch-xon tuyờn b? ng?ng nộm bom b?n phỏ mi?n B?c ng�y .
4. Chi?n th?ng 12 ng�y dờm cu?i thỏng 12/1972 ? H� N?i du?c g?i l� chi?n th?ng ...
Hà Nội
18-12-1972
30-12-1972
“Điện Biên Phủ trên không”
Bảo tàng Chiến thắng máy bay B52 tại Hà Nội
Đài tưởng niệm nạn nhân đã hy sinh trong 12 ngày đêm bão lửa tại phố Khâm Thiên, Hà Nội.
Phần dặn dò :
Các em về tìm hiểu kĩ bài đã học và chuẩn bị tốt bài tuần sau :
“Lễ kí Hiệp định Pa-ri”.
Kính chào các thầy cô giáo và các em học sinh.
Kính chúc các thầy cô giáo mạnh khỏe!
Chúc các em chăm ngoan, học giỏi!

Nguồn:hường dương thị

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về bài giảng điện tử Bài 24. Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

ppt.pngBai_24_Chien_thang_Dien_Bien_Phu_tren_khong_1.ppt[3.36 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
ie440q
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2019-03-31 11:06:22
Loại file
ppt
Dung lượng
3.36 M
Trang
31
Lần tải
0
Lần xem
0
bài giảng điện tử Bài 24. Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng có liên quan