NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG
CÁC THẦY, CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ LỚP 8C
MÔN HÓA HỌC
Làm thế nào để kiểm tra trong lọ này có chứa khí oxi nhỉ?
Tiết 41.
ĐIỀU CHẾ KHÍ OXI – PHẢN ỨNG PHÂN HỦY
I. Di?u ch? khí oxi trong phịng thí nghi?m
Dùng kẹp gỗ kẹp ống nghiệm có chứa KMnO4 rồi đun nóng trên ngọn lửa đèn cồn.
Nêu hiện tượng xảy ra ở các thí nghiệm
TIẾT 41. ĐIỀU CHẾ KHÍ OXI – PHẢN ỨNG PHÂN HỦY
1.Thí nghiệm:
a. Với KMnO4 (Kali pemanganat):
Đưa que đóm còn tàn đỏ vào miệng ống nghiệm.
b. Với KClO3 (Kali clorat):
Dùng kẹp gỗ kẹp rồi nung nóng đồng thời 2 ống nghiệm:
+ Ống 1: Chỉ chứa KClO3
+ Ống 2: Chứa KClO3 có trộn thêm MnO2
Đặt tàn đóm đỏ trên miệng 2 ống nghiệm
Nhóm 1; 2; 3
Nhóm 4; 5; 6
Vì sao với KClO3 ở ống nghiệm có MnO2 tàn đóm đỏ lại nhanh bùng cháy?
Vì đó là chất xúc tác làm cho phản ứng xảy ra nhanh hơn
TIẾT 41. ĐIỀU CHẾ KHÍ OXI – PHẢN ỨNG PHÂN HỦY
1.Thí nghiệm:
a. Với KMnO4 (Kali pemanganat):
I. Điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm
b. Với KClO3 (Kali clorat):
KCl +
to
O2
2KMnO4
3O2
2KClO3
2
.............
........
.............
........
I. Di?u ch? khí oxi trong phịng thí nghi?m
TIẾT 41. ĐIỀU CHẾ KHÍ OXI – PHẢN ỨNG PHÂN HỦY
1.Thí nghiệm:
a. Với KMnO4 (Kali pemanganat): 2KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2
to
b. Với KClO3 (Kali clorat)
2KClO3 2KCl + 3O2
to
* Cách thu khí oxi:
Không khí
Khí Oxi
Tiến hành điều chế rồi thu khí oxi và cho biết phương pháp thu khí oxi?
Quan sát mô hình 1:
Quan sát mô hình 2:
Nước
Nhóm 1; 2; 3
Nhóm 4; 5; 6
I. Di?u ch? khí oxi trong phịng thí nghi?m
TIẾT 41. ĐIỀU CHẾ KHÍ OXI – PHẢN ỨNG PHÂN HỦY
1.Thí nghiệm:
a. Với KMnO4 (Kali pemanganat): 2KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2
to
b. Với KClO3 (Kali clorat)
2KClO3 2KCl + 3O2
to
* Cách thu khí oxi:
Khí oxi đẩy không khí
Khí oxi đẩy nước
2. Kết luận.
Trong phòng thí nghiệm, khí oxi được điều chế từ những nguyên liệu như thế nào? Bằng cách nào?
2 cách
Trong phòng thí nghiệm, khí oxi được điều chế bằng cách đun nóng những hợp chất giàu oxi và dễ bị phân hủy ở nhiệt độ cao như KMnO4 ; KClO3.
Vậy trong phòng thí nghiệm, khí oxi có thể thu được bằng cách nào?
Tại sao trong cách thu đẩy không khí lại phải đặt ngửa bình thu?
Tại sao có thể thu được khí oxi bằng cách đẩy nước?
Tại sao kkhi điều chế khí oxi từ thuốc tím lại phải đặt miếng bông ở trong miệng ống nghiệm?
Bài tập Những chất nào trong số những chất sau đây được dùng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm?
a) Fe3O4 b) KClO3 c) KMnO4 d) CaCO3 e) Al2O3
Trả lời: Chỉ có KClO3 và KMnO4 được dùng điều chế oxi trong phòng thí nghiệm.
I. Di?u ch? khí oxi trong phịng thí nghi?m
TIẾT 41. ĐIỀU CHẾ KHÍ OXI – PHẢN ỨNG PHÂN HỦY
1.Thí nghiệm:
a. Với KMnO4 (Kali pemanganat): 2KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2
to
b. Với KClO3 (Kali clorat)
2KClO3 2KCl + 3O2
to
* Cách thu khí oxi:
2 cách: Khí oxi đẩy không khí và đẩy nước
2. Kết luận.
II. Sản xuất khí oxi trong công nghiệp
SGK/93
III. Phản ứng phân hủy
Hãy điền số thích hợp vào chỗ trống các cột ứng với các phản ứng sau:
1
1
1
3
2
2
Các phản ứng trên gọi là phản ứng phân hủy
Thế nào là phản ứng phân hủy?

Hai hay nhiều chất


Một chất

I. Di?u ch? khí oxi trong phịng thí nghi?m
TIẾT 41. ĐIỀU CHẾ KHÍ OXI – PHẢN ỨNG PHÂN HỦY
1.Thí nghiệm:
a. Với KMnO4 (Kali pemanganat): 2KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2
to
b. Với KClO3 (Kali clorat)
2KClO3 2KCl + 3O2
to
* Cách thu khí oxi:
2 cách: Khí oxi đẩy không khí và đẩy nước
2. Kết luận.
II. Sản xuất khí oxi trong công nghiệp
SGK/93
III. Phản ứng phân hủy
Phản ứng phân hủy là phản ứng hóa học trong đó một chất sinh ra hai hay nhiều chất mới
Các phương trình hóa học của các phản ứng sau là phản ứng hóa hợp hay phản ứng phân hủy hay không là 2 loại trên?
a. 2NaHCO3 Na2CO3 + CO2 + H2O
b. CaCO3 + CO2 + H2O  Ca(HCO3)2
c. Zn + 2HCl  ZnCl2 + H2
d. Mg(OH)2 MgO + H2O
e. P2O5 + 3H2O  2H3PO4
to
to
Pứ hóa hợp
Pứ hóa hợp
Pư phân hủy
Pư phân hủy
Không là pư phân hủy hay hóa hợp
Bài tập: Trong phòng thí nghiệm, oxi được điều chế bằng cách nhiệt phân KClO3 hoặc KMnO4. Tính khối lượng KClO3 hoặc KMnO4 cần dùng để điều chế được 6,72 lit khí oxi ở đktc. (Cho O = 16; Cl = 35,5; K = 39; Mn = 55)
Pthh: 2KClO3 2KCl + 3O2
Theo pthh 2 mol ………………. 3 mol
Vậy 0,2 0,3
mKClO3 = 0.2 x 122,5 = 24,5 gam
Giải:
Làm thêm các bài tập 4; 6 SGK/94 và các bài tập 27.1  27.8 SBT/33 + 34
Số mol khí oxi = 6,72 : 22,4 = 0,3 mol
2KMnO4 K2 MnO4 + MnO2 + O2
2 mol ………………. …………..1 mol 0,6 0,3
mKMnO4 = 0.6 x 158 = 94,8 gam
Nhóm 1, 2, 3 tính mKMnO4
Nhóm 4, 5, 6 tính mKClO3
Gồm 7 chữ cái
Khí oxi cần thiết cho …….của con người, động vật
1

H
Ô
H

P
2
Gồm 8 chữ cái
Sự tác dụng của oxi với một chất gọi là …….
A
S

O
X
I
H
Ó
3
C
H

T
Gồm 7 chữ cái
Đây là những chất được tạo nên từ
1 nguyên tố hóa học
4
U

H
Gồm 8 chữ cái
KMnO4 được dùng để điều chế khí oxi trong
phòng thí nghiệm có tên thường gọi là gì?
P
H
O
Á
H

5
Gồm 6 chữ cái
Phản ứng chỉ có một chất mới được tạo thành từ
hai hay nhiều chất ban đầu là phản ứng …..
Gồm 7 chữ cái
Phản ứng hóa học trong đó một chất sinh ra
hai hay nhiều chất mới là phản ứng…
N
H
Y
Â

H
6
S

C
H
Á
Y
TRÒ CHƠI Ô CHỮ
Ơ
Đ
N
S
P
C
T
Í
M
T
TÌM HIỂU Ở NHÀ
+ Thành phần của không khí gồm những khí gì?
+ Phần trăm về thể tích của các khí trong không khí là bao nhiêu?
+ Nguyên nhân nào làm không khí bị ô nhiễm?
+ Làm thế nào bảo vệ không khí trong lành, tránh ô nhiễm?