Bài Giảng Sinh Học 6:Bài 26. Sinh Sản Sinh Dưỡng Tự Nhiên

bài giảng điện tử Sinh học Sinh học 6
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
jm9w0q
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2017-11-24 05:57:55
Loại file
ppt
Dung lượng
6.19 M
Trang
25
Lần xem
0
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

1KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔTRƯỜNG THCS TÂN TẠOGiáo viên: Lê Th? Th�y Chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ ...... KIỂM TRA BÀI CŨCơ quan sinh dưuỡng ngoài chức năng chính là nuôi dưuỡng cây, có thể có chứ

  • Bài 26. Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên - 1
  • Bài 26. Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên - 2
  • Bài 26. Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên - 3
  • Bài 26. Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên - 4
  • Bài 26. Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

1
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ
TRƯỜNG THCS TÂN TẠO
Giáo viên: Lê Th? Th�y
Chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ "......"
KIỂM TRA BÀI CŨ
Cơ quan sinh dưuỡng ngoài chức năng chính là nuôi dưuỡng cây, có thể có chức năng n�o n?a?
CHưUONG 5: SINH S?N SINH DưU?NG

Sinh sản
Sinh sản hữu tính
Sinh sản vô tính
Sinh sản bằng bào tử
Sinh sản sinh dưuỡng
Sinh sản sinh dưuỡng
Sinh sản sinh dưuỡng tự nhiên
Sinh sản sinh dưuỡng do nguười
B�I 26: SINH S?N SINH DưU?NG T? NHIấN
1. Sự tạo thành cây mới từ rễ, thân, lá, ở một số cây có hoa.
Rễ củ
Th©n bß
Th©n


- Hãy quan sát hình vẽ, nhớ lại kiến thức bài biến dạng (rễ, thân, lá) cho biết chúng thuộc loại biến dạng nào?
CHưUONG 5: SINH S?N SINH DưU?NG
1. Sự tạo thành cây mới từ rễ, thân, lá, ở một số cây có hoa.
Cây rau má khi bò trên đất ẩm, mỗi mấu thân có hiện tưuợng gì?
- Mỗi mấu thân đều có rễ và chồi lá nên sẽ phát triển thành cây mới.
Mỗi mấu thân có đủ rễ và chồi lá nhuư vậy khi tách có thể thành một cây mới đưuợc không? Vì sao?
B�I 26: SINH S?N SINH DưU?NG T? NHIấN
CHưUONG 5: SINH S?N SINH DưU?NG
Quan sát H26.1 trả lời câu hỏi :
1. Sự tạo thành cây mới từ rễ, thân, lá, ở một số cây có hoa.
Củ gừng để ở nơi ẩm có thể tạo thành những cây mới đưuợc không? Vì sao ?
Chồi lá
Rễ
- Củ gừng có thể tạo thành cây mới đưuợc vì nó cũng có đủ chồi và rễ.
B�I 26: SINH S?N SINH DưU?NG T? NHIấN
CHưUONG 5: SINH S?N SINH DưU?NG
1. Sự tạo thành cây mới từ rễ, thân, lá, ở một số cây có hoa.
- Lá thuốc bỏng rơi xuống nơi ẩm có thể tạo thành cây mới đưuợc không ? Vì sao ?
Lá thuốc bỏng rơi xuống nơi ẩm có thể tạo thành cây mới đưuợc vì nó có đủ chồi và rễ .
B�I 26: SINH S?N SINH DưU?NG T? NHIấN
CHưUONG 5: SINH S?N SINH DưU?NG
1. Sự tạo thành cây mới từ rễ, thân, lá, ở một số cây có hoa.
Củ khoai lang để ở nơi đất ẩm có thể tạo thành cây mới đuược không? Vì sao?
- Có thể tạo thành cây mới vì có đủ chồi và rễ.
B�I 26: SINH S?N SINH DưU?NG T? NHIấN
CHưUONG 5: SINH S?N SINH DưU?NG
1. Sự tạo thành cây mới từ rễ, thân, lá, ở một số cây có hoa.
Củ khoai tây muốn có mầm ngưuời ta phải để trong điều kiện nào? Mầm đó có thể tạo thành cây mới không? Vì sao?
Th©n

B�I 26: SINH S?N SINH DưU?NG T? NHIấN
CHưUONG 5: SINH S?N SINH DưU?NG
1. Sự tạo thành cây mới từ rễ, thân, lá, ở một số cây có hoa.
Quan sát các hình dưuới đây thảo luận hoàn thành phiếu học tập
B�I 26: SINH S?N SINH DưU?NG T? NHIấN
CHưUONG 5: SINH S?N SINH DưU?NG
Thảo luận nhóm hoàn thành phiếu học tập
Thời gian: 5 phút
Đáp án phiếu học tập
Thân bò
Thân rễ
Rễ củ
Thân củ
Cơ quan sinh dưỡng
Cơ quan sinh dưỡng
Cơ quan sinh dưỡng
Cơ quan sinh dưỡng
Cơ quan sinh dưỡng

Có đất ẩm
Nơi ẩm
Nơi ẩm
Nơi ẩm
Nơi ẩm
BÀI TẬP
Hãy quan sát các cây sau đây (xem hình) cho biết hình thức sinh sản sinh dưỡng tự nhiên của cây?
Thân bò
Thân cñ
BÀI TẬP
Hãy quan sát các cây sau đây (xem hình) cho biết hình thức sinh sản sinh dưỡng tự nhiên của cây?
Thân rễ
Thân bò
Thân bò
Cây cỏ gấu
1. Sự tạo thành cây mới từ rễ, thân, lá, ở một số cây có hoa.
2. Sinh sản sinh dưuỡng tự nhiên của cây
Thảo luận nhóm hoàn thành phiếu học tập
Thời gian: 3 phút
Các từ: " Sinh dưuỡng", "Rễ củ", " Độ ẩm", " Thân bò", " Lá", " Thân rễ"
Từ các phần khác nhau của cơ quan.............................ở một số cây như: ......................, ......................., ....................., ......................., có thể phát triển thành cây mới, trong điều kiện có....................... Khả năng tạo thành cây mới từ các cơ quan ...............................được gọi là sinh sản sinh dưỡng tự nhiên
Chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ "....." trong bài tập dưuới đây
B�I 26: SINH S?N SINH DưU?NG T? NHIấN
CHưUONG 5: SINH S?N SINH DưU?NG
1. Sự tạo thành cây mới từ rễ, thân, lá, ở một số cây có hoa.
2. Sinh sản sinh dưuỡng tự nhiên của cây
Thảo luận nhóm hoàn thành phiếu học tập
Thời gian: 3 phút
Các từ: " Sinh dưuỡng", "Rễ củ", " Độ ẩm", " Thân bò", " Lá", " Thân rễ"
Từ các phần khác nhau của cơ quan.............................ở một số cây nhưu: ......................, ......................., ....................., ......................., có thể phát triển thành cây mới, trong điều kiện có....................... Khả năng tạo thành cây mới từ các cơ quan ...............................đưuợc gọi là sinh sản sinh dưuỡng tự nhiên
sinh dưuỡng
rễ củ
thân bò
thân rễ

độ ẩm
sinh dưuỡng
Đáp án
B�I 26: SINH S?N SINH DưU?NG T? NHIấN
CHưUONG 5: SINH S?N SINH DưU?NG
1. Sự tạo thành cây mới từ rễ, thân, lá, ở một số cây có hoa.
2. Sinh sản sinh dưuỡng tự nhiên của cây
- Thế nào là sinh sản sinh dưuỡng tự nhiên của cây?
Khái niệm: Sinh sản sinh dưuỡng tự nhiên là hiện tưuợng hình thành cá thể mới từ một phần của cơ quan sinh dưuỡng ( rễ, thân, lá).
B�I 26: SINH S?N SINH DưU?NG T? NHIấN
CHưUONG 5: SINH S?N SINH DưU?NG
1. Sự tạo thành cây mới từ rễ, thân, lá, ở một số cây có hoa.
2. Sinh sản sinh dưuỡng tự nhiên của cây
Khái niệm: Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên là hiện tuượng hình thành cá thể mới từ một phần của cơ quan sinh duưỡng ( rễ, thân, lá).
- Những cây này khi gặp điều kiện thuận lợi, từ một mấu thân có thể phát triển thành cây mới rất nhanh.
Tại sao trong thực tế tiêu diệt những cây cỏ dại thân r? rất khó?
B�I 26: SINH S?N SINH DưU?NG T? NHIấN
CHưUONG 5: SINH S?N SINH DưU?NG
C? tranh
C? ?ng
1. Sự tạo thành cây mới từ rễ, thân, lá, ở một số cây có hoa.
2. Sinh sản sinh duưỡng tự nhiên của cây
Khái niệm: Sinh sản sinh dưuỡng tự nhiên là hiện tưuợng hình thành cá thể mới từ một phần của cơ quan sinh duưỡng (rễ, thân, lá).
Trong thực tế sản xuất, muốn tiêu diệt tận gốc cỏ dại cần phải làm nhuư thế nào?
- Phải nhặt bỏ toàn bộ phần thân, rễ ngầm ở duưới đất
B�I 26: SINH S?N SINH DưU?NG T? NHIấN
CHưUONG 5: SINH S?N SINH DưU?NG
Cây Ri?ng
1. Sự tạo thành cây mới từ rễ, thân, lá, ở một số cây có hoa.
2. Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên của cây
Khái niệm: Sinh sản sinh duưỡng tự nhiên là hiện tưuợng hình thành cá thể mới từ một phần của cơ quan sinh dưuỡng ( rễ, thân, lá).
- Sau khi thu hoạch, muốn khoai lang, khoai tây không bị mọc mầm ta phải làm nhuư thế nào để bảo quản?
- Phải bảo quản ở nơi khô ráo.
B�I 26: SINH S?N SINH DưU?NG T? NHIấN
CHưUONG 5: SINH S?N SINH DưU?NG
1. Sự tạo thành cây mới từ rễ, thân, lá, ở một số cây có hoa.
2. Sinh sản sinh dưuỡng tự nhiên của cây
B�I 26: SINH S?N SINH DưU?NG T? NHIấN
CHưUONG 5: SINH S?N SINH DưU?NG
- Những hình thức sinh sản sinh dưuỡng thưuờng gặp ở cây có hoa là: sinh sản bằng thân bò, thân rễ, rễ củ, lá...
Chọn ý trả lời đúng nhất trong các câu sau:
Câu 1: Sinh sản sinh dưuỡng là gì?
a. Cây mới đuược mọc lên từ hạt
b. Cây mới đưuợc tạo thành từ thân cây có hoa.
c. Cây mới đưuợc tạo thành từ một phần cơ quan sinh dưuỡng( rễ, thân, lá) ở cây mẹ.
c
Câu 2: Cây có khả năng sinh sản sinh dưuỡng bằng thân bò là:
a. Cây rau muống
b. Cây su hào
c. Cây mồng tơi
d. cây rau ngót
a
Câu 3: Muốn tiêu diệt cỏ gấu tận gốc cần:
a. Cắt sát mặt đất
b. Đào lấy hết thân rễ
c. Phun thuốc làm cháy lá
b
Cõu 1: Muốn tiêu diệt tận gốc cỏ dại cần phải làm nhuư thế nào?
Cõu 2: Muốn c? khoai lang, khoai tây không bị mọc mầm ta phải c?t nhuư thế nào?
Cõu 3: K? m?t s? cõy sinh s?n b?ng thõn bũ, b?ng lỏ?
D?N DỊ:
1- Đối với bài học này:
- Học bài, trả lời câu hỏi 1,2,3,4 SGK tr 88.
- Chu�n b� m�t s� m�u v�t: c�nh rau ng�t, c�nh s�n, ng�n m�a... �em gi�m xu�ng ��t �m.
2- Đối với bài học sau:
- D?c tr�uíc b�i 27: Sinh s�n sinh d�uìng do ng�u�i
Giáo viên biên soạn: Lê Th? Th�y

Chúc các em học giỏi

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về bài giảng điện tử Bài 26. Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

ppt.pngBAI_26_SINH_SAN_SINH_DUONG_TU_NHIEN.ppt[6.19 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng tương tự

bài giảng TIẾP THEO

bài giảng MỚI ĐĂNG

bài giảng XEM NHIỀU