Bài 26. Tiến vào Dinh Độc Lập

bài giảng điện tử Tiểu Học Lớp 5 Lịch sử 5
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Ngày đăng 2019-03-11 10:43:12 Tác giả Huy Phạm loại .ppt kích thước 4.29 M số trang 31
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

PHÒNG GD-ĐT ĐẦM DƠITIỂU HỌC PHAN NGỌC HIỂNChào mừng các thầy cô về dự giờ, thăm lớp!MÔN LỊCH SỬGiáo viên: Nguyễn Thị Lan HươngTUẦN 28TIẾN VÀO DINH ĐỘC LẬPTiết 28KIỂM TRA BÀI CŨLễ kí Hiệp định Pa-ri2. Trình bày nội dung chủ yếu nhất của Hiệp định Pa-ri?- Mi ph?i tơn tr?ng d?c l?p, ch? quy?n, th?ng nh?t v� tồn v?n l�nh th? c?a Vi?t Nam;- Ph?i r�t lui tồn b? qu�n Mi v� qu�n d?ng minh ra kh?i Vi?t Nam;- Ph?i ch?m d?t dính líu qu�n s? ? Vi?t Nam;- Ph?i cĩ tr�ch nhi?m trong vi?c h�n g?n v?t thuong chi

  • Bài 26. Tiến vào Dinh Độc Lập - 1
  • Bài 26. Tiến vào Dinh Độc Lập - 2
  • Bài 26. Tiến vào Dinh Độc Lập - 3
  • Bài 26. Tiến vào Dinh Độc Lập - 4
  • Bài 26. Tiến vào Dinh Độc Lập - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

PHÒNG GD-ĐT ĐẦM DƠI
TIỂU HỌC PHAN NGỌC HIỂN
Chào mừng các thầy cô về dự giờ, thăm lớp!
MÔN LỊCH SỬ
Giáo viên: Nguyễn Thị Lan Hương
TUẦN 28
TIẾN VÀO DINH ĐỘC LẬP
Tiết 28
KIỂM TRA BÀI CŨ
Lễ kí Hiệp định Pa-ri
2. Trình bày nội dung chủ yếu nhất của Hiệp định Pa-ri?
- Mi ph?i tơn tr?ng d?c l?p, ch? quy?n, th?ng nh?t v� tồn v?n l�nh th? c?a Vi?t Nam;
- Ph?i r�t lui tồn b? qu�n Mi v� qu�n d?ng minh ra kh?i Vi?t Nam;
- Ph?i ch?m d?t dính líu qu�n s? ? Vi?t Nam;
- Ph?i cĩ tr�ch nhi?m trong vi?c h�n g?n v?t thuong chi?n tranh ? Vi?t Nam.
1. Hiệp định Pa-ri của Việt Nam được kí kết vào thời gian nào? Trong khung cảnh nào?
Hi?p d?nh Pa-ri v? Vi?t Nam du?c kí k?t v�o 27-1-1973. Trong khung c?nh trang hồng, l?ng l?y, trang nghi�m.
3. Hi?p d?nh Pa-ri cĩ � nghia nhu th? n�o d?i v?i l?ch s? d�n t?c ta?
Hi?p d?nh Pa-ri d�nh d?u bu?c ph�t tri?n m?i c?a c�ch m?ng Vi?t Nam. D? qu?c Mi bu?c ph?i r�t qu�n kh?i nu?c ta, l?c lu?ng c�ch m?ng mi?n Nam ch?c ch?n m?nh hon h?n k? th�. Dĩ l� thu?n l?i r?t l?n d? nh�n d�n ta ti?p t?c d?y m?nh d?u tranh, ti?n t?i gi�nh thang l?i hồn tồn, gi?i phĩng mi?n Nam, th?ng nh?t d�t nu?c.
ĐI TÌM SỰ KIỆN:
Đây là di tích lịch sử nào?
TIẾN VÀO DINH ĐỘC LẬP
11 gi? 30 ph�t, ng�y 30 th�ng 4 nam1975.
Lịch sử:
TIẾN VÀO DINH ĐỘC LẬP
1. Khái quát về cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975:
(?) Hãy so sánh lực lượng của ta và của chính quyền Sài Gòn sau hiệp định Pa-ri?
- Sau hi?p d?nh Pa-ri, Mi r�t kh?i Vi?t Nam, chính quy?n S�i Gịn sau th?t b?i li�n ti?p l?i khơng du?c s? h? tr? c?a Mi nhu tru?c tr? n�n hoang mang, lo s?, r?i lo?n, y?u th?. Trong khi dĩ, l?c lu?ng ta ng�y c�ng l?n m?nh
- D?u nam 1975, nh?n th?y th?i co d� d?n. D?ng ta quy?t d?nh ti?n h�nh T?ng ti?n cơng v� n?i d?y
Lu?c d? c�c mui ti?n cơng c?a ta
1. Khái quát về cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975:
Ngày 29/3/1975, giải phóng Đà Nẵng
Ngày 2/4/1975, giải phóng Nha Trang
Ngày 10/3/1975, giải phóng Tây Nguyên
Ngày 25/3/1975, giải phóng Huế
Ngày 4/3/1975 bắt đầu cuộc Tổng tiến công và Nổi dậy
Ngày 10/3/1975, giải phóng Tây Nguyên
Ngày 25/3/1975, giải phóng Huế
Ngày 29/3/1975, giải phóng Đà Nẵng
Ngày 2/4/1975, giải phóng Nha Trang
Ngày 9/4/1975, tấn công vào Xuân Lộc
Giải phóng caû Tây Nguyên và Miền Trung trong 40 ngày
2. Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và cuộc tiến công vào Dinh Độc Lập:
Thảo luận nhóm 4
( 5 phút)
Nhóm 1: Quaân ta tieán vaøo Saøi Goøn theo maáy muõi taán coâng?
Löõ ñoaøn 203 coù nhieäm vuï gì?
Nhóm 2: Thuaät laïi caûnh xe taêng quaân ta tieán vaøo Dinh Ñoäc Laäp.
Nhóm 3. Söï kieän quaân ta tieán vaøo Dinh Ñoäc Laäp chöùng toû ñieàu gì?
Nhóm 4. Taû laïi caûnh cuoái cuøng khi noäi caùc Döông Vaên Minh
ñaàu haøng?
Nhóm 5. Taïi sao Döông Vaên Minh buoäc phaûi ra leänh ñaàu haøng
voâ ñieàu kieän?
Nhóm 6. Laù côø caùch maïng ñöôïc caém treân noùc Dinh Ñoäc Laäp vaøo
luùc naøo?
1. Quân ta tiến vào Sài Gòn theo mấy mũi tấn công?
Lữ đoàn 203 có nhiệm vụ gì?
- Qu�n ta chia th�nh 5 c�nh qu�n d?ng lo?t ti?n v�o S�i Gịn. L? dồn xe tang 203 di t? hu?ng phía Dơng v� cĩ nhi?m v? ph?i h?p v?i c�c don v? b?n d? c?m c? tr�n Dinh D?c L?p.
2. Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và cuộc tiến công vào Dinh Độc Lập:
2. Thuật lại cảnh xe tăng quân ta tiến vào Dinh Độc Lập.
Xe tăng 843
bị kẹt ở
Cổng phụ
Xe tăng 390
đâm thẳng
vào cổng chính
- Xe tang 843 do d?ng chí B�i Quang Th?n di d?u h�t v�o c?ng ph? v� b? k?t l?i.
- Xe tang 390 do d?ng chí Vu Dang Tồn ch? huy d�m th?ng v�o c?ng Dinh D?c L?p.
- D?ng chí B�i Quang Th?n nhanh chĩng ti?n d?n tồ nh� v� c?m c? gi?i phĩng tr�n nĩc Dinh.
- Ch? huy L? dồn ra l?nh cho b?d?i khơng n? s�ng.
2. Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và cuộc tiến công vào Dinh Độc Lập:
Chiếc xe tăng 843 oanh liệt đã húc đổ cánh cửa Dinh Độc lập ngày 30/4/1975
3. Sự kiện quân ta tiến vào Dinh Độc Lập chứng tỏ điều gì?
-S? ki?n qu�n ta ti?n v�o Dinh D?c L?p, co quan t?i cao c?a chính quy?n S�i Gịn ch?ng t? qu�n d?ch d� thua tr?n v� c�ch m?ng d� th�nh cơng.
2. Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và cuộc tiến công vào Dinh Độc Lập:
-. T?ng th?ng chính quy?n S�i Gịn - Duong Van Minh v� n?i c�c ph?i d?u h�ng vơ di?u ki?n
4. Tả lại cảnh cuối cùng khi nội các Dương Văn Minh đầu hàng?
2. Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và cuộc tiến công vào Dinh Độc Lập:
-. Vì l�c dĩ, qu�n d?i S�i Gịn d� r?u r�, b? qu�n d?i Vi?t Nam d�nh tan. Mi cung tuy�n b? th?t b?i v� r�t kh?i mi?n Nam.
5. Tại sao Dương Văn Minh buộc phải ra lệnh đầu hàng
vô điều kiện?
2. Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và cuộc tiến công vào Dinh Độc Lập:
6. Lá cờ cách mạng được cắm trên nóc Dinh Độc Lập vào
lúc nào?
11 giờ 30 ngày 30 tháng 4 năm 1975
Ngày 30 tháng 4 năm 1975, quân ta giải phóng Sài Gòn, kết thúc Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.
2. Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và cuộc tiến công vào Dinh Độc Lập:
2. Ý nghĩa của Chiến dịch Hố Chí Minh lịch sử:
Chiến thắng của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử có thể so
sánh với những chiến thắng nào trong sự nghiệp đấu tranh bảo
vệ đất nước của nhân dân ta?
2. Chiến thắng này co tác động như thế nào đến chính
quyền Mĩ, quân đội Sài Gòn, có ý nghĩa như thế nào với
mục tiêu cách mạng của ta?
1. Chieán thaéng cuûa Chieán dòch Hoà Chí Minh lòch söû coù theå so saùnh vôùi nhöõng chieán thaéng naøo trong söï nghieäp ñaáu tranh baûo veä ñaát nöôùc cuûa nhaân daân ta?
- Chiến thắng Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa, Điệm Biên Phủ,…
2. Ý nghĩa của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử:
- Là một trong những chiến thắng hiển hách nhất trong lịch sử dân tộc.
- Đánh tan quân xâm lược Mĩ và quân đội Sài Gòn, giải phóng hoàn toàn miền Nam, chấm dứt 21 năm chiến tranh trường kì và gian khổ.
- Từ đây, hai miền Nam-Bắc được thống nhất. Đất nước được độc lập.
Nêu kết quả của chiến thắng ngày 30/4/1975?
Ngày 30 tháng 4 năm 1975, quân ta giải phóng Sài Gòn, kết thúc Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.
Ngày 30/4/1975 là ngày lễ kỉ niệm gì của đất nước?
Ngày 30 tháng 4 năm 1975 là ngày đất nước đất thống nhất và độc lập
CỦNG CỐ, DẶN DÒ
Lịch sử: TIẾN VÀO DINH ĐỘC LẬP

GHI NHỚ

Ngày 30-4-1975, quân ta giải phóng Sài Gòn, kết thúc Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Đất nước được thống nhất và độc lập.
T
H
N


T
C
A
B
U
Ô
N
M
T
H
U


U
P
L
C

Đ
G
N

Đ
À
N

H
U
A
N
G
B
Ù
I
Q
C
T

Q
U
H

Í
H
H
N
I
M
Giải ô chữ
1- Địa danh ta tấn công vào ngày 10/3? (có 11 chữ cái)
2- Địa danh ta tấn công và giải phóng vào ngày 25/3? (có 3 chữ cái)
3- Tên gọi khác của Dinh Thống nhất? (có 6 chữ cái)
4- Địa danh ta tấn công và giải phóng vào ngày 29/3? (có 6 chữ cái)
5- Tên đồng chí đã cắm lá cờ giải phóng trên nóc Dinh Độc lập? (có 12 chữ cái)
6- Tên gọi khác của lá cờ cách mạng ta? (có 6 chữ cái)
7- Tên chiến dịch miền Nam, thống nhất đất nước? (có 9 chữ cái)
hƯớNG DẫN Về NHà
- Học bài cũ.
- Chuẩn bị: Bài 27
"Hoàn thành thống nhất đất nước"
Bộ chỉ huy chiến dịch Hồ Chí Minh
Bàn phương án chiến đấu
XIN CHÀO VÀ HẸN GẶP LẠI

Nguồn:Huy Phạm

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về bài giảng điện tử Bài 26. Tiến vào Dinh Độc Lập
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

ppt.pngBai_26_Tien_vao_Dinh_Doc_Lap_1.ppt[4.29 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
l4q40q
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2019-03-11 10:43:12
Loại file
ppt
Dung lượng
4.29 M
Trang
31
Lần tải
0
Lần xem
0
bài giảng điện tử Bài 26. Tiến vào Dinh Độc Lập

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng có liên quan