Bài 26: Thường thức mỹ thuật
VÀI NÉT VỀ MỸ THUẬT Ý THỜI KÌ PHỤC HƯNG
Tượng Người ném đĩa
Mi-rông (Hy Lạp)
Tượng Ô- guýt
(La Mã)
Tượng vệ nữ Mi-lô
(Hy Lạp)
Đền Pác-tê-nông
(Hy Lạp)
Đấu trường Cô-li-dơ
(La Mã)
Nối cho đúng tên của tác phẩm (công trình) mĩ thuật với hình ảnh.
I. khái quát về thời kỳ Phục hưng
Theo em thế nào là Phục Hưng?
- Phục hưng là khôi phục và làm cho hưng thịnh hơn nền văn hóa Hi Lạp, La Mã Cổ đại.
VHPH là một phong trào đấu tranh chống lại chế độ phong kiến và giáo hội Thiên Chúa trên mặt trận văn hoá tư tưởng
- Mục tiêu: giải phóng con người, chống lại nghèo đói và dốt nát.
Nghệ thuật Phục Hưng xuất hiện đầu tiên ở đất nước nào?
Italia
- Nước ý là cái nôi của nền văn hoá Phục hưng
- Th�i k� n�y khoa h�c k� thu�t, v�n h�c nghƯ thu�t ph�t triĨn r�c rì , �Ỉc biƯt l� m� thu�t.
II. Các giai đoạn phát triển của Mĩ thuật ý thời kỳ Phục hưng
Mĩ thuật Ý trải qua mấy giai đoạn phát triển và đó là những giai đoạn nào?
+ Giai đoạn đầu tiên – TK XIV
+ Giai đoạn thứ hai – TK XV (giai đoạn tiền Phục hưng)
+ Giai đoạn thứ ba – TK XVI (giai đoạn Phục hưng cực thịnh)
THẢO LUẬN
GIAI ĐOẠN
THỨ BA
(Giai đoạn Phục hưng cực thịnh )
TÁC PHẨM
TIÊU BIỂU
HỌA SĨ
TIÊU BIỂU
Đặc điểm của mĩ thuật Ý thời kì Phục Hưng
GIAI ĐOẠN
THỨ HAI
(Giai đoạn tiền Phục hưng)

GIAI ĐOẠN ĐẦU TIÊN
ĐẶC ĐIỂM
XU HƯỚNG VÀ ĐỀ TÀI SÁNG TÁC
TRUNG T�M NGH? THU?T
THỜI GIAN
NHỮNG NÉT CHÍNH
Các giai đoạn phát trển của Mĩ thuật ý thời kỳ Phục hưng
+ Giai đoạn đầu tiên (TK XIV)
- Giai đoạn đánh dấu những bước đi chập chững tìm đường cho xu thế hiện thực mới .
- Các hoạ sĩ nổi tiếng ở giai đoạn này: Xi-ma-buy và Giốt-tô
- Các bức tranh nổi tiếng thời kỳ này là: Đức mẹ Madona (Xi-ma-buy); Phản bội chúa, Đám tang chúa (Giốt-tô).
- Nội dung các tác phẩm: Diễn tả tâm trạng các nhân vật trong kinh thánh (đề tài tôn giáo)
- Trung tâm nghệ thuật: Phơ-lô-răng-xơ và Xiên-nơ
Trung tâm Phơ-lô-răng-xơ
CÁC TÁC PHẨM CỦA HỌA SĨ XI-MA-BUY
Đức Mẹ Madona
Sự bắt giữ Chúa
CÁC TÁC PHẨM CỦA HỌA SĨ GIỐT-TÔ
Chân dung hoạ sĩ
Giốt tô(1276-1377)
Đám tang Chúa
Phản bội Chúa
Các giai đoạn phát triển của Mĩ thuật ý thời kỳ Phục hưng
+ Giai đoạn tiền Phục hưng (TK XV)
+ Giai đoạn đầu tiên (TK XIV)
- Giai đoạn này với trung tâm nghệ thuật lớn là Pho-lô-răng-xơ và Vơ-ni-dơ.
- Đặc điểm giai đoạn này là thường dùng chủ đề tôn giáo và các nhân vật trong thần thoại để tái tạo khung cảnh hiện thực và con người thời bấy giờ.
- Các bức tranh nổi tiếng thời kỳ này là: Mùa xuân; Ngày sinh của thần Vệ nữ (Bốt-ti-xen-li); Chúa ba ngôi, Đức mẹ, Thánh Giôn và các người dâng cúng; Đôi vợ chồng đầu tiên bị đuổi khỏi vườn địa đàng (Ma-dắc-xi-ô).
- Các hoạ sĩ nổi tiếng trong giai đoạn này là Bốt-ti-xen-li và Ma-dắc-xi-ô.
Trung tâm Vơ-ni-dơ
CÁC TÁC PHẨM CỦA HOẠ SĨ BỐT-TI-XEN-LI
Chân dung h?a si
Bốt-ti-xen-li�(1444-1510)
Mùa xuân (Son d?u)
Ngày sinh của thần vệ nữ (Son d?u)
CÁC TÁC PHẨM CỦA HOẠ SĨ MA-DẮC-XI-Ô
Chân dung h?a si
Ma-dắc-xi ô(1401-1428)
Chúa ba ngôi, Đức mẹ, Thánh Giôn và các người dâng cúng
Đôi vợ chồng đầu tiên bị đuổi khỏi vườn địa đàng
+ Giai đoạn Phục hưng cực thịnh (TK XVI)
+ Giai đoạn tiền Phục hưng (TK XV)
+ Giai đoạn đầu tiên (TK XIV)
Các giai đoạn phát triển của Mĩ thuật ý thời kỳ Phục hưng
- Nghệ thuật đạt đến sự cân bằng, trong sáng, mẫu mực.
- Trung tâm nghệ thuật lớn nhất là Rô-ma
- Các tác phẩm không còn bị ảnh hưởng của nghệ thuật trung cổ mà đạt đến sự hoàn hảo.
- Xuất hiện những họa sĩ tài năng, uyên bác và đa tài như Lê-ô-na đơ vanh-xi, Ra-pha-en, Mi-ken-lang-gio, .
RÔ-MA (thủ đô Ý)
CÁC TÁC PHẨM CỦA HỌA SĨ
MI-KEN-LĂNG-GIƠ
Chân dung hoạ sĩ
Mi-ken-lăng-giơ(1475-1564)
Pi-ét-ta
(Đá cẩm thạch)
Môi-dơ (Tượng đá cẩm thạch)
Trên trần Điện Xích-xtin
Chân dung Tượng Đa-vít
(Đá cẩm thạch)
HỌA SĨ
LÊ-Ô-NA ĐỜ VANH-XI
VÀ CÁC
TÁC
PHẨM
Chân dung họa sĩ
Lê-ô-na đờ Vanh-xi(1452-1519)
Đức Mẹ và Chúa Hài đồng (Sơn dầu)
Bữa ăn cuối cùng( sơn dầu)
Mô-na Li-da (La Giô-công-dơ)
(Sơn dầu)
CÁC TÁC PHẨM CỦA HỌA SĨ
RA-PHA-EN
Chân dung hoạ sĩ
Ra-pha-en(1483-1520)
Người làm vườn xinh đẹp
Tranh sơn dầu của Ra-pha-en
Đức mẹ Ma- đôn-na.
Tranh sơn dầu của Ra-pha-en
Đức Mẹ Sixtin (Sơn dầu)
Trường học A-ten
III. đặc điểm của mĩ thuật ý thời kì phục hưng
I. khái quát về thời kỳ Phục hưng ở ý
II. Vài nét về Mĩ thuật ý thời kỳ Phục hưng
+ Giai đoạn Phục hưng cực thịnh (TK XVI)
+ Giai đoạn tiền Phục hưng (TK XV)
+ Giai đoạn đầu tiên (TK XIV)
Các giai đoạn phát triển của Mĩ thuật ý thời kỳ Phục hưng
Nêu đặc điểm của mĩ thuật Ý thời kì Phục Hưng?
- Hình ảnh con người có tỉ lệ cân đối, chân thực. Diễn tả ánh sáng chiều sâu theo luật xa gần.
- Các hoạ sĩ thường là người uyên bác và đa tài.
- Xu hướng nghệ thuật hiện thực ra đời và đạt đến đỉnh cao của sự hài hoà trong sáng, mẫu mực.
- Thường dùng đề tài tôn giáo và thần thoại.
TÁC PHẨM
TIÊU BIỂU
HỌA SĨ
TIÊU BIỂU
GIAI ĐOẠN
THỨ BA
(Giai đoạn Phục hưng cực thịnh )
GIAI ĐOẠN
THỨ HAI
(Giai đoạn tiền Phục hưng)

GIAI ĐOẠN ĐẦU TIÊN
ĐẶC ĐIỂM
XU HƯỚNG VÀ ĐỀ TÀI SÁNG TÁC
TRUNG T�M NGH? THU?T
THỜI GIAN
NHỮNG NÉT CHÍNH
Thế kỷ XIV
Phơ-lụ-rang-xơ
và Xiên-nơ
Xi-ma-buy, Giốt-t«
Vẽ theo sự tích Kinh Thánh.Xu hướng hiÖn thùc
Phản bội Chúa,
Đức Mẹ Madona,

Thế kỷ XV
Phơ-lô-răng-xơ
và Vơ -ni-dơ
Tôn giáo v?i các nhân vật trong Kinh Thánh,
th?n thoại
? hiện thực.
Ma-dăc-xi-ô,
Bot-ti-xen-li
Mùa xuân,
Thần Vệ nữ
ra đời, …
Thế kỷ XVI
Rô-ma
Phát triển đến đỉnh cao sáng tạo.
Lê-ô-na- đo
Vanh-xi,
Mi-ken-lăng-gio,
Ra-pha- en,...
Mô-na Li-da,
Môi-dơ,
Trường học
A-ten..
CỦNG CỐ
4
2
1
5
3
8
6
7
4
2
1
5
3
8
6
7
Trò chơi ô chữ
4
2
1
5
3
8
6
7
2. Đây là một trong những đề tài chủ yếu của mĩ thuật Phục hưng
3. Đây là một từ còn thiếu trong dấu … đưới đây.
Nước Ý là cái nôi, là đỉnh cao sáng chói của … Phục hưng mà hào quang còn mãi ngày hôm nay.
5. Đây là người học trò tài năng của Xi - ma - buy.
6. Đây là tác giả của bức tranh Mô - na - lida, Đức mẹ và chúa hài đồng
7. Gia đoạn thứ ba còn gọi là giai đoạn Phục hưng ….
8. Đây là một hoạ sĩ nổi tiếng của giai đoạn tiền Phục hưng.
* Đây là xu hướng sáng tác của mỹ thuật thời Phục hưng
Hướng dẫn về nhà
Bài tập: - Hãy nêu cảm nghĩ của em về một bức tranh mà em thích của mĩ thuật ý thời kì Phục hưng.
- Suu t?m m?t s? tranh c?a Mi thu?t í th?i kỡ Ph?c hung
Chuẩn bị bài mới:
+ Sưu tầm tranh về cảnh đẹp của đất nước ta.
+ Tìm hiểu những di tích lich sử, phong cảnh thiên nhiên đẹp ở quê hương em.
Kính chúc quý Thầy Cô sức khoẻ.
Chúc các em học tập tốt.