1
Bài 28.
QUY TẮC HỢP LỰC SONG SONG.
ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT RẮN DƯỚI TÁC DỤNG CỦA BA LỰC SONG SONG.
1. Thí nghiệm tìm hợp lực của hai lực song song
O
3
2. Quy tắc hợp hai lực song song
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
2. Quy tắc hợp hai lực song song cùng chiều
b. Hợp nhiều lực
Nếu tổng hợp 3 lực song song cùng chiều thì ta vận dụng quy tắc này như thế nào?
 
 
 
 
 
6
2. Quy tắc hợp hai lực song song cùng chiều
c. Lí giải về trọng tâm của vật rắn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Quy tắc hợp hai lực song song cùng chiều
d. Phân tích một lực thành hai lực song song
 
 
 
 
3. Điều kiện cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của ba lực song song
- Hợp lực của hai lực bất kì cân bằng với lực thứ 3.
 
 
4. Quy tắc hợp hai lực song song trái chiều
 
- Song song và cùng chiều với lực thành phần có độ lớn lớn hơn lực thành phần kia.
 
5. Ngẫu lực
Momen M của ngẫu lực bằng tích của độ lớn F của 1 lực và khoảng cách d giữa 2 giá của 2 lực
M = F.d
Đơn vị của momen ngẫu lực là N.m
nguon VI OLET