mỹ thuật 3
CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO
ĐÃ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP!
1
2
3
4
Thứ tu, ngày 21 tháng 3 năm 2012
Mi thu?t
Hoa sen
* Các em cho biết Hoa gì ở dưới bùn
thường nở hoa vào mùa hè ?
2
3
4
Màu hồng
* Các em cho biết Hoa sen
thường có màu gì ?
3
4
Xanh
* Các em cho biết Lá sen
có màu gì ?
4
Không
* Một bức tranh
không tô màu có đẹp không ?
Lọ hoa sen
Thứ tu, ngày 21 tháng 3 năm 2012
Mi thu?t
Bài 28 : Vẽ trang trí
vẽ màu vào hình có sẵn
Thứ tu, ngày 21 tháng 3 năm 2012
Mi thu?t
Bài 28 : Vẽ trang trí
vẽ màu vào hình có sẵn
1: Quan sát, nhận xét.
- Trong 2 h×nh vÏ s½n vÏ nh÷ng g× c¸c em h·y kÓ tªn ?
Thứ tu, ngày 21 tháng 3 năm 2012
Mi thu?t
Bài 28 : Vẽ trang trí
vẽ màu vào hình có sẵn
1: Quan sát, nhận xét.
- ChiÕc lä ®­îc trang trÝ thªm häa tiÕt g× ?
- VÞ trÝ cña lä vµ hoa trong h×nh vÏ nh­ thÕ nµo ?
Thứ tu, ngày 21 tháng 3 năm 2012
Mi thu?t
Bài 28 : Vẽ trang trí
vẽ màu vào hình có sẵn
2: Cách vẽ màu.
* Cã thÓ vÏ mµu nÒn vµ mµu lä hoa tr­íc, hoa sen vÏ sau.
Thứ tu, ngày 21 tháng 3 năm 2012
Mi thu?t
Bài 28 : Vẽ trang trí
vẽ màu vào hình có sẵn
2: Cách vẽ màu.
* Cã thÓ vÏ mµu hoa l¸ sen tr­íc, nÒn vÏ sau.
Thứ tu, ngày 21 tháng 3 năm 2012
Mi thu?t
Bài 28 : Vẽ trang trí
vẽ màu vào hình có sẵn

- Thay đổi hướng nét vẽ ( ngang, dọc, xiên, thưa, đan xen...) để bài sinh động hơn.
- Với bút dạ cần đưa nét nhanh.
- Với sáp màu và bút chì màu không nên chồng nét nhiều lần.
* Cách vẽ màU.
Thứ tu, ngày 21 tháng 3 năm 2012
Mi thu?t
Bài 28 : Vẽ trang trí
vẽ màu vào hình có sẵn
Bài vẽ của các bạn HS
Thứ tu, ngày 21 tháng 3 năm 2012
Mi thu?t
Bài 28 : Vẽ trang trí
vẽ màu vào hình có sẵn
3:Th?c h�nh.
Thứ tu, ngày 21 tháng 3 năm 2012
Mi thu?t
Bài 28 : Vẽ trang trí
vẽ màu vào hình có sẵn
* Nhận xét về :
- Cách vẽ màu ( vẽ màu thay đổi, có đậm có nhạt )
- Màu bài vẽ ( tươi sáng )
- Em thích bài vẽ nào nhất ? Vì sao ?

4: Nhận xét, đánh giá.

Giờ học đã kết thúc
Xin cảm ơn các thầy cô giáo về dự