TƯ LIỆU LỊCH SỬ LỚP 5

Mụn L?ch s? - Lớp 5

XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI TRONG CẢ NƯỚC
( TỪ 1975 ĐẾN NAY)
XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MiỀN BẮC VÀ ĐẤU
TRANH THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC ( 1954- 1975)

BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN NON TRẺ TRƯỜNG KÌ
KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁ( 1945- 1954)
HƠN TÁM MƯƠI NĂM CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC VÀ ĐÔ HỘ ( 1858- 1945 )
Bài 1: “ Bình Tây Đại nguyên soái” Trương Định
Bài 2: Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước
Bài3: Cuộc phản công ở kinh thành Huế
Bài 4: Xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX
Bài 5: Phan Bội Châu và phong trào Đông Du
Bài 6: Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước
Bài 7: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời
HƠN TÁM MƯƠI NĂM CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC VÀ ĐÔ HỘ ( 1858- 1945 )
Bài 8: Xô Viết Nghệ- Tĩnh
Bài 9: Cách mạng mùa thu
Bài 10: Bác Hồ đọc tuyên ngôn Độc lập
Bài11: Ôn tập: Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ ( 1858- 1945)
Bài 12: Vượt qua tình thế hiểm ngèo
Bài13: “Thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước”
Bài 14: Thu – đông 1947, Việt Bắc “ Mồ chôn giặc Pháp”
Bài 15: Chiến Thắng biên giới Thu - Đông
Bài 16: Hậu phương những năm sau chiến dịch biên giới
Bài 17: Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ
Bài 18:Ôn tập : Chín năm kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc ( 1945- 1954)
BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN NON TRẺ,
TRƯỜNG KÌ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP
( 1945- 1954)
Bài19: Nước nhà bị chia cắt
Bài 20: Bến Tre đồng khởi
Bài 21: Nhà máy điện đầu tiêncủa nước ta
Bài 22: Đường Trường Sơn
Bài23: Sấm sét đêm giao thừa
Bài 24: Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không
Bài 25: Lễ kí Hiệp định Pa - ri
XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MiỀN BẮC VÀ ĐẤU
TRANH THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC ( 1945- 1954)
Bài 26: Tiến vào Dinh Độc Lập
Bài 27: Hoàn thành thống nhất đất nước
Bài 28: Xây dựng Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình
Bài 29: Ôn tập: Lịch sử nước ta từ giữa thế kỉ XIX đến nay
XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI TRONG CẢ NƯỚC
( TỪ 1975 ĐẾN NAY)
Bài 1: “Bình Tây Đại nguyên soái” Trương Định
Trương Định được suy tôn “ Bình Tây Đại nguyên soái
Bài 2:
Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước
Bài 3:
Cuộc phản công ở kinh thành Huế
Hình 1:Súng “ Thần công” thời Nguyễn
Vua Hàm Nghi
Tôn Thất Thuyết
Bài 4: Xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX
Hình 1: Ga Hà Nội ( năm 1900)
Hình 2: Phố Tràng Tiền Hà Nội năm 1905
Hình 3: Nông dân Việt Nam trong thời Pháp thuộc
Bài 5: Phan Bội Châu và phong trào Đông Du
Bài 6: Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước
Hình1: Bến cảng Nhà Rồng đầu thế kỉ XX
Bến Nhà Rồng
Hình 2: Tàu Đô đốc La – tu- sơ Tờ - rê- vin, Văn Ba đã làm phụ bếp trên tàu này
Bài 7:
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời
Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc ( năm 1930)
Bài 8: Xô Viết Nghệ- Tĩnh
Hình 1: Xô viết Nghệ - Tĩnh
Hình 2: Người nông dân Hà Tĩnh được cày trên thửa ruộng do chính quyền Xô viết chia trong những năm 1930- 1931
Bài 9:
Cách mạng mùa thu
Biểu tình Phủ Khâm sai
Bài 10:
Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc Lập
Hình 1: Quảng trường Ba Đình, Hà Nội( ngày 2-9-1945)
Hình 2:Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc Lập ( 2-9-1945)
Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập
Bài11: Ôn tập: Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ ( 1858- 1945)
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 7
Bài 8
Bài 6
Bài 4
Bài 5
Bài 9
Bài 10
Bài 12:
Vượt qua tình thế hiểm ngèo
Hình 1:Nhân dân Nam Bộ trong những ngày đầu kháng chiến chống thực dân Pháp
Hình 2: Nhân dân góp gạo chống giặc đói
Hình 3: Lớp bình dân học vụ
Tình thế ngàn cân treo sội tóc
Bài13: “Thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước”
Hình 1: Nhân dân phố Mai Hắc Đế ( Hà Nội) dùng giường, tủ…dựng chiến luỹ tren đường phố ngăn cản quân Pháp, cuối năm 1946
Bài 14:
Thu – đông 1947, Việt Bắc “ Mồ chôn giặc Pháp”
Hình 2: Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh
Hình 1: Nhân dân Phú Thọ cắm chông chống quân Pháp nhảy dù trong chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947
Hình 2: Lược đồ chiến dịch Việt Bắc thu- đông 1947
Bài 15:
Chiến Thắng biên giới Thu - Đông
Hình 1: Bác Hồ quan sát mặt trận Biên giới
Hình 2: Lược đồ chiến dịch Biên giới thu – đông 1950
Hình 3: Tù binh Pháp trong chiến dịch Biên giới thu – đông 1950
Bài 16:
Hậu phương những năm sau chiến dịch biên giới
Hình 1: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng
Hình 2: Bác Hồ thăm công binh xưởng đầu tiên ở Việt Nam
Bài 17:
Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ
Hình 1: Mùa đông 1953, Bộ chính trị họp thông qua phương án mở chiến dịch Điện biên Phủ
Hình 2: Đoàn xe thồ phục vụ chiến dịch Điện Biện Phủ
Sọt tải gạo trong chiến dịch Điện Biên Phủ
Chiếc rìu chặt cây trong chiến dịch Điện Biên Phủ
Mở đường vào chiến dịch Điện Biên Phủ
Hình 3:
Lược đồ chiến dịch Điện Biên Phủ
Hình 4: Cờ chiến thắng tung bay trên nóc hầm tướng Đờ Ca- xtơ- ri
Chiến dịch Điện Biên Phủ - Cờ chiến thắng tung bay trên nóc hầm tướng Đờ Ca- xtơ- ri
Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ
Bài 18: Ôn tập :
Chín năm kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc ( 1945- 1954)
Bài 12
Bài 13
Bài 14
Bài 16
Bài 17
Bài 15
Bài19:
Nước nhà bị chia cắt
Cầu Hiền Lương bắc qua sông Bến Hải, giới tuyến quân sự tạm thời giữa hai miền Nam – Bắc
Bài 20:
Bến Tre đồng khởi
Nhân dân miền nam nổi dậy phá thế kìm kẹp
Bài 21: Nhà máy điện đầu tiêncủa nước ta
Hình 1: Lễ khánh thành Nhà máy Cơ khí Hà Nội
Bài 22:
Đường Trường Sơn
Hình 1: Đường Trường sơn trong kháng chiến chống Mỹ
Hình 2: Dồng bào Tây Nguyên vận chuyển hàng tiếp tế cho quân giải phóng ( xuân 1975)
Hình 3: Một đoạn đường Trường Sơn được thông xe
Bài23:
Sấm sét đêm giao thừa
Quân giải phóng tiến công vào sứ quán Mĩ ở Sài Gòn
Tết Mậu Thân 1968
Quân giải phóng đánh Sài Gòn
Quân giải phóng đánh vào TP Huế
Bài 24: Chiến thắng
Điện Biên Phủ trên không
Hình 1: Một góc phố Khâm Thiien ( Hà Nội) bị máy bay B52 tàn phá cuối tháng 12- 1972
Máy bay Mĩ bị bắn rơi
Bắt sống giặc lái Mĩ
Bài 25:
Lễ kí Hiệp định Pa - ri
Lễ kí chính thức Hiệp định Pa – ri về Việt nam
Bài 26:
Tiến vào Dinh Độc Lập
Xe tăng tiến vào Dinh Độc Lập
Cắm cờ trên Dinh Độc Lập
Chiến thắng 30-4-1975
Dinh Độc Lập – TP Hồ Chí Minh
Bài 27: Hoàn thành thống nhất đất nước
Quang cảnh kì họp thứ nhất Quốc Hội khóa VI
Bài 28: Xây dựng Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình
Hình 1: Niềm vui do vượt mức kế hoạch của công nhân xây dựng Nhà máy Thủy điện Hòa Bình
Hình 2: Đập ngăn nước của Nhà máy Thủy điện Hòa Bình
Bài29: Ôn tập: Lịch sử nước ta từ giữa thế kỉ XIX đến nay
Bài 27
Bài 28
ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM LĨNH
XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!

R?T MONG S? DểNG GểP QUí B�U C?A BAN GI�M KH?O V� C�C B?N
nguon VI OLET