BÀI 3 : mỘT SỐ VẤN ĐỀ MANG TÍNH TOÀN CẦU
2
I. Dân số
1. Bùng nổ dân số:
3
(Biểu đồ quy mô dân số thế giới giai đoạn 1960-2010)
4
- Dân số thế giới tăng nhanh, nhất là nửa sau thế kỉ XX.
\ Năm 2005 đã đạt 6477 triệu người ( hiện nay khoảng 7 tỉ người- năm 2011 ).
\ Gia tăng dân số chủ yếu do các nước đang phát triển, vì các nước này chiếm khoảng 80% dân số và 95% số dân gia tăng hằng năm của thế giới.
\ Tỉ suất gia tăng dân số của các nước đang phát triển > mức trung bình thế giới > các nước phát triển.
Dân số bùng nổ hiện nay chủ yếu ở các nước đang phát triển.
Ảnh hưởng:
Tích cực: Tạo ra nguồn lao động dồi dào.
Tiêu cực: Gây sức ép nặng nề đối với tài nguyên môi trường, phát triển kinh tế và chất lượng cuộc sống…
5
2. Gìa hóa dân số:
Dân số thế giới có xu hướng già đi:
Tỉ lệ người < 15 tuổi giảm.
Tỉ lệ người > 65 tuổi tăng.
Tuổi thọ trung bình ngày càng tăng.
Sự già hóa dân số chủ yếu ở nhóm nước phát triển do các nước này có:
Tỉ suất gia tăng tự nhiên thấp, giảm mạnh.
Cơ cấu dân số già.
6
Hậu quả của dân số già:
Thiếu lao động.
Chi phí phúc lợi cho người già tăng.
7
II. Môi trường:
1. Biến đổi khí hậu toàn cầu và suy giảm tầng ôdôn
8
-Nguyên nhân: Do con người thải khối lượng lớn khí thải như C02, khí CFCs.
+ Lượng CO2 tăng > hiệu ứng nhà kính tăng > nhiệt độ Trái Đất tăng.
+ Khí thải từ sản xuất công nghiệp và sinh hoạt > mưa axit > tầng ôdôn mỏng và thủng.
-Hậu quả: Nhiệt độ không khí (trái đất) tăng, tầng ozon bị mỏng đi, có nơi bị thủng, khí hậu toàn cầu biến đổi.
2. Ô nhiễm nguồn nước ngọt, biển và đại dương
Nguyên nhân: Do chất thải trong sản xuất và sinh hoạt chưa xử lí đã đưa trực tiếp vào các sông, hồ, biển
Chất thải công nghiệp và sinh hoạt chưa xử lí đổ trực tiếp vào sông hồ > ô nhiễm > thiếu nước sạch.
Chất thải công nghiệp chưa xử lí > đổ trực tiếp vào sông biển > đắm tàu, rửa tàu, tràn dầu.
Hậu quả: Khan hiếm nguồn nước sạch. Biển và đại dương bị ô nhiễm nên suy giảm tài nguyên. > Môi trường biển chịu nhiều tổn thất.
9
3. Suy giảm đa dạng sinh vật
Nguyên nhân: Khai thác quá mức nhất là diện tích rừng bih thu hẹp nhanh.
Khai thác thiên nhiên quá mức > sinh vật bị tuyệt chủng hoặc sắp bị tuyệt chủng > mất nhiều loài sinh vật, gen di truyền, thực phẩm, thuốc, …
Hậu quả: Nhiều loài sinh vật có nguy cơ bị tuyệt chủng và tuyệt chủng.
10
III. MỘT SỐ VẤN ĐỀ KHÁC:
Xung đột sắc tộc, tôn giáo và nạn khủng bố trở thành mối đe dọa trực tiếp tới ổn định hòa bình của thế giới.
Nạn khủng bố: Tấn công bằng chất nổ, vuc khí sinh học, phá hoại mạng…
Hoạt động kinh tế ngầm: buôn lậu vũ khí, rửa tiền, buôn bán ma túy…
Để giải quyết các vấn đề trên cần phải có sự hợp tác tích cực của các quốc gia và cộng đồng quốc tế.
Các quốc gia và cộng đồng quốc tế cần phải hợp tác gìn giữ hòa bình của khu vực và thế giới.
11
12
Xung đột tôn giáo
Vũ khí sinh hóa học
13
Vụ khủng bố vào tòa tháp đôi ở Hoa Kỳ ngày 11/9/2001
Rửa tiền
Buôn lậu vũ khí
thanks!
Any questions?
14
nguon VI OLET