KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 1. Chính sách đối ngoại chủ yếu của Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ hai là
A. chỉ quan hệ với các nước xã hội chủ nghĩa.
B. chỉ quan hệ với các nước tư bản chủ nghĩa.
C. duy trì hòa bình thế giới, quan hệ hữu nghị với các nước.
D. tham vọng làm bá chủ, đe dọa hòa bình thế giới.
Câu 2. Năm 1949, Liên Xô là nước thứ hai trên thế giới chế tạo thành công
A. bom bi B. bom Napan C. bom hạng nặng D. bom nguyên tử
Câu 3. Ý nghĩa lớn nhất của sự kiện Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử?
A. Phá vỡ thế độc quyền về bom nguyên tử của Mĩ.
B. Tạo ra thế cân bằng về sức mạnh quân sự giữa Liên Xô và Mĩ
C. Củng cố tiềm lực quốc phòng và nâng cao vị thế của Liên Xô trên trường quốc tế.
D. Tạo ra chỗ dựa vững chắc về quân sự cho các nước xã hội chủ nghĩa trên thế giới.
Câu 4. Năm 1957, Liên Xô là nước đầu tiên trên thế giới
A. chế tạo thành công tàu ngầm
B. chế tạo thành công tàu vũ trụ.
C. phóng thành công tàu con thoi
D. phóng thành công vệ tinh nhân tạo
Câu 5. Năm 1961, Liên Xô là nước đầu tiên trên thế giới
A. phóng thành công tàu vũ trụ, đưa người lên mặt trăng
B. phóng thành công tàu vũ trụ đưa người thám hiểm sao Hỏa
C. phóng thành công tàu ngầm, đưa người thám hiểm đại dương
D. phóng thành công tàu vũ trụ, đưa người bay vòng quanh trái đất
Câu 6. Người đầu tiên bay vòng quanh Trái đất là
A. Ga-ga-rin B. Gooc-ba-chốp C. Nen-xơn Man-đê-la D. Phi-đen Cat-xtơrô
Câu 7. Đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô
A. chế tạo thành công bom nguyên tử.
B. là nước đầu tiên phóng thành công tàu vũ trụ có người lái.
C. là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo của trái đất.
D. trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai trên thế giới.
Câu 8. Người khởi xướng công cuộc cải tổ ở Liên Xô năm 1985 là
A. Lê-nin B. Gooc-ba-chốp. C. Xta-lin D. Pu-tin
Câu 9. Liên Xô tiến hành công cuộc cải tổ trong bối cảnh
A. đất nước lâm vào trì trệ, khủng hoảng
B. đất nước đang phát triển nhanh chóng
C. công ngiệp bước đầu đi vào hiện đại hóa
D. nông nghiệp ngày càng sa sút
Câu 10. Mục tiêu của công cuộc cải tổ ở Liên Xô từ năm 1985 là
A. tiêu diệt tàn dư của chủ nghĩa tư bản.
B. để sớm áp dụng thành tựu khoa học kỹ thuật
C. đưa đất nước đã phát triển
D. đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng, xây dựng chủ nghĩa xã hội nhân văn.
Câu 11. Cơ sở quan trọng nhất dẫn tới sự hình thành hệ thống Xã hội chủ nghĩa là
A. các nước XHCN còn nghèo nàn, lạc hậu
B. các nước XHCN còn tồn tại chế độ phong kiến
C. phải đoàn kết để đối phó với sự chống phá của Mĩ và các nước tư bản
D. phải đoàn kết để đối phó với tình trạng ô nhiễm môi trường đang diễn ra nghiêm trọng
Câu 12. Tổ chức liên minh về kinh tế giữa các nước Xã hội chủ nghĩa sau Chiến tranh thế giới thứ hai là
Tổ chức Hiệp ước Vac-sa-va
Hội đồng tương trợ kinh tế.
C. Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương
D. Hiệp ước phòng thủ chung châu Âu
Câu 13. Người đầu tiên bay vòng quanh Trái đất là
Ga-ga-rin B. Gooc-ba-chốp
C. Nen-xơn Man-đê-la D. Phi-đen Cat-xtơrô
Hãy xác định trên bản đồ vị trí của các quốc gia giành độc lập ở Châu Á?
Hình ảnh về ngày Quốc Khánh Việt Nam 2.9.1945
Hãy xác định trên bản đồ vị trí của các quốc gia giành độc lập ở Châu Phi?
Abdel Gamal Nasser, tổng thống đầu tiên của nước Ai Cập độc lập
Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tiếp Bộ trưởng Doanh nghiệp nhỏ và vừa và thủ công nghiệp An-giê-ri Mutstapha Benbada
Hợp tác kinh tế Ai – cập và Việt Nam
Hình ảnh về Ai cập và Algéria với Việt Nam
Hãy xác định trên bản đồ vị trí của các quốc gia giành độc lập ở Mĩ la tinh?
Hình ảnh về đất nước Cuba anh em
55 triệu km2
Và 35 triệu dân
Hệ thống
thuộc địa
chỉ còn
Hãy xác định trên bản đồ
Hình ảnh về các nước Zimbabwe; Namibia và Nam Phi
Củng cố toàn bài :
Hãy xác định vị trí khu vực
có phong trào đấu tranh ở Á; Phi và Mỹ Latinh
Cu Ba
Việt nam
Lào
Inđônêxia
Ấn Độ
Nam Phi
Dimbabue
Mozambia
Angieri
Ai cập
Ghi-nê Bit-xao
QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA PTGPDT Ở Á-PHI VÀ MĨ LA TINH
TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 60
TỪ GIỮA NĂM 60 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70
TỪ GIỮA NĂM 70 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 90
CHÂU Á
CHÂU PHI
MĨ LATINH
In-đô-nê-xi-a,Lào,Việt Nam, Ấ Độ..
Ai Cập, An-giê-ri, …..
Cu Ba
CHÂU PHI
CHÂU PHI
Ăng-gô-la
Mô-dăm-bích
Ghi-nê Bit-xao
Dim-ba-bu-ê
Nam-mi-bi-a
Cộng hòa Nam Phi
LUYỆN TẬP
Câu 1. Sự kiện lịch sử nào đã tạo điều kiện cho các nước Đông Nam Á nổi dậy khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền?
A. Phát xít Nhật đầu hàng quân Đồng minh.
B. Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản.
C. Hồng quân Liên Xô tấn công phát xít Đức.
D. Quân Đồng minh phân chia phạm vi chiếm đóng các thuộc địa.
Câu 2. Hình thức tồn tại cuối cùng của chủ nghĩa đế quốc, thực dân là
A. chế độ công xã nguyên thủy B. chế độ phân biệt chủng tộc
C. chế độ tư bản chủ nghĩa C. chế độ phong kiến
Câu 3. Năm 1960 được gọi là:
A. Năm “bão táp” B. Năm “châu Phi”
C. Năm “độc lập” D. Năm “chiến thắng”
Câu 4. Sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc đã góp phần to lớn
A. làm sụp đổ hoàn toàn hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc thực dân
B. làm sụp đổ hoàn toàn bộ máy nhà nước của chủ nghĩa đế quốc thực dân
C. giúp các nước thuộc địa phát triển nhanh chóng
D. giúp các nước thuộc địa thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu
Câu 5. Nội dung của PTGP dân tộc trong giai đoạn thứ nhất sau Chiến tranh thế giới thứ hai là
A. lật đổ ách thống trị của đế quốc, thực dân, giành độc lập
B. lật đổ chế độ độc tài phản động ở các quốc gia châu Á
C. tiêu diệt tàn dư của chế độ phong kiến
D. tiêu diệt tàn dư của chủ nghĩa tư bản
Câu 6. Sự tan rã các thuộc địa của thực dân nào được xem là thắng lợi quan trọng của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi?
A. Tây Ban Nha B. Hà Lan
C. Bồ Đào Nha D. Nam Phi
BTVN
1. Những ý nghĩa to lớn của phong trào giải phóng dân tộc từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
 2. Những nguyên nhân dẫn đến các thành tựu nổi bật của Liên Xô trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX?

Những ý nghĩa to lớn của phong trào giải phóng dân tộc từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
+ Làm tan rã từng phần và đi đến sụp đổ hoàn toàn hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc thực dân
+ Dẫn tới sự ra đời của hơn 100 quốc gia độc lập lớn nhỏ
+ Các quốc gia độc lập bước vào kỉ nguyên củng cố độc lập, xây dựng và phát triển đất nước
+ Giải phóng người da đen, người da màu khỏi chế độ phân biệt chủng tộc
- Nguyên nhân
+ Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng cộng sản Liên Xô với đường lối kinh tế, chính trị đúng đắn
+ Tinh thần đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực vươn lên của nhân dân Liên Xô
+ Lãnh thổ rộng lớn, nguồn tài nguyên dồi dào của đất nước trên tất cả các lĩnh vực
+ Sự ủng hộ của nhân dân yêu chuộng hòa bình, các nước xã hội chủ nghĩa anh em...
2. Những nguyên nhân dẫn đến các thành tựu nổi bật của Liên Xô trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX?
nguon VI OLET