Tiết 7 - Bài 3: SIÊNG NĂNG, KIÊN TRÌ (Tiết 2)
I.
Khởi động
QUAN SÁT TRANH
Quan sât tranh vă tr? l?i cđu h?i văo phi?u băi t?p

1. Em hãy nêu những biểu hiện của siêng năng, kiên trì và trái với siêng năng, kiên trì từ nội dung các bức tranh?
2. Em hãy kể thêm những biểu hiện khác của siêng năng, kiên trì mà em biết?
TEAM WORK
PHIẾU BÀI TẬP  
1. Em hãy nêu những biểu hiện của siêng năng, kiên trì và trái với siêng năng, kiên trì từ nội dung các bức tranh?
2. Em hãy kể thêm những biểu hiện khác của siêng năng, kiên trì mà em biết?
TEAM WORK
PHIẾU BÀI TẬP  
1. Em hãy nêu những biểu hiện của siêng năng, kiên trì và trái với siêng năng, kiên trì từ nội dung các bức tranh?
2. Em hãy kể thêm những biểu hiện khác của siêng năng, kiên trì mà em biết?
II.
Khám phá
Nhóm 1: Học tập, nhóm 2: Lao động, nhóm 3: Hoạt động xã hội...thể hiện siêng năng, kiên trì
Chia lớp ra thành ba đội
Các thành viên trong nhóm thay phiên nhau viết các đáp án lên bảng phụ trong 5’
Đội nào viết được nhiều biểu hiện sẽ được 10 điểm.
TRÒ CHƠI
“Tiếp sức”
TEAM WORK
Trò chơi “tiếp sức”
 
Tìm hiểu biểu hiện của siêng năng, kiên trì bằng cách hoàn thiện phiếu bài tập
TEAM WORK
Trò chơi “tiếp sức”
 
Tìm hiểu biểu hiện của siêng năng, kiên trì bằng cách hoàn thiện phiếu bài tập
+ Trong học tập: đi học chuyên cần, chăm chỉ làm bài, có kế hoạch học tập, bài khó không nản, tự giác học, đạt kết quả cao….
+Trong lao động: Chăm làm việc nhà, không bỏ dở công việc, không ngại khó, miệt mài với công việc, tìm tòi sáng tạo…
+Trong hoạt động xã hội: Kiên trì luyện tập TDTT, kiên trì đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội, dịch bệnh covid, bảo vệ môi trường,...
III.
Luyện tập
Quan sát tranh và trả lời câu hỏi
IV.
Vận dụng
? Em hãy nêu những biểu hiện chưa siêng năng, kiên trì của bản thân và lập – thực hiện kế hoạch để khắc phục nhược điểm này.
Xin chào và hẹn gặp lại!
nguon VI OLET