BÀI 3_4_5_6
CHỦ ĐỀ: NGUỒN GỐC VẬN ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA THẾ GIỚI VẬT CHẤT
(5 tiết)
YÊU CẦU CẦN ĐẠT
2
NỘI DUNG BÀI HỌC
1
4
DẶN DÒ
1
HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
BÀI HỌC
3
BÀI TẬP
1
HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
Người tài xế điều khiển xe lửa chạy trên đường ray. Vậy sự vật nào đứng yên sự vật nào chuyển động?
1
HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
Có ý kiến cho rằng: “Con tàu vận động còn đường tàu thì không” Em suy nghĩ gì về ý kiến trên?
2
NỘI DUNG BÀI HỌC
biến đổi (biến hóa)
- Vận động là thuộc tính vốn có, là phương thức tồn tại của các sự vật, hiện tượng.
thấp đến cao
phức tạp
Mâu thuẫn là một chỉnh thể, trong đó hai mặt đối lập vừa thống nhất với nhau, vừa đấu tranh với nhau.
Sự …………... giữa các mặt đối lập là nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật, hiện tượng.
đấu tranh
Mâu thuẫn chỉ được giải quyết bằng sự …….………... giữa các mặt đối lập, không phải bằng con đường ……………… mâu thuẫn.
đấu tranh
điều hòa
Độ
Điểm nút
100oC
Sự biến đổi về lượng trong một giới hạn nhất định, đến …….……… sẽ dẫn đến sự biến đổi về chất.
điểm nút
tiến bộ
Mỗi sự vật, hiện tượng đều có ……..…………………. và …....…. đặc trưng, phù hợp với nó. Vì vậy, chất mới ra đời lại bao hàm một lượng mới phù hợp.
chất đặc trưng
lượng
Phủ định siêu hình là sự phủ định được diễn ra do sự tác động từ ……..…….., cản trở hoặc ………... sự tồn tại và phát triển tự nhiên của sự vật.
bên ngoài
xóa bỏ
Phủ định biện chứng là sự phủ định được diễn ra do sự phát triển của ………..…. sự vật, hiện tượng, có ....……… những yếu tố tích cực của sự vật, hiện tượng cũ để phát triển sự vật, hiện tượng mới.
bản thân
kế thừa
3
BÀI TẬP
Bài … - SGK/…

- Học sinh làm những bài tập còn lại

- Học bài Chủ đề 1, chuẩn bị bài 7
1
4
DẶN DÒ