Hãy viết 1 điều em biết liên quan đến những từ/cụm từ về đất nước Trung Quốc??
Trung Quốc
Bắc Kinh
…………
Gần 1,4 tỉ
……….
Giấy, thuốc súng, la bàn, kĩ thuật in
………..
Phổ Nghi
……….
Thủ Đô TQ
Số dân vào hàng đông nhất TG
Vị vua cuối cùng , thoái vị sau thắng lợi của CM Tân Hợi
4 phát minh cống hiến cho nền văn minh nhân loại
Bài 3: TRUNG QUỐC
1. Trung quốc bị các nước đế quốc xâm lược
(SGK)
Thủ tướng Anh
Tổng thống Mỹ
Nhật Hoàng
Nga Hoàng
Tổng thốngPháp
Hoàng đế Đức
Khởi nghĩa Thái bình Thiên Quốc
Phong trào Duy Tân 1898
Phong trào Nghĩa Hòa đoàn
Các
phong trào
2. Phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX
Nội dung
Phong trào Duy Tân
Nội dung
Phong trào Duy Tân
- Nổ ra ngày 1/1/1851, tại kim Điền (Quảng Tây), lan rộng khắp cả nước.
- Cuộc k/n kéo dài 14 năm, bị phong kiến đàn áp
Cải cách dân chủ, tư sản.
Cải cách kinh tế, chính trị, xã hội theo mô hình tư bản.
- Năm 1898, diễn ra cuộc vận động Duy Tân, tiến hành cải cách cứu vãn tình thế.
- Diễn ra 100 ngày, bị đàn áp
- Năm 1899,bùng nổ ở Sơn Đông lan sang Trực Lệ, Sơn Tây, tấn công sứ quán nước ngoài ở Bắc Kinh.
Bị liên quân 8 nước đế quốc tấn công  nên thất bại.
Hồng Tú Toàn
Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu
Nông dân
Quan lại, sĩ phu tiến bộ, vua Quang Tự
Nông dân
Phong trào yêu nước chống đế quốc.
Giáng một đòn mạnh vào đế quốc.
- Cuộc khởi nghĩa nông dân vĩ đại chống phong kiến
Thực hiện các chính sách tiến bộ, làm lung lay triều đình phong kiến Mãn Thanh
- Quách Du Nguyên.
Chống TĐ Mãn Thanh (PK)
Cải cách
Chống ĐQ và TĐ Mãn Thanh.
Hồng Tú Toàn và cuộc khởi nghĩa
KHỞI NGHĨA THÁI BÌNH THIÊN QUỐC
Lãnh thổ của Thái Bình Thiên Quốc năm 1854
Quốc kì
Ấn tín hoàng gia
Từ Hi Thái Hậu
Vua Quang Tự
Vua Quang Tự 28 tuổi, đang có nhiệt tình và đầy tham vọng. Nhà vua muốn dựa vào phái cải cách làm một cuộc duy tân để thay đổi xã hội Trung Quốc, đồng thời thay đổi luôn cả địa vị lệ thuộc của mình vào Từ Hi thái hậu. Nhưng cuối cùng thất bại
Khang Hữu Vi
Phổ Nghi hoàng đế cuối cùng của Trung Quốc
PHONG TRÀO NÔNG DÂN NGHĨA HÒA ĐOÀN
PHONG TRÀO NÔNG DÂN NGHĨA HÒA ĐOÀN
Nguyên nhân thất bại
Không dựa vào lực lượng nhân dân
Thiếu sự lãnh đạo thống nhất, tương quan
lực lượng, vũ khí không đồng đều
Chính sách 2 mặt của TĐ Mãn Thanh.
Sự cấu kết giữa đế quốc và phong kiến
1901 Điều ước Tân Sửu được ký kết. Trung Quốc chính thức trở thành nước nửa thuộc địa nửa phong kiến
3. Tôn Trung Sơn và Cách mạng Tân Hợi 1911
a, Tôn Trung Sơn và Đồng minh hội:
- Tôn Trung Sơn là một trí thức có tư tưởng cách mạng theo khuynh hướng dân chủ tư sản.
Tháng 8/1905 Tôn Trung Sơn tập hợp giai cấp tư sản Trung Quốc thành lập Đồng minh hội- chính Đảng của giai cấp tư sản Trung Quốc.
Lực lượng : trí thức tư sản, tiểu tư sản, địa chủ, thân sĩ bất bình với nhà Thanh.
Cương lĩnh: theo chủ nghĩa Tam Dân của Tôn Trung Sơn:
- Mục tiêu: lật đổ Mãn Thanh, thành lập dân quốc, thực hiện bình đẳng về ruộng đất ..
Tôn Trung Sơn (1866-1925)
b. Cách mạng Tân Hợi 1911
* Nguyên nhân:
Nguyên nhân sâu xa: mâu thuẫn giữa toàn thể nhân dân Trung quốc với ĐQ, PK.
- Nguyên nhân trực tiếp: Nhà Thanh trao quyền kiểm soát đường sắt cho các nước đế quốc.

*Diễn biến:
10/10/1911 KN Vũ Xương nhanh chóng giành thắng lợi, từ đó lan rộng khắp miền Nam và miền Trung TQ.


Quân Mãn Thanh đầu hàng lực lượng cách mạng
- 29/12/1911 tại Nam Kinh chính phủ lâm thời tuyên bố thành lập Trung Hoa Dân quốc và bầu TTS làm Đại Tổng thống.
Thanh Đế Thoái Vị Chiếu Thư năm 1912, chấm dứt chế độ quân chủ ở Trung Quốc
- Tháng 2-1912 Ép vua Phổ Nghi thoái vị. Tôn Trung Sơn bị buộc từ chức
- Ngày 6-3-1912 Viêm Thế Khải tuyên bố giữ chức Đại Tổng Thống Trung Hoa Dân Quốc.
- Thế lực phong kiến quân phiệt lên nắm quyền.
c. Ý nghĩa, Tính chất:
Lựa chọn các cụm từ : CNTB, chế độ cộng hoà, chế độ Quân chủ chuyên chế, phong trào GPDT điền vào chỗ trống:
*.“ Với CM Tân Hợi, lần đầu tiên trong lịch sử …………………… đã bị lật đổ,………………..
ra đời, tạo điều kiện cho sự phát triển của…….....
và có ảnh hưởng đáng kể đối với ..........................
các nước châu Á”
*. Nêu Tính chất ???
chế độ Quân chủ chuyên chế
chế độ cộng hoà
CNTB
phong trào GPDT
c. Ý nghĩa, Tính chất:

+ Ý nghĩa: Lật đổ phong kiến mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển, ảnh hưởng đến châu Á.
+ Tính chất: CMTH là cuộc cách mạng tư sản không triệt để vì:
- Không thủ tiên thực sự g/c PK.
- Không đụng chạm đến các nước ĐQ.
Không giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.

Hạn chế của CM Tân Hợi.
Câu 1. Học thuyết Tam dân đề cập đến những vấn đề nào?
A. Dân sinh độc lập, Dân tộc tự do, Dân tộc hạnh phúc
B. Dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc
C. Dân tộc độc lập, Dân sinh tự do, Dân quyền hạnh phúc
D. Dân tộc tự do, Dân sinh hạnh phúc, Dân quyền độc lập
Câu 2. Lãnh tụ Đồng minh hội là ai?
A. Lương Khải Siêu
D. Tôn Trung Sơn
C. Vua Quang Tự
B. Khang Hữu Vi
Câu 3. Cách mạng Tân Hợi bùng nổ đầu tiên ở đâu?
A. Bắc Kinh
C. Vũ Xương
D. Thượng Hải
B. Vũ Hán
Câu 4. Cách mạng Tân Hợi có tính chất như thế nào?
C. Cuộc chiến tranh nông dân
A. Cuộc cách mạng vô sản
D. Chiến tranh giải phóng dân tộc
B. Cuộc cách mạng tư sản không triệt để
nguon VI OLET