Nhiệt liệt chào mừng thầy cô đến dự tiết học.
Chương 6 :
TRAO ĐổI CHấT Và NĂNG LƯợNG
Tiết 32
Trao đổi chất
VËt nµo lµ vËt sèng , vËt nµo lµ vËt kh«ng sèng ?
I- Trao ®æi chÊt gi÷a c¬ thÓ vµ m«i tr­êng ngoµi


Hệ hô hấp
Hệ tiêu hoá
Hệ bài tiết
Môi trường ngoài
Môi trường ngoài
Ôxi
Thức ăn, nước
Muối khoáng
CO2
Phân
Nước tiểu
Hình 31.1. Sơ đồ trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường
? Quan sát hình 31.1 và hiểu biết của bản thân hãy nêu vai trò của hệ tiêu hoá,hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, hệ bài tiết trong quá trình trao đổi chất theo bảng sau:
Lấy thức ăn từ môi trường ngoài vào biến đổi thành chất dinh dưỡng và thải các chất thừa qua hậu môn
Lấy khí Oxi và thải khí Cácbonic
Vận chuyển oxi và chất dinh dưỡng tới tế bào và vận chuyển khí Cácbonic tới phổi chất thải tới cơ quan bài tiết
Lọc từ máu các chất thải bài tiết qua nước tiểu
Thức ăn; nước;
muối khoáng
co2
Oxi
Trao đổi chất ở cấp độ cơ thể
Phân
Nước tiểu
I- Trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường ngoài

? Trao ®æi chÊt gi÷a c¬ thÓ vµ m«i tr­êng ngoµi ®­îc thÓ hiÖn nh­ thÕ nµo.
Cơ thể đã lấy các chất: ôxi,thức ăn ,nước và muối khoáng từ môi trường ngoài
Thải khí cacbonic, các chất bã ra môi trường ngoài thông qua các hệ cơ quan: hệ tiêu hoá, hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, hệ bài tiết.
I- Trao ®æi chÊt gi÷a c¬ thÓ vµ m«i tr­êng ngoµi

( Cấp độ cơ thể )
II. Trao đổi chất giữa tế bào và môi trường trong ( Cấp độ tế bào)
II - Trao đổi chất giữa tế bào và môi trường trong
Trao đổi chất ở cấp độ tế bào
O2
? Máu và nước mô cung cấp những gì cho tế bào?
? Hoạt động sống của tế bào đã tạo ra những sản phẩm gì?
?Những sản phẩm đó của tế bào đổ vào nước mô rồi vào máu và được đưa tới đâu?
Chất thải
CO2
Dinh dưỡng
Tế bào
Trao đổi chất ở cấp độ tế bào
Máu và nước mô cung cấp Oxi và chất dinh dưỡng
Tạo ra năng lượng cho sự trao đổi chất, khí CO2, chất thải: năng lượng cần cho hoạt động sống, chất thải và CO2 được thải ra ngoài
Các sản phẩm đó vào nước mô rồi vào máu và được đưa đến hệ hô hấp, bài tiết -> Thải ra ngoài.
Năng luợng
I- Trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường ngoài

Cơ thể đã lấy các chất: ôxi,thức ăn ,nước và muối khoáng từ môi trưuờng ngoài
Thải khí cacbonic, các chất bã ra môi truường ngoài thông qua các hệ cơ quan: hệ tiêu hoá, hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, hệ bài tiết.
I- Trao ®æi chÊt gi÷a c¬ thÓ vµ m«i tr­êng ngoµi

( Cấp độ cơ thể )
II. Trao đổi chất giữa tế bào và môi trường trong ( Cấp độ tế bào)
- Tế bào lấy chất dinh dưỡng và ôxi từ môi trường trong để sử dụng cho các hoạt động sống
Thải khí cacbonic và các chất thải khác ra môi truờng trong rồi đưuợc đưa ra ngoài kh?i co th?.
? Trao đổi chất giữa tế bào và môi truờng trong cơ thể biểu hiện nhu thế nào.
III. Mối quan hệ giữa trao đổi chất ở cấp độ cơ thể với trao đổi chất ở cấp độ tế bào
III. Mối quan hệ giữa trao đổi chất ở cấp độ cơ thể với trao đổi chất ở cấp độ tế bào

Trao đổi chất ở cấp độ cơ thể được thực hiện như thế nào và mang lại hiệu quả gì?
Trao đổi chất ở cấp độ tế bào được thực hiện như thế nào và có ý nghĩa gì đối với sự trao đổi chất của cơ thể?
? Nếu trao đổi chất ở một cấp độ ngừng lại sẽ dẫn đến hậu quả gì?
Phân
Nước tiểu
Oxi
co2
co2
Chất thải
Dinh dưỡng
O2
Năng lượng
Trao đổi chất giữa môi trường ngoài với các hệ cơ quan để cung cấp chất dinh dưỡng và ôxi cho cơ thể và thải các sản phẩm thừa ra ngoài.
Trao đổi chất giữa tế bào và môi trường trong. Máu cung cấp cho tế bào các chất dinh dưỡng và ôxi để tạo ra năng lượng cần cho các hoạt động sống(trao đổi chất của cơ thể), tế bào thải vào máu khí cácbonic và sản phẩm bài tiết.
Nếu trao đổi chất ở một cấp độ ngừng lại thì cơ thể
sẽ chết.
Thức ăn; nước;
muối khoáng
? Quan sỏt so d? phõn tớch m?i quan h? gi?a trao d?i ch?t c?a co th? v?i mụi tru?ng ngo�i v� trao d?i ch?t c?a t? b�o v?i mụi tru?ng trong?
I- Trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường ngoài

I- Trao ®æi chÊt gi÷a c¬ thÓ vµ m«i tr­êng ngoµi

( Cấp độ cơ thể )
II. Trao đổi chất giữa tế bào và môi trường trong ( Cấp độ tế bào)
- Tế bào lấy chất dinh dưỡng và ôxi từ môi trường trong để sử dụng cho các hoạt động sống
Thải khí cacbonic và các chất thải khác ra môi trường trong rồi được đưa ra ngoài kh?i co th?.
? Nờu m?i quan h? gi?a trao d?i ch?t ? c?p d? co th? v?i trao d?i ch?t ? c?p d? t? b�o?
III. Mối quan hệ giữa trao đổi chất ở cấp độ cơ thể với trao đổi chất ở cấp độ tế bào

=>Hoạt động trao đổi chất ở hai cấp độ gắn bã mật thiết với nhau không thể tách rời -> Đảm bảo cho cơ thể tồn tại và phát triển.
a. Tế bào trao đổi chất với môi trường trong

b. Môi trường trong cung cấp Ôxi và dinh dưỡng cho tế bào

c. Tế bào thải vào máu khí cácbonic và sản phẩm bài tiết

d. Cả a , b , c đúng
Chọn đáp án đúng nhất cho các câu dưới đây:
Bài tập củng cố:
Câu 1. Sự trao đổi chất ở cấp độ tế bào biểu hiện ở:

a. Khí cácbonic v� muối khoáng

b. Prôtêin ,gluxit,chất thải

c. Các chất dinh dưỡng và ôxi

d. Cả a , b đúng
Câu2. Những chất được máu và nước mô
vận chuyển đến tế bào là:
Hướng dẫn về nhà
Học bài trả lời câu hỏi 1,2 và bài tập 3 vào vở bài tập
Đọc tìm hiểu trước bài Chuyển hoá
nguon VI OLET