CHƯƠNG III:
SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN
A. SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở THỰC VẬT
Cây 2 lá mầm
Cây 1 lá mầm
1. Rễ cọc
2. Rễ chùm
3. Đa số thân cỏ
4. Thân đa dạng (thân cỏ, thân gỗ)
THỜI GIAN
0 : 30
0 : 29
0 : 28
0 : 27
0 : 26
0 : 25
0 : 24
0 : 23
0 : 22
0 : 21
0 : 20
0 : 19
0 : 18
0 : 17
0 : 16
0 : 15
0 : 14
0 : 13
0 : 12
0 : 11
0 : 10
0 : 09
0 : 08
0 : 07
0 : 06
0 : 05
0 : 04
0 : 03
0 : 02
0 : 01
0 : 00
HẾT GIỜ
BÀI 34:
SINH TRƯỞNG Ở THỰC VẬT
2. Mô phân sinh
1. Khái niệm sinh trưởng
3. Các kiểu
sinh trưởng
4. Các nhân tố ảnh hưởng
1. KHÁI NIỆM
Cây mới trồng
Cây trồng sau 3 năm
Sau 7 giờ
Chồi đỉnh chứa
mô phân sinh đỉnh
Tầng sinh bần
Tầng sinh mạch
Mô phân sinh bên
Mô phân sinh đỉnh rễ
Chóp rễ
Tầng phát sinh
(mô phân sinh lóng)
lóng
Mắt
2. MÔ PHÂN SINH
Chồi đỉnh chứa
mô phân sinh đỉnh
Tầng sinh bần
Tầng sinh mạch
Mô phân sinh bên
Mô phân sinh đỉnh rễ
Chóp rễ
Tầng phát sinh
(mô phân sinh lóng)
lóng
Mắt
2. MÔ PHÂN SINH
THỜI GIAN
2 : 00
1 : 59
1 : 58
1 : 57
1 : 56
1 : 55
1 : 54
1 : 53
1 : 52
1 : 51
1 : 50
1 : 49
1 : 48
1 : 47
1 : 46
1 : 45
1 : 44
1 : 43
1 : 42
1 : 41
1 : 40
1 : 39
1 : 38
1 : 37
1 : 36
1 : 35
1 : 34
1 : 33
1 : 32
1 : 31
1 : 30
1 : 29
1 : 28
1 : 27
1 : 26
1 : 25
1 : 24
1 : 23
1 : 22
1 : 21
1 : 20
1 : 19
1 : 18
1 : 17
1 : 16
1 : 15
1 : 14
1 : 13
1 : 12
1 : 11
1 : 10
1 : 09
1 : 08
1 : 07
1 : 06
1 : 05
1 : 04
1 : 03
1 : 02
1 : 01
1 : 00
0 : 59
0 : 58
0 : 57
0 : 56
0 : 55
0 : 54
0 : 53
0 : 52
0 : 51
0 : 50
0 : 49
0 : 48
0 : 47
0 : 46
0 : 45
0 : 44
0 : 43
0 : 42
0 : 41
0 : 40
0 : 39
0 : 38
0 : 37
0 : 36
0 : 35
0 : 34
0 : 43
0 : 32
0 : 31
0 : 30
0 : 29
0 : 28
0 : 27
0 : 26
0 : 25
0 : 24
0 : 23
0 : 22
0 : 21
0 : 20
0 : 19
0 : 18
0 : 17
0 : 16
0 : 15
0 : 14
0 : 13
0 : 12
0 : 11
0 : 10
0 : 09
0 : 08
0 : 07
0 : 06
0 : 05
0 : 04
0 : 03
0 : 02
0 : 01
0 : 00
HẾT GIỜ
1 lá mầm,m
2 lá mầm
2 lá mầm
1 lá mầmm
Chồi đỉnh, chồi nách,
đỉnh rễ
 Ở thân, rễ
Mắt của lóng
Giúp tăng chiều dài của lóng
Giúp thân, rễ tăng đường kính
Giúp thân, rễ tăng chiều dài
NHÓM 1
NHÓM 2
NHÓM 4
NHÓM 3
Chiều cao đinh so với mặt đất?
Khoảng cách 2 đinh với nhau?
Cây trồng 1 năm
Cây trồng sau 4 năm
1m
Biểu bì
Vỏ
Mạch rây sơ cấp
Tầng sinh mạch
Mạch gỗ sơ cấp
Mạch gỗ sơ cấp
Mạch gỗ thứ cấp
Bần
Tầng sinh bần
Mạch rây sơ cấp
Mạch rây thứ cấp
Tầng sinh mạch
Vỏ
Chu bì
(vỏ bì)
Tủy
Tủy
Sinh trưởng sơ cấp
Sinh trưởng sơ cấp
THỜI GIAN
2 : 00
1 : 59
1 : 58
1 : 57
1 : 56
1 : 55
1 : 54
1 : 53
1 : 52
1 : 51
1 : 50
1 : 49
1 : 48
1 : 47
1 : 46
1 : 45
1 : 44
1 : 43
1 : 42
1 : 41
1 : 40
1 : 39
1 : 38
1 : 37
1 : 36
1 : 35
1 : 34
1 : 33
1 : 32
1 : 31
1 : 30
1 : 29
1 : 28
1 : 27
1 : 26
1 : 25
1 : 24
1 : 23
1 : 22
1 : 21
1 : 20
1 : 19
1 : 18
1 : 17
1 : 16
1 : 15
1 : 14
1 : 13
1 : 12
1 : 11
1 : 10
1 : 09
1 : 08
1 : 07
1 : 06
1 : 05
1 : 04
1 : 03
1 : 02
1 : 01
1 : 00
0 : 59
0 : 58
0 : 57
0 : 56
0 : 55
0 : 54
0 : 53
0 : 52
0 : 51
0 : 50
0 : 49
0 : 48
0 : 47
0 : 46
0 : 45
0 : 44
0 : 43
0 : 42
0 : 41
0 : 40
0 : 39
0 : 38
0 : 37
0 : 36
0 : 35
0 : 34
0 : 43
0 : 32
0 : 31
0 : 30
0 : 29
0 : 28
0 : 27
0 : 26
0 : 25
0 : 24
0 : 23
0 : 22
0 : 21
0 : 20
0 : 19
0 : 18
0 : 17
0 : 16
0 : 15
0 : 14
0 : 13
0 : 12
0 : 11
0 : 10
0 : 09
0 : 08
0 : 07
0 : 06
0 : 05
0 : 04
0 : 03
0 : 02
0 : 01
0 : 00
HẾT GIỜ
3. CÁC KIỂU SINH TRƯỞNG
Do hoạt động của mô phân sinh đỉnh và mô phân sinh lóng
Do hoạt động của mô phân sinh bên tạo ra
Tăng chiều dài của thân và rễ
Thực vật 1 lá mầm và 2 lá mầm
Thực vật 2 lá mầm thân gỗ
Tăng bề ngang của thân và rễ
NHÓM 1
NHÓM 2
NHÓM 4
NHÓM 3
Biểu bì
Vỏ
Mạch rây sơ cấp
Tầng sinh mạch
Mạch gỗ sơ cấp
Mạch gỗ sơ cấp
Mạch gỗ thứ cấp
Bần
Tầng sinh bần
Mạch rây sơ cấp
Mạch rây thứ cấp
Tầng sinh mạch
Vỏ
Chu bì
(vỏ bì)
Tủy
Tủy
Sinh trưởng sơ cấp
Nằm bên ngoài do tầng sinh bần tạo ra
Do tầng sinh mạch tạo ra
Cấu tạo thân cây gỗ
Em có đề xuất gì trong việc bảo vệ và phát triển rừng?
* Nhân tố bên trong
- Đặc điểm di truyền
- Thời kỳ sinh trưởng
- Hoocmôn
* Nhân tố bên ngoài
- Nước
- Nhiệt độ
- Khoáng
- Ánh sáng
- Ôxi
CỦNG CỐ
Sinh trưởng của thực vật là quá trình tăng về (1) ..................cơ thể, quá trình này được thực hiện là nhờ (2)..........................Sinh trưởng sơ cấp làm cho thân và rễ dài ra do hoạt động của (3).......................... sinh trưởng thứ cấp làm cho thân và rễ tăng trưởng về (4) ....................... Sinh trưởng của thực vật phụ thuộc vào nhân tố (5)....................và nhân tố (6).................
CHỌN TỪ THÍCH HỢP VÀO KHOẢNG TRỐNG
(a) kích thước
(f) chiều ngang
(b) MPS bên
(d) mô phân sinh
(e) bên trong
(g) bên ngoài
(c) MPS đỉnh
THỜI GIAN
1 : 00
0 : 59
0 : 58
0 : 57
0 : 56
0 : 55
0 : 54
0 : 53
0 : 52
0 : 51
0 : 50
0 : 49
0 : 48
0 : 47
0 : 46
0 : 45
0 : 44
0 : 43
0 : 42
0 : 41
0 : 40
0 : 39
0 : 38
0 : 37
0 : 36
0 : 35
0 : 34
0 : 43
0 : 32
0 : 31
0 : 30
0 : 29
0 : 28
0 : 27
0 : 26
0 : 25
0 : 24
0 : 23
0 : 22
0 : 21
0 : 20
0 : 19
0 : 18
0 : 17
0 : 16
0 : 15
0 : 14
0 : 13
0 : 12
0 : 11
0 : 10
0 : 09
0 : 08
0 : 07
0 : 06
0 : 05
0 : 04
0 : 03
0 : 02
0 : 01
0 : 00
HẾT GIỜ
KẾT QUẢ SINH TRƯỞNG THỨ CẤP CỦA THÂN LÀ GÌ?
ANS
TẠO VỎ, GỖ LÕI, GỖ DÁC
CÂY GỖ LIM KHÔNG CÓ LOẠI MÔ PHÂN SINH NÀO SAU ĐÂY?
ANS

MÔ PHÂN SINH LÓNG
.
Quan sát thân cây gỗ cắt ngang có 5 vòng sáng, 5 vòng tối xen kẽ nhau. Hỏi cây đó mấy tuổi?
ANS
5 tuổi
Giả sử gia đình em được giao 1 khoảng đất trống với yêu cầu cải tiến thành rừng cây phi lao thì em có đề xuất gì với ba mẹ về khoảng cách cây trồng để mang lại hiệu quả kinh tế cao?
DẶN DÒ
Vẽ lại nội dung bài dưới dạng sơ đồ hóa.
Tìm một số vấn đề thực tiễn có liên quan đến sinh trưởng thực vật và giải thích.
Học bài.
Kính chào QUÝ THẦY, CÔ
VÀ CÁC EM HỌC SINH
Kính chào QUÝ THẦY, CÔ
VÀ CÁC EM HỌC SINH
nguon VI OLET