CÁC
NHÂN TỐ
Trình độ phát triển và năng suất
Quy mô và cơ cấu dân số
Phân bố dân cư và mạng lưới quần cư
Văn hóa và phong tục tập quán
Mức sống và thu nhập thực tế
Tài nguyên ,di sản, cơ sở hạ tầng
2. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố các
ngành dịch vụ
Nhân tố
Ảnh hưởng
Trình độ phát triển kinh tế
Năng suất lao động xã hội
- Đầu tư, bỗ sung lao động cho ngành dịch vụ
2. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố các
ngành dịch vụ
Trình độ kinh tế phát triển =>sử dụng máy móc hiện đại
=>năng suất lao đông tăng
=>Năng suất lao động trong Nông Nghiệp và Công Nghiệp cao thì có thể
chuyển một phần lao động sang làm dịch vụ
Biểu đồ thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu
các ngành kinh tế năm 2000 và năm 2014
2. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố các
ngành dịch vụ
Nhân tố
Ảnh hưởng
Trình độ phát triển kinh tế
Năng suất lao động xã hội
- Đầu tư, bỗ sung lao động cho ngành dịch vụ
- Nhịp độ phát triển và cơ cấu ngành dịch vụ
- Quy mô, cơ cấu dân số
2. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố các
ngành dịch vụ
Cơ cấu dân số già
2. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố các
ngành dịch vụ
Cơ cấu dân số trẻ
(Đông dân)
2. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố các
ngành dịch vụ
Nhân tố
Ảnh hưởng
Trình độ phát triển kinh tế
Năng suất lao động xã hội
- Đầu tư, bỗ sung lao động cho ngành dịch vụ
- Nhịp độ phát triển và cơ cấu ngành dịch vụ
- Quy mô, cơ cấu dân số
- Phân bố dân cư và mạng lưới quần cư
Mạng lưới ngành dịch vụ
2. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố các
ngành dịch vụ
Dân cư tập chung đông :quy mô dịch vụ lớn ,cơ cấu ngành đa dạng
2. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố các
ngành dịch vụ
Dân cư phân tán :quy mô dịch vụ nhỏ ,cơ cấu thấp (lạc hậu )
2. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố các
ngành dịch vụ
Nhân tố
Ảnh hưởng
Truyền thống văn hóa, phong tục tập quán
- Hình thức tổ chức mạng lưới ngành dịch vụ
2. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố các
ngành dịch vụ
Lễ hội Dinh Cô – Long Hải
Lễ hội Đền Hùng – Phú Thọ
Lễ Khai Ấn – Nam Định
Lễ Nghinh Ông – Cà Mau
2. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố các
ngành dịch vụ
Lễ hội té nước (Thái lan )
Lễ hội hoa anh đào (Nhật Bản )
Lễ hội bò tót (TBN)
Lễ hội Trung Quốc
2. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố các
ngành dịch vụ
Truyền thống, phong tục tập
quán quyết định hình thức tổ
chức mạng lưới ngành dịch vụ
2. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố các
ngành dịch vụ
Nhân tố
Ảnh hưởng
Truyền thống văn hóa, phong tục tập quán
- Hình thức tổ chức mạng lưới ngành dịch vụ
- Sức mua, nhu cầu dịch vụ
- Mức sống và thu nhập thực tế
2. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố các
ngành dịch vụ
Mức sống và thu nhập cao =>sức mua và nhu cầu dịch vụ tăng và ngược lại
2. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố các
ngành dịch vụ
Nhân tố
Ảnh hưởng
Truyền thống văn hóa, phong tục tập quán
- Hình thức tổ chức mạng lưới ngành dịch vụ
- Sức mua, nhu cầu dịch vụ
- Mức sống và thu nhập thực tế
Tài nguyên thiên nhiên
Di sản văn hóa, lịch sử
Cơ cấu hạ tầng du lịch
- Sự phát triển và phân bố ngành dịch vụ du lịch
2. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố các
ngành dịch vụ
Cố đô Huế
Vịnh Hạ Long
Phong Nha Kẻ Bàng
Phố cổ Hội An
2. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố các
ngành dịch vụ
Như sự phát triển và phân bố của ngành dịch vụ du lịch phụ thuộc vào:
-Tài nguyên thiên nhiên
-Các di sản
-Cơ sở hạ tầng của địa phương đó
Biểu đồ du lịch Việt Nam
Nhân tố
Ảnh hưởng
Trình độ phát triển kinh tế
Năng suất lao động xã hội
- Đầu tư, bỗ sung lao động cho ngành dịch vụ
- Nhịp độ phát triển và cơ cấu ngành dịch vụ
- Quy mô, cơ cấu dân số
- Phân bố dân cư và mạng lưới quần cư
Mạng lưới ngành dịch vụ
Truyền thống văn hóa, phong tục tập quán
- Hình thức tổ chức mạng lưới ngành dịch vụ
- Sức mua, nhu cầu dịch vụ
- Mức sống và thu nhập thực tế
Tài nguyên thiên nhiên
Di sản văn hóa, lịch sử
Cơ cấu hạ tầng du lịch
- Sự phát triển và phân bố ngành dịch vụ du lịch
3.Một số câu hỏi
1.Nhân tố ảnh hưởng sức mua ,nhu cầu dịch vụ là


A.Quy mô cơ cấu dân số

c.Phân bố dân cư và mạng lướt quần cư
D.Truyền thống văn hóa ,phong tục
B.Mức sống và thu nhập thực tế
2. Nhân tố phân bố dân cư và mạng lưới quần cư ảnh hưởng đến ?
A.Nhịp độ phát triển và cơ cấu ngành dịch vụ
B.Hình thức tổ chức mạng lưới ngành dịch vụ
C.Mạng lưới ngành dịch vụ
Vịnh Hạ Long được mấy lần USC công nhận di sản văn hóa thế giới?
Have a beautiful day.