Chúc các em có một buổi học tập hiệu quả !
Mục tiêu:

1. Nhận dạng được các khối đa diện thường gặp: hình hộp chữ nhật, hình lăng trụ đều, hình chóp đều.
2. Đọc được bản vẽ vật thể có dạng hình hộp chữ nhật, hình lăng trụ đều, hình chóp đều.

BẢN VẼ CÁC KHỐI ĐA DIỆN
Tiết 4:
BẢN VẼ CÁC KHỐI ĐA DIỆN
I. KHỐI ĐA DIỆN
Hãy quan sát các hình dưới đây và cho biết các khối đó được bao bởi các hình gì?
Khối đa diện được bao bởi các đa giác phẳng.
Bài 4:
Hãy kể một số vật thể có dạng các khối đa diện mà em biết?
I. KHỐI ĐA DIỆN
Hình hộp chữ nhật
Hình hộp chữ nhật
Hình hộp chữ nhật
Hình hộp chữ nhật
Hình hộp chữ nhật
Hình lăng trụ
Hình lăng trụ
Hình lăng trụ
Hình lăng trụ
Hình lăng trụ
Hình chóp
Hình chóp
Hình chóp
Hình chóp
Hình chóp
BẢN VẼ CÁC KHỐI ĐA DIỆN
Bài 4:
II. HÌNH HỘP CHỮ NHẬT

Hình hộp chữ nhật được bao bởi sáu hình chữ nhật.
1. Thế nào là hình hộp chữ nhật?
H.4.2 Hình hộp chữ nhật

Hãy cho biết khối đa diện ở hình bên được bao bởi các hình gì?
Với a : chiều dài
b : chiều rộng
c : chiều cao
BẢN VẼ CÁC KHỐI ĐA DIỆN
Bài 4:
II. HÌNH HỘP CHỮ NHẬT

2. Hình chiếu của hình hộp chữ nhật:
Hãy đọc bản vẽ hình chiếu của hình hộp chữ nhật (h.4.3), sau đó đối chiếu với hình 4.2 và trả lời các câu hỏi sau bằng cách điền vào ô trống trong bảng 4.1
Các hình 1, 2, 3 là các hình chiếu gì?
Chúng có hình dạng như thế nào?
Chúng thể hiện các kích thước nào của hình hộp chữ nhật?
BẢN VẼ CÁC KHỐI ĐA DIỆN
Bài 4:
h
a
b
H 4.2
H 4.3
Bảng 4.1
BẢN VẼ CÁC KHỐI ĐA DIỆN
Bài 4:
BẢN VẼ CÁC KHỐI ĐA DIỆN
Bài 4:
Bảng 4.1
BẢN VẼ CÁC KHỐI ĐA DIỆN
Bài 4:
III. HÌNH LĂNG TRỤ ĐỀU
1. Thế nào là hình lăng trụ đều?
Hãy cho biết khối đa diện ở hình bên được bao bởi các hình gì?
Với a : chiều dài cạnh đáy
b : chiều cao đáy
c : chiều cao lăng trụ
Hình lăng trụ đều được bao bởi hai mặt đáy là hai hình đa giác đều bằng nhau và các mặt bên là các hình chữ nhật bằng nhau.
H4.4 Hình lăng trụ đều
BẢN VẼ CÁC KHỐI ĐA DIỆN
Bài 4:
III. HÌNH LĂNG TRỤ ĐỀU
2. Hình chiếu của hình lăng trụ đều:

Hãy đọc bản vẽ hình chiếu của hình lăng trụ tam giác đều (h.4.5), sau đó đối chiếu với hình 4.4 và trả lời các câu hỏi sau bằng cách điền vào các ô trong bảng 4.2
Các hình 1, 2, 3 là các hình chiếu gì?
Chúng có hình dạng như thế nào?
Chúng thể hiện các kích thước nào của hình lăng trụ tam giác đều?
BẢN VẼ CÁC KHỐI ĐA DIỆN
Bài 4:
h
a
b
H 4.4
H 4.5
Bảng 4.2
BẢN VẼ CÁC KHỐI ĐA DIỆN
Bài 4:
BẢN VẼ CÁC KHỐI ĐA DIỆN
Bài 4:
Bảng 4.2
BẢN VẼ CÁC KHỐI ĐA DIỆN
Bài 4:
1. Thế nào là hình chóp đều?
IV. HÌNH CHÓP ĐỀU:
Hình chóp đều được bao bởi mặt đáy là một hình đa giác đều và các mặt bên là các hình tam giác cân bằng nhau có chung đỉnh.
H4.6 Hình chóp đều
Hãy cho biết khối đa diện ở bên được bao bởi các hình gì?
Với a : chiều dài cạnh đáy
h : chiều cao hình chóp
BẢN VẼ CÁC KHỐI ĐA DIỆN
Bài 4:
IV. HÌNH CHÓP ĐỀU:
2. Hình chiếu của hình chóp đều:
Hãy đọc bản vẽ hình chiếu của hình chóp đều đáy vuông (h.4.7), sau đó đối chiếu với hình 4.6 và trả lời các câu hỏi sau bằng cách điền vào các ô trong bảng 4.3:

Các hình 1, 2, 3 là các hình chiếu gì?
Chúng có hình dạng như thế nào?
Chúng thể hiện các kích thước nào của hình lăng trụ tam giác đều?
BẢN VẼ CÁC KHỐI ĐA DIỆN
Bài 4:
h
a
a
H 4.6
H 4.7
BẢN VẼ CÁC KHỐI ĐA DIỆN
Bài 4:
BẢN VẼ CÁC KHỐI ĐA DIỆN
Bài 4:
Bảng 4.3
BẢN VẼ CÁC KHỐI ĐA DIỆN
Bài 4:
Bài 4:
Thường chỉ dùng 2 hình chiếu để biểu diễn hình lăng trụ hoặc hình chóp: một hình chiếu thể hiện mặt bên và chiều cao, một hình chiếu thể hiện hình dạng và kích thước đáy.
Chú ý:
BẢN VẼ CÁC KHỐI ĐA DIỆN
BẢN VẼ CÁC KHỐI ĐA DIỆN
Bài 4:
1. Khối đa diện được bao bởi các hình đa giác phẳng.
2. Mỗi hình chiếu thể hiện được hai trong ba kích thước: chiều dài, chiều rộng, chiều cao của khối đa diện.
Ghi nhớ:
Học thuộc các khái niệm: khối đa diện, hình hộp chữ nhật, hình lăng trụ đều, hình chóp đều.
Ghi nhớ hình dạng và kích thước của các hình chiếu của các khối đa diện đã học.
Trả lời câu hỏi 1, 2, sgk –tr18; bài tập tr19.
Đọc trước bài 5: BTTH: Đọc bản vẽ các khối đa diện.
Chuẩn bị: vở bài tập, giấy A4, bút chì, thước kẻ...
Hướng dẫn học ở nhà
HẾT
Giáo viên hướng dẫn: Thầy Vũ Trung Hòa Lớp: Lý – KTCN K29 Tổ: 1 Nhóm: 2 “ Nguyễn Thùy Dung – Đòan Thị Hiển – Thùy Lan – Minh Thảo – Thanh Nhàn”.
nguon VI OLET