Bài 4

CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á
(cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX)
Lược đồ các nước Đông Nam Á

1. Quá trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân vào các nước Đông Nam Á:

Nguyên nhân dẫn đến việc các nước ĐNÁ bị xâm lược?
Nguyên nhân:


- Giữa thế kỉ XIX, các nước Châu Âu và Bắc Mĩ hoàn thành cách mạng tư sản, đua nhau bành trướng thế lực, xâm lược thuộc địa.
- ĐNA là khu vực rộng,đông dân, có vị trí quan trọng, giàu tài nguyên, chế độ phong kiến khủng hoảng.
CHÚ THÍCH
A - Thuộc địa Anh
P- Thuộc địa Pháp
H- Thuộc địa Hà Lan
T- Thuộc địa Tây Ban Nha
B- Thuộc địa Bồ Đào Nha
LƯỢC ĐỒ ĐÔNG NAM Á CUỐI THẾ KỈ XIX – ĐẦU THẾ KỈ XX
Hương Cảng (A)
Ma Cao
(B)
Phi-lip-pin
(T)
VIỆT NAM (P)
Campuchia
(P)
Miến Điện
(A
Bóoc-nê-ô
(H)
In-đô-nê-xi-a (H)
2. Phong trào chống thực dân Hà Lan của nhân dân Inđônêxia ( HD đọc thêm)
3. Phong trào chống thực dân ở Philippin (HD đọc thêm)
4. Phong trào chống thực dân Pháp của nhân dân Campuchia

Nêu nguyên nhân của phong trào chống Pháp ở Campuchia?
Nguyên nhân:
Năm 1863, Pháp buộc vua Nô-rô-đôm chập nhận quyền bảo hộ.
Năm 1884, Pháp biến Cam-pu-chia thành thuộc địa.
=> Nhân dân và hoàng tộc bất bình.
* Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân Cam-pu-chia :

5. Phong trào chống thực dân Pháp của nhân dân Lào đầu thế kỉ XX


Chợ tại Savannakhet. Khu phố thị trấn Savannakhet. Khởi nghĩa Ong Kẹo và Com-ma-đam.
* Nguyên nhân thất bại:
Các phong trào đều mang tính tự phát.
Thiếu đường lối và thiếu tổ chức mạnh.
Chênh lệch lực lượng.
* Ý nghĩa:
Diễn ra sôi nổi, liên tục, thể hiện tinh thần đấu tranh vì độc lập dân tộc.
Thể hiện tình đoàn kết dân tộc giữa các nước Đông Nam Á.
6. Xiêm giữa thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX:

Nêu các biện pháp cải cách của Ra-ma V?

Nội dung cải cách:
- Kinh tế:
+ Mở của buôn bán với các nước bên ngoài
+ Xóa bỏ chế độ nô lệ vì nợ, giải phóng người lao động
+ Xóa bỏ cho nông dân nghĩa vụ lao dịch 3 tháng, giảm thuế ruộng
Chính trị:
+ Cải cách theo khuôn mẫu Phương Tây.
+ Đứng đầu nhà nước vẫn là vua.
+ Giúp việc có hội đồng nhà nước (nghị viện) .
+ Chính phủ có 12 bộ trưởng.
- Quân đội: tòa án, trường học được cải cách theo khuôn mẫu phương Tây.
- Về xã hội: xóa bỏ chế độ nô lệ , giải phóng người lao động.

Tác dụng:
Nâng cao năng suất lúa, tăng nhanh lượng gạo xuất khẩu, gỗ tếch.
Khuyến khích tư nhân bỏ vốn kinh doanh, xây dựng nhà máy, ngân hàng.
Cải cách hành chính, quân sự, giáo dục, tạo cho nước Xiêm phát triển theo hướng tư bản chủ nghĩa.
- Xiêm giữ được nền độc lập mặc dù chịu nhiều lệ thuộc về kinh tế, chính trị vào Anh, Pháp.
Bài tập vận dụng
Câu 1. Thực dân Pháp đã chiếm những quốc gia nào ở Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XIX?
A. Philíppin, Brunây, Xingapo       B. Việt Nam, Lào, Campuchia
C. Xiêm (Thái Lan), Inđônêxia       D. Malaixia, Miến Điện (Mianma)
Câu 2. Từ nửa sau thế kỉ XIX, các nước Đông Dương trở thành thuộc địa của
A. Thực dân Anh       B. Thực dân Pháp
C. Thực dân Hà Lan       D. Thực dân Tây Ban Nha
Câu 3. Sự kiện nổi bật nào diễn ra ở Campuchia năm 1863?
A. Thực dân Pháp buộc Campuchia phải chấp nhận quyền bảo hộ của chúng
B. Chính phue Campuchia kí hiệp ước thừa nhận trở thành thuộc địa của Pháp
C. Cuộc khởi nghĩa của Hoàng thân Sivôtha bùng nổ mạnh mẽ, lan rộng khắp cả nước
D. Cuộc khởi nghĩa của Acha Xoa phát triển mạnh mẽ ở vùng biên giới giáp Việt Nam
Câu 4. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến nhiều cuộc khởi nghĩa ở Campuchia bùng nổ cuối thế kỉ XIX là do
A. Chính sách thống trị, bóc lột hà khắc của thực dân Pháp
B. Giai cấp phong kiến câu kết với thực dân Pháp
C. Ách áp bức bóc lột nặng nề của chế độ phong kiến
D. Nhân dân bất bình trước thái độ nhu nhược của hoàng tộc
Câu 5. Người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp ở Campuchia trong những năm 1861 – 1892 là
A. Acha Xoa       B. Pucômbô
C. Commađam       D. Sivôtha
Câu 6. Cuộc khởi nghĩa của nhân dân Campuchia chống thực dân Pháp rong những năm 1863 – 1866 do ai lãnh đạo?
A. Acha Xoa       B. Pucômbô
C. Commađam       D. Sivôtha
Câu 7. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cuộc khởi nghĩa của Hoàng thân Sivôtha chống thực dân Pháp ở Campuchia là
A. Ách áp bức bóc lột của chế độ phong kiến
B. Giai cấp phong kiến câu kết với thực dân Pháp đàn áp nhân dân
C. Thái độ nhu nhược của triều đình đối với quân Xiêm
D. Ách thống trị của thực dân Pháp gây nên nỗi bất bình trong hoàng tộc và các tầng lớp nhân dân
Câu 8. Năm 1864, nghĩa quân của Acha Xoa đã chiếm được vùng đất nào ở Campuchia?
A. Uđông       B. Paman
C. Campốt       D. Phnôm Pênh
Câu 9 Cuộc khởi nghĩa được xem là biểu tượng về lien minh chiến đấu của nhân dân hai nước Việt Nam và Campuchia là
A. Khởi nghĩa của Acha Xoa       B. Khởi nghĩa của Pucômbô
C. Khởi nghĩa của Commađam       D. Khởi nghĩa của Hoàng thân Sivôtha
Câu 10. Kết quả lớn nhất mà cuộc khởi nghĩa Phacađuốc ở Lào mang lại là
A. Giải phóng Luông Phabang và mở rộng hoạt động sang cả vùng biên giới Việt – Lào
B. Giải phóng Uđông và mở rộng hoạt động sang cả vùng biên giới Việt – Lào
C. Giải phóng cao nguyên Bôlôven và mở rộng hoạt động sang cả vùng biên giới Việt – Lào
D. Giải phóng Xavannakhét và mở rộng hoạt dộng sang cả vùng biên giới Việt - Lào
nguon VI OLET