1. Khâu thường là cách khâu để tạo thành các mũi khâu cách đều nhau ở hai mặt vải.
Đ
Đúng giơ Đ, sai giơ S
2. Khâu thường được thực hiện theo chiều từ trái sang phải.
S
Đúng giơ Đ, sai giơ S
3. Khi khâu thường không thể khâu liền nhiều mũi mới rút chỉ 1 lần.
S
Đúng giơ Đ, sai giơ S
4. Khâu lại mũi và nút chỉ cuối đường khâu để giữ cho đường khâu không bị tuột chỉ khi sử dụng..
Đ
Đúng giơ Đ, sai giơ S
Thứ hai ngày 11 tháng 10 năm 2021
Kĩ thuật
KHÂU GHÉP HAI MÉP VẢI BẰNG MŨI KHÂU THƯỜNG (Tiết 1)
Hoạt động 1: Quan sát và nhận xét
Hoạt động 2: Thao tác kĩ thuật
Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường ta cần thực hiện các bước sau:
* Vạch dấu đường khâu.
* Khâu lược ghép hai mép vải.
* Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường.
Các bước khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường


Bước 1: Vạch dấu đường khâu
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quy trình thực hiện
Hình 1
Quy trình thực hiện
Bước 2: Khâu lược ghép hai mép vải
Hình 2
Bước 3: Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường
Khâu các mũi khâu thường cách đều nhau theo đường dấu
1. Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường được thực hiện theo ba bước:
Vạch dấu đường khâu trên mặt trái của một mảnh vải.
Khâu lược ghép hai mép vải.
Khâu thường theo đường dấu.
2. Trước khi khâu lược cần úp hai mặt phải của hai mảnh vải vào nhau. Đường khâu được thực hiện trên mặt trái của hai mảnh vải.
Ghi nhớ
Bước 2: Khâu lược ghép hai mép vải
Bước 1: Vạch dấu đường khâu
Bước 3: Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường
Hoạt động 3: Thực hành khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường
- Chuẩn bị các vật liệu và dụng cụ để học tiết thực hành Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường .

Hoạt động 4: Nhận xét tiết học.

nguon VI OLET