TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯƠNG NGẢI
Kĩ thuật-Lớp 4
Bài 4: Khâu ghép hai mép vải bằng
mũi khâu thường (Tiết 1).

- Kiểm tra đồ dùng , dụng cụ học tập.
- Khâu thường là gì?
KHỞI ĐỘNG
Kĩ thuật
Bài 4 : Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường. ( Tiết 1 )
Thứ ngày tháng năm 2021
Vật liệu và dụng cụ:
Hai mảnh vải sợi bông, mỗi mảnh có kích thước 10cm x 15cm.
Kim khâu, chỉ khâu.
Bút chì, thước kẻ, kéo.


Bước 1: Vạch dấu đường khâu
. . . . . . . . . . . .
Quy trình thực hiện
Vạch dấu đường khâu trên mặt trái của mảnh vải thứ nhất. Có thể chấm các điểm cách đều nhau từ 4mm-5mm trên đường vạch dấu để khâu cho đều.
Bước 2: Khâu lược ghép hai mép vải
Quy trình thực hiện
Đặt mảnh vải thứ hai lên bàn, mặt phải ở trên.
Đặt mảnh vải thứ nhất lên trên mảnh vải thứ hai sao cho hai mặt phải của mảnh vải úp vào nhau, đường vạch dấu ở trên và hai mép vải chuẩn bị khâu bằng nhau.
Khâu lược để cố định hai mép vải.
Bước 3: Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường
Quy trình thực hiện


Mặt sau
Mặt trước
Bước 3: Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường
Quy trình thực hiện
Bước 3: Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường
Quy trình thực hiện
Khâu các mũi khâu thường cách đều nhau theo đường dấu.
Khâu lại mũi và nút chỉ ở cuối đường khâu.
Cắt chỉ.
Rút bỏ sợi chỉ khâu lược.
1. Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường được thực hiện theo ba bước:
Vạch dấu đường khâu trên mặt trái của một tấm vải.
Khâu lược hai mép vải.
Khâu theo đường dấu.
2. Trước khi khâu lược cần úp hai mặt phải của hai mảnh vải vào nhau. Đường khâu được thực hiện trên mặt trái của hai tấm vải.
Ghi nhớ
Bước 2: Khâu lược ghép hai mép vải
Bước 1: Vạch dấu đường khâu
Bước 3: Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường
Thực hành khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường
C?NG C? - DẶN DÒ
CHÚC CÁC EM MẠNH KHOẺ
HỌC TỐT !
nguon VI OLET