Bài 4: Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường
(Tiết 1).
Kĩ thuật - Lớp 4
Thứ 3 ngày 12 tháng 10 năm 2021
Vật liệu và dụng cụ:
Hai mảnh vải sợi bông, mỗi mảnh có kích thước 10cm x 15cm.
Kim khâu, chỉ khâu.
Bút chì, thước kẻ, kéo.
Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường ta cần thực hiện những bước sau:
Bước 1: Vạch dấu đường khâu
Bước 2: Khâu lược ghép hai mép vải
Bước 3: Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường.
Khâu lược là khâu các mũi khâu thường dài khoảng 1cm để cố định hai mép vải. Đường khâu lược cách đường vạch dấu khoảng 2mm
Muốn khâu hai mép vải bằng mũi khâu thường, ta cần thực hiện như thế nào?


Bước 1: Vạch dấu đường khâu
. . . . . . . . . . . .
Quy trình thực hiện
Vạch dấu đường khâu trên mặt trái của mảnh vải thứ nhất. Có thể chấm các điểm cách đều nhau từ 4mm-5mm trên đường vạch dấu để khâu cho đều.
Bước 2: Khâu lược ghép hai mép vải
Quy trình thực hiện
Mặt sau
Mặt trước
Bước 3: Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường
Quy trình thực hiện
Bước 3: Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường
Quy trình thực hiện
Khâu các mũi khâu thường cách đều nhau theo đường dấu.
Khâu lại mũi và nút chỉ ở cuối đường khâu.
Cắt chỉ.
Rút bỏ sợi chỉ khâu lược.
1. Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường được thực hiện theo ba bước:
Vạch dấu đường khâu trên mặt trái của một tấm vải.
Khâu lược hai mép vải.
Khâu theo đường dấu.
2. Trước khi khâu lược cần úp hai mặt phải của hai mảnh vải vào nhau. Đường khâu được thực hiện trên mặt trái của hai tấm vải.
Ghi nhớ
Bước 2: Khâu lược ghép hai mép vải
Bước 1: Vạch dấu đường khâu
Bước 3: Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường
Thực hành khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường
Hẹn gặp lại
nguon VI OLET