Thứ hai ngày 11 tháng 10 năm 2021
Kỹ thuật:
KHÂU GHÉP HAI MÉP VẢI BẰNG MŨI
KHÂU THƯỜNG (Tiết 1)
- Đường khâu thẳng.
- Các mũi khâu cách đều nhau.
- Các mũi khâu được thực hiện ở mặt trái hai mảnh vải.
Quan sát và nhận xét
Thứ hai ngày 11 tháng 10 năm 2021
Kỹ thuật:
KHÂU GHÉP HAI MÉP VẢI BẰNG MŨI
KHÂU THƯỜNG (Tiết 1)

1. Muốn khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường ta cần làm như thế nào?
2. Khâu lược là khâu như thế nào?
Quy trình thực hiện
Thứ hai ngày 11 tháng 10 năm 2021
Kỹ thuật:
KHÂU GHÉP HAI MÉP VẢI BẰNG MŨI
KHÂU THƯỜNG (Tiết 1)


Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường ta cần thực hiện các bước sau:
* Vạch dấu đường khâu.
* Khâu lược ghép hai mép vải.
* Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường.
Khâu lược là khâu các mũi khâu thường dài khoảng 1 cm, để cố định hai mép vải. Đường khâu lược cách đường vạch dấu khoảng 2 mm.
Quy trình thực hiện
Thứ hai ngày 11 tháng 10 năm 2021
Kỹ thuật:
KHÂU GHÉP HAI MÉP VẢI BẰNG MŨI
KHÂU THƯỜNG (Tiết 1)
Bước 1: Vạch dấu đường khâu
. . . . . . . . . . . .
Quy trình thực hiện
Thứ hai ngày 11 tháng 10 năm 2021
Kỹ thuật:
KHÂU GHÉP HAI MÉP VẢI BẰNG MŨI
KHÂU THƯỜNG (Tiết 1)


Bước 2: Khâu lược ghép hai mép vải
Quy trình thực hiện
Bước 3: Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường
Quy trình thực hiện


Mặt sau
Mặt trước
Bước 3: Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường
Quy trình thực hiện
Bước 3: Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường
Quy trình thực hiện
1. Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường được thực hiện theo ba bước:
Vạch dấu đường khâu trên mặt trái của một tấm vải.
Khâu lược hai mép vải.
Khâu theo đường dấu.
2. Trước khi khâu lược cần úp hai mặt phải của hai mảnh vải vào nhau. Đường khâu được thực hiện trên mặt trái của hai tấm vải.
Ghi nhớ
Bước 2: Khâu lược ghép hai mép vải
Bước 1: Vạch dấu đường khâu
Bước 3: Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường
Thực hành khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường
CHÚC QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM MẠNH KHOẺ
nguon VI OLET