KĨ THUẬT 4
Chủ đề Khâu thường: Khâu ghép hai mép vải
bằng mũi khâu thường( tiết 1+2)
TRƯỜNG TIỂU HỌC AN HÒA
Kĩ thuật: Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường
Thứ năm ngày 14 tháng 10 năm 2021
Biết cách khâu ghép hai mép vải bằng
mũi khâu thường .
Khâu ghép được hai mép vải bằng mũi khâu thường.
Các mũi khâu có thể chưa đều nhau. Đường khâu có thể bị dúm .
Với học sinh khéo tay:
- Khâu ghép được hai mép vải bằng mũi khâu thường.
- Các mũi khâu tương đối đều nhau. -- Đường khâu ít bị dúm .
Nhóm trưởng kiểm tra

Hai mảnh vải
Kim, chỉ
Bút chì, thước, kéo

Hoạt động 1: Kiểm tra vật liệu và dụng cụ
Kỹ thuật: Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường (t1+2)
Hoạt động 2: Quan sát và nhận xét, quy trình thực hiện.
1. Muốn khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường ta cần làm như thế nào?
2. Khâu lược là khâu như thế nào?
Quy trình thực hiện
Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường ta cần thực hiện các bước sau:
* Vạch dấu đường khâu.
* Khâu lược ghép hai mép vải.
* Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường.
Khâu lược là khâu các mũi khâu thường dài khoảng 1 cm, để cố định hai mép vải. Đường khâu lược cách đường vạch dấu khoảng 2 mm.
Quy trình thực hiện


Bước 1: Vạch dấu đường khâu
. . . . . . . . . . . .
Quy trình thực hiện
Bước 2: Khâu lược ghép hai mép vải
Quy trình thực hiện
Bước 3: Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường
Quy trình thực hiện


Mặt sau
Mặt trước
Bước 3: Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường
Quy trình thực hiện
1. Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường được thực hiện theo ba bước:
Vạch dấu đường khâu trên mặt trái của một tấm vải.
Khâu lược hai mép vải.
Khâu theo đường dấu.
2. Trước khi khâu lược cần úp hai mặt phải của hai mảnh vải vào nhau. Đường khâu được thực hiện trên mặt trái của hai tấm vải.
Ghi nhớ
Bước 2: Khâu lược ghép hai mép vải
Bước 1: Vạch dấu đường khâu
Bước 3: Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường
Thực hành khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường
1. Vạch dấu đường khâu.
2. Khâu lược.
3. Khâu ghép hai mép vải.
Khâu lược là khâu các mũi khâu thường dài khoảng 1 cm, để cố định hai mép vải. Đường khâu lược cách đường vạch dấu khoảng 2 mm.
Quy trình thực hiện
Hoạt động 3:Thực hành
(Ở nhà)
Lưu ý
Khi xâu chỉ vào kim
Trước khi thực hiện khâu lược và khâu thường
Trong lúc thực hành khâu
Kết thúc đường khâu
Hoạt động 4
Tiêu chuẩn đánh giá - Trưng bày sản phẩm
- Đường khâu thẳng.
- Các mũi khâu cách đều nhau.
- Các mũi khâu được thực hiện ở mặt trái hai mảnh vải.
TIẾT HỌC KẾT THÚC.
CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN, HỌC GIỎI.
CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN HỌC GIỎI
nguon VI OLET