SINH HỌC 8

TIẾT 4 - BÀI 4: MÔ

NỘI DUNG:
I. Khái niệm mô
II. Các loại mô
TIẾT 4: MÔ
I. Khái niệm mô:
TIẾT 4: MÔ
I. Khái niệm mô:
Mô là tập hợp các TB chuyên hóa, có cấu tạo giống nhau, cùng thực hiện một chức năng nhất định.
II. Các loại mô:
II. Các loại mô:
TIẾT 4: MÔ
I.Khái niệm mô:
II. Các loại mô:
1.Mô biểu bì:
TIẾT 4: MÔ
I.Khái niệm mô:
II. Các loại mô:
1.Mô biểu bì:
2.Mô liên kết:
A.Mô sợi
B.Mô sụn
C.Mô xương
D.Mô mỡ
TIẾT 4: MÔ
I.Khái niệm mô:
II. Các loại mô:
1.Mô biểu bì:
2.Mô liên kết:
3.Mô cơ:
TIẾT 4: MÔ
I.Khái niệm mô:
II. Các loại mô:
1.Mô biểu bì:
2.Mô liên kết:
3.Mô cơ:
4.Mô thần kinh:
Hoàn thành bảng sau
Các loại mô chính của cơ thể:
Mô biểu bì có chức năng bảo vệ, hấp thụ, tiết.
Mô liên kết có chức năng nâng đỡ, liên kết các cơ quan.
Mô cơ gồm cơ vân, cơ trơn, cơ tim có chức năng co dãn.
Mô thần kinh tạo nên hệ thần kinh có chức năng tiếp nhận kich thích, xử lý thông tin và điều khiển sự hoạt động các cơ quan trả lời các kích thích của môi trường.
TRÒ CHƠI
TRẢ LỜI NHANH
Câu 1
Đáp án
4 loại
Câu hỏi
Trong cơ thể người
Có mấy loại mô chính?
TRẢ LỜI NHANH
Câu 2
Trong cơ thể người, loại mô nào có chức
năng nâng đỡ và là cầu nối
giữa các cơ quan?
Mô liên kết
Đáp án
Câu hỏi
TRẢ LỜI NHANH
Câu 3
Trong cơ thể người, loại mô nào có chức
năng bảo vệ, hấp thụ và tiết các chât?
Mô biểu bì
Đáp án
Câu hỏi
TRẢ LỜI NHANH
Câu 4
Mô cơ gồm những loại mô nào?
Mô cơ vân,
mô cơ tim, mô cơ trơn
Đáp án
Câu hỏi
TRẢ LỜI NHANH
Câu 5
Mô thần kinh có chức năng gì?
Điều hòa hoạt động
các cơ quan
Đáp án
Câu hỏi
TRẢ LỜI NHANH
CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN HỌC GIỎI
nguon VI OLET