Bài 4- Sử dụng các hàm để tính toán bài giảng Tin học 7

Đăng ngày 10/24/2009 11:25:53 PM | Thể loại: Tin học 7 | Lần tải: 79 | Lần xem: 0 | Page: 16 | FileSize: 1.50 M | File type: ppt
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

TRƯỜNG THCS VĨNH CHẤP
BÀI GIẢNG TỰ CHON TIN HỌC 7
Giáo viên thực hiện: Trần Thị Huyên
Tiết 18 : Bài 4 - SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
3. Một số hàm trong
chương trinh bảng tính
a. Hàm tính tổng
b. Hàm tính trung bỡnh cộng
c. Hàm xác định giá trị lớn nhất
d. Hàm xác định giá trị nhỏ nhất
Bài cũ
Bài tập cũng cố
Bảng tính Excel
Chúc các em có một giờ học bổ ích.
3. Một số hàm trong
chương trinh bảng tính
a. Hàm tính tổng
b. Hàm tính trung bỡnh cộng
c. Hàm xác định giá trị lớn nhất
d. Hàm xác định giá trị nhỏ nhất
Bài cũ
Bài tập cũng cố
Bảng tính Excel
Câu 1. Nêu các bước nhập hàm trong bảng tính?
Câu 2. Tính các giá trị sau trên trang tính.

144/6-3*5

144/(6-3)*5

(144/6-3)*5

152/4
 kÕt qu¶ lµ 9
 kÕt qu¶ lµ 240
 kÕt qu¶ lµ 105
 kÕt qu¶ lµ 56.25
B1: Chọn ô tính cần nhập hàm
B2: Gõ dấu =
B3: Nhập hàm theo đúng cú pháp.
B4: Nhấn Enter
Bài cũ:
3. Một số hàm trong
chương trinh bảng tính
a. Hàm tính tổng
b. Hàm tính trung bỡnh cộng
c. Hàm xác định giá trị lớn nhất
d. Hàm xác định giá trị nhỏ nhất
Bài cũ
Bài tập cũng cố
Bảng tính Excel
Sử dụng các hàm để tính toán (t2)
Tiết 18 - Bài 4
Một số hàm trong chương TRèNH bảng tính
3. Một số hàm trong
chương trinh bảng tính
a. Hàm tính tổng
b. Hàm tính trung bỡnh cộng
c. Hàm xác định giá trị lớn nhất
d. Hàm xác định giá trị nhỏ nhất
Bài cũ
Bài tập cũng cố
Bảng tính Excel
Hàm tính tổng
Hàm tính trung bỡnh cộng.
Hàm xác định giá trị lớn nhất.
Hàm xác định giá trị nhỏ nhất
3. Một số hàm trong
chương trinh bảng tính
a. Hàm tính tổng
b. Hàm tính trung bỡnh cộng
c. Hàm xác định giá trị lớn nhất
d. Hàm xác định giá trị nhỏ nhất
Bài cũ
Bài tập cũng cố
Bảng tính Excel
Ví dụ 1: Tổng ba số 15, 24, 45 có thể được tính bằng cách nhập nội dung sau vào ô tính:
=SUM(15,24,45)
Nhập công thức tính vào ô B4
a. Hàm tính tổng
a. Hàm tính tổng
3. Một số hàm trong
chương trinh bảng tính
a. Hàm tính tổng
b. Hàm tính trung bỡnh cộng
c. Hàm xác định giá trị lớn nhất
d. Hàm xác định giá trị nhỏ nhất
Bài cũ
Bài tập cũng cố
Bảng tính Excel
Nhập công thức tính tổng vào ô B9
Cho kết quả 32
Ví dụ 2: Giả sử trong ô A2 chứa số 5, ô B8 chứa số 27. TÝnh tæng cña 2 sè
Ví dụ 3: Tính tổng theo công thức sau:
= SUM(A2,B8,105)
 kÕt qu¶ lµ 140
a. Hàm tính tổng
3. Một số hàm trong
chương trinh bảng tính
a. Hàm tính tổng
b. Hàm tính trung bỡnh cộng
c. Hàm xác định giá trị lớn nhất
d. Hàm xác định giá trị nhỏ nhất
Bài cũ
Bài tập cũng cố
Bảng tính Excel
Ví dụ 4: Tính tổng theo công thức sau

=SUM(A1,B3,C1:C10)
 kÕt qu¶ lµ 272
a. Hàm tính tổng
3. Một số hàm trong
chương trinh bảng tính
a. Hàm tính tổng
b. Hàm tính trung bỡnh cộng
c. Hàm xác định giá trị lớn nhất
d. Hàm xác định giá trị nhỏ nhất
Bài cũ
Bài tập cũng cố
Bảng tính Excel
Trường hợp các biến a, b, c là số
Trường hợp các biến a,b,c là địa chỉ khối
Trường hợp các biến a, b, c là địa chỉ các ô
3. Một số hàm trong
chương trinh bảng tính
a. Hàm tính tổng
b. Hàm tính trung bỡnh cộng
c. Hàm xác định giá trị lớn nhất
d. Hàm xác định giá trị nhỏ nhất
Bài cũ
Bài tập cũng cố
Bảng tính Excel
Ví dụ 1: Tính trung bỡnh cộng các số sau:
a) 15, 24, 45
b) 10, 34, 25, 23, 4, 0
Ví dụ 2: Khối A1:A5 lần lượt chứa các số 10,7,9,27,2.
Tính trung bỡnh cộng của A1, A5 và 3
Tính trung bỡnh cộng từ A1 đến A5
Tính trung bỡnh cộng từ A1 đến A4 và A1, 9
Tính trung bỡnh cộng từ A1 đến A5 và 5
 28
 16
 5
 11
 12
 10
b. Hàm tính trung bỡnh cộng
3. Một số hàm trong
chương trinh bảng tính
a. Hàm tính tổng
b. Hàm tính trung bỡnh cộng
c. Hàm xác định giá trị lớn nhất
d. Hàm xác định giá trị nhỏ nhất
Bài cũ
Bài tập cũng cố
Bảng tính Excel
Ví dụ 1: Xác định giá trị lớn nhất trong dãy số sau:
47, 5, 64, 4, 13, 56
Ví dụ 2: Khối B1:B6 lần lượt chứa các số : 10,7, 78,9,27 và 2.
Xác định giá trị lớn nhất của B1,B5,13

Xác định giá trị lớn nhất của B1:B6

Xác định giá trị lớn nhất của B1:B4,B4,85.
c. Hàm xác định giá trị lớn nhất
 64
 27
 78
 85
3. Một số hàm trong
chương trinh bảng tính
a. Hàm tính tổng
b. Hàm tính trung bỡnh cộng
c. Hàm xác định giá trị lớn nhất
d. Hàm xác định giá trị nhỏ nhất
Bài cũ
Bài tập cũng cố
Bảng tính Excel
Ví dụ 1: Xác định giá trị nhỏ nhất trong dãy số sau:
47, 5, 64, 4, 13, 56
Ví dụ 2: Khối B1:B6 lần lượt chứa các số 10,7, 78,9,27 và 2.
Xác định giá trị nhỏ nhất của B1,B5,13

Xác định giá trị nhỏ nhất của B1:B6

Xác định giá trị lớn nhất của B1:B4,B6,1.

c. Hàm xác định giá trị nhỏ nhất
 4
 10
 2
 1
a) =Average(C4:F4)
b) =average(C4,D4,E4,F4)
c) =AveRagE(8,D4:F5)
d) =AVERAGE(C4,7,E4:F4)
Câu 1: Để tính điểm tổng kết ở ô G4, thì cách nhập hàm nào
sau đây là không đúng?
Bài tập trắc nghiệm
d) =sum(A1:C3)  24
b) =sum(A1,C3)  24
a) =sum(A1,C3)  0
c) =sum(A1,A3,B2,C1,C3)  0
Câu 2: Chọn công thức và kết quả đúng nếu tính tổng của
khối A1:C3
Bài tập trắc nghiệm
Kết thúc
bcvbvcbbnbnnbbnb

Sponsor Documents