slide 1
Trang 1
slide 2
Trang 2
slide 3
Trang 3
slide 4
Trang 4
slide 5
Trang 5
slide 6
Trang 6
slide 7
Trang 7
slide 8
Trang 8
slide 9
Trang 9
slide 10
Trang 10
slide 11
Trang 11
slide 12
Trang 12
slide 13
Trang 13
slide 14
Trang 14
slide 15
Trang 15
slide 16
Trang 16
slide 17
Trang 17
slide 18
Trang 18

Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán bài giảng Tin học 7

Đăng ngày 3/18/2015 11:49:12 PM | Thể loại: Tin học 7 | Lần tải: 33 | Lần xem: 0 | Page: 18 | FileSize: 2.79 M | File type: ppt
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

Chào đón các thầy cô
Chào các em hoc sinh
KIỂM TRA BÀI CŨ
1/ Hãy cho biết để nhập công thức vào ô tính, kí tự đầu tiên bắt buộc phải gõ là kí tự nào?
 Đáp án: Dấu = là kí tự đầu tiên cần gõ vào khi nhập công thức.
KIỂM TRA BÀI CŨ
2/ Giả sử cần tính tổng giá trị trong các ô C2 và D4 rồi sau đó nhân giá trị trong ô B2?
=(C2+D4)*B2
Bài 4
SỬ DỤNG CÁC HÀM
ĐỂ TÍNH TOÁN
(tiết 1)
Tiết: 19
BÀI 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
TIN HỌC 7
Nội dung chính:
1. Hàm trong chương trình bảng tính.
2. Cách sử dụng hàm.
3. Một số hàm trong chương trình bảng tính.
Hàm tính tổng
Hàm tính trung bình cộng
Hàm xác định giá trị lớn nhất
Hàm xác định giá trị nhỏ nhất
1. Hàm trong chương trình bảng tính
Sử dụng công thức tính trung bình cộng 3 số trên?
=(3+10+2)/3 Hoặc:
=(A1+B1+C1)/3
Để tính tổng của ba số trên thì chương trình bảng tính có hàm sau:
Sử dụng hàm:
=AVERAGE(3,10,2)
Hoặc:
=AVERAGE(A1,B1,C1)
HoÆc: = AVERAGE(A1: C1)
Vậy hàm trong chương trình bảng tính là gì?
Hàm là công thức được định nghĩa từ trước.
Hàm được sử dụng để thực hiện tính toán theo công thức với các giá trị dữ liệu cụ thể.
EXCEL


Nhập hàm như một công thức
1. Chọn ô cần nhập hàm
2. Gõ dấu =
=
=
3. Nhập hàm theo đúng cú pháp
AVERAGE(1,4,10)
AVERAGE(1,4,10)
4. Nhấn Enter
2. Cách sử dụng hàm
TH
3. Một số hàm trong chương trình bảng tính:
Ví dụ: Dùng công thức tính t?ng của 3 số sau:2, 6, 9?
Giải:
=2+6+9
Có cách nào khác để tính tổng của 3 số trên không?
Sử dụng hàm SUM để tính tổng của 3 số trên.
3. Một số hàm trong chương trình bảng tính:
Hàm tính tổng (SUM):
* Cú pháp:
=SUM(a,b,c,.)
Trong đó:
Các biến a, b, c : đặt cách nhau bởi dấu phẩy là các số hay địa chỉ của các ô tính, đ?a ch? kh?i.
Ví dụ: Dùng hàm tính tổng của 3 số sau: 15, 24, 45?
Giải:
=SUM(15,24,45)
Kết quả là
84
3. Một số hàm trong chương trình bảng tính:
Công thức:
=15+24+45
=A1+A2+A3
Hàm tính tổng (SUM):
Xét lại ví dụ trên
Hàm:
=SUM(15,24,45)
=SUM(A1,A2,A3)
3. Một số hàm trong chương trình bảng tính:
Sử dụng địa chỉ em
thực hiện như thế nào?
Hàm tính tổng (SUM):
3. Một số hàm trong chương trình bảng tính:
Địa chỉ của một khối được viết như thế nào?
Địa chỉ của khối B2:C4
Hàm tính tổng (SUM):
3. Một số hàm trong chương trình bảng tính:
? Em hãy tính tổng của khối A1:C3?
=SUM(A1:C3)
=SUM(A1:C3)
16
? Em hãy tính tổng của khối A1:C3 với ô F3?
=SUM(A1:C3,F3)
=SUM(A1:C3,F3)
20
Hàm tính tổng (SUM):
Bước 1: Chọn ô cần nhập hàm.
Bước 2: Gõ dấu =.
Bước 3: Nhập hàm theo đúng cú pháp.
Bước 4: Nhấn Enter.C�c bu?c nh?p h�m v�o ơ tính?
C?NG C?
Bước 1: Chọn ô cần nhập hàm.
Bước 2: Gõ dấu =.
Bước 3: Nhập hàm theo đúng cú pháp.
Bước 4: Nhấn Enter.

C�c bu?c nh?p h�m v�o ơ tính?

1: Chọn đáp án đúng nhất
Nếu trong một ô tính có các kí hiệu ##### điều đó có nghĩa gì?
a/ Công thức nhập sai và Excel thông báo lỗi.
b/ Hàng chứa ô đó có độ cao quá thấp nên không hiển thị hết chữ số.
c/ Cột chứa ô đó có độ rộng quá hẹp nên không hiển thị hết chữ số.
d/ Hoặc b hoặc c
 Đáp án: c
C?NG C?
2: Cách nhập nào sau đây không đúng?
a/=Sum(5,A3,B1) b/=SUM(5,A3,B1)
c/=sum(5,A3,B1) d/=SUM (5,A3,B1)
C?NG C?
Đáp án: d
Học lại các phần đã học.
Trả lời câu 3 sgk/trang 31.
Xem trước phần còn lại của bài.
Kết thúc tiết học

Sponsor Documents