slide 1
Trang 1
slide 2
Trang 2
slide 3
Trang 3
slide 4
Trang 4
slide 5
Trang 5
slide 6
Trang 6
slide 7
Trang 7
slide 8
Trang 8
slide 9
Trang 9
slide 10
Trang 10
slide 11
Trang 11
slide 12
Trang 12
slide 13
Trang 13
slide 14
Trang 14
slide 15
Trang 15
slide 16
Trang 16
slide 17
Trang 17
slide 18
Trang 18
slide 19
Trang 19
slide 20
Trang 20
slide 21
Trang 21
slide 22
Trang 22
slide 23
Trang 23
slide 24
Trang 24
slide 25
Trang 25
slide 26
Trang 26
slide 27
Trang 27

Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán bài giảng Tin học 7

Đăng ngày 10/26/2016 2:27:00 PM | Thể loại: Tin học 7 | Lần tải: 47 | Lần xem: 0 | Page: 27 | FileSize: 0.00 M | File type: ppt
0 lần xem

1 Kiểm Tra Bài cũ Câu 1 : Hãy trình bày các các phép toán đã học trong chương trình bảng tính và thứ tự thực hiện các phép toán đó trong công thức? Câu 2: Hãy viết lại các biểu thức toán sau đây bằng các kí hiệu phép toán trong chương trình bảng tính? a) b) 2 Kiểm Tra Bài cũ Câu 1 : Hãy trình bày..

Bình luận

Nội dung

1
Kiểm Tra Bài cũ
Câu 1 : Hãy trình bày các các phép toán đã học trong chương trình bảng tính và thứ tự thực hiện các phép toán đó trong công thức?

Câu 2: Hãy viết lại các biểu thức toán sau đây bằng các kí hiệu phép toán trong chương trình bảng tính?
a)
b)
2
Kiểm Tra Bài cũ
Câu 1 : Hãy trình bày các bước nhập công thức vào ô tính?
Câu 2: Hãy viết công thức hợp lí nhất để tính toán điểm trung bình bốn môn toán, lý, hóa, tin học của em Đinh Vạn Hoàng An
3
Đặt Vấn Đề
Em hãy nêu thử cách để tính toán các
ô: điểm TB cả lớp , điểm TB cao nhất,
Điểm TB nhỏ nhất trong bảng tổng hợp
Điểm TB chung cả lớp có thể được tính bằng công thức:
=(G4+G5+G6+G7+G8+…..+G33)/30
Công thức quá
dài dòng,
khó thực hiện
4
SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
Bài 4
Tiết 17+18
5
NộI DUNG CHíNH
3. Một số hàm trong chương trình bảng tính
2. Cách sử dụng hàm
1. Hàm trong chương trình bảng tính
6
1. Hàm trong chương trình bảng tính:
Sử dụng công thức tính trung bình cộng 3 số trên?
=(3+10+2)/3 Hoặc:
=(A1+B1+C1)/3
Để tính tổng của ba số trên thì chương trình bảng tính có hàm sau:
Sử dụng hàm:
=AVERAGE(3,10,2)
Hoặc:
=AVERAGE(A1,B1,C1)
HoÆc: = AVERAGE(A1: C1)
Vậy hàm trong chương trình bảng tính là gì?
Ví dụ 1: Cần tính trung bình cộng của 3 số 3, 10, 2
7
1. Hàm trong chương trình bảng tính:
Hàm là công thức được định nghĩa từ trước.
Hàm được sử dụng để thực hiện tính toán theo công thức với các giá trị dữ liệu cụ thể.

Sử dụng công thức:
=(8.7+8.6+7.9+8.8)/4
Hoặc:
=(G4+G5+G6+G7)/4
Sử dụng hàm:
=AVERAGE(8.7,8.6,7.9,8.8)
Hoặc:
=AVERAGE(G4,G5,G6,G7)
 Tương tự như sử dụng công thức, ta có thể sử dụng địa chỉ ô đóng vai trò như các biến trong hàm. Giá trị của hàm sẽ được tính với các giá trị cụ thể là nội dung dữ liệu trong ô tính có địa chỉ tương ứng.
Ví dụ 2: Giả sử G4,G5,G6,G7 chứa các số lần lượt là 8.7,8.6,7.9,8.8 hai cách tính trung bình cộng sau là tương đương:
8
Điểm TB chung cả lớp có thể được tính bằng công thức:
=(G4+G5+G6+G7+G8+…..+G33)/30
Điểm TB chung cả lớp có thể được tính hàm sau:
=AVERAGE(G4:G33)
Hãy nhận xét trong hai cách thực hiện trên cách nào dễ dàng và nhanh chóng hơn?
Giải Quyết Vấn Đề
Công thức quá
dài dòng,
khó thực hiện
9
1. Hàm trong chương trình bảng tính:
Sử dụng hàm có sẵn trong chương trình bảng tính giúp việc tính toán dễ dàng và nhanh chóng hơn.

10
Hàm trong chương trình bảng tính:
Cách sử dụng hàm:

Hãy trình bày các bước để nhập một hàm vào ô tính?
11
2. Cách sử dụng hàm
* Nhập hàm như một công thức:
- b1. Chọn ô cần nhập hàm
- b2. Gõ dấu =
=
=
- b3. Nhập hàm theo đúng cú pháp
AVERAGE(2,6,7)
AVERAGE(2,6,7)
- b4. Nhấn Enter
Lưu ý: khi nhập hàm vào một ô tính, giống như với công thức, dấu = ở đầu là kí tự bắt buộc.

12
=AVERAGE(G3:G11)
=(G3+G4+G5+G6+G7+G8+G9+G10+G11)/9
Hoặc:
=AVERAGE(G3,G4,G5,G6,G7,G8,G9,G10,G11)
13
Mở rộng:

Ngoài cách nhập trực tiếp hàm vào ô tính ta có thể nhập hàm bằng Nút lệnh Insert Funtion trên thanh công thức.
14
a. Hàm tính tổng:

Hàm trong chương trình bảng tính:
Cách sử dụng hàm:
Một số hàm trong chương trình bảng tính:

Hàm tính tổng có tên là gì? có cú pháp viết như thế nào? Trong đó có các thành phần nào?
15
a. Hàm tính tổng:

Hàm trong chương trình bảng tính:
Cách sử dụng hàm:
Một số hàm trong chương trình bảng tính:
- Tên hàm: SUM
- Cú pháp: =SUM(a,b,c,...)
- Trong đó: các biến a,b,c là các số hay địa chỉ của các ô tính. Số lượng các biến là không hạn chế.
Ví dụ 1: Tính tổng ba số 15, 24, 45:
= SUM(15,24,45)  Biến là các số
 cho kết quả 84.
16
Hàm trong chương trình bảng tính:
Cách sử dụng hàm:
Một số hàm trong chương trình bảng tính:
Ví dụ 2: Giả sử A2 chứa số 5, B8 chứa 27:
= Sum(A2,B8)  cho kết quả là 32
= Sum(A2, B8,105) cho kết quả là 137
 Qua 2 ví dụ trên ta có thể thấy ta có thể sử dụng địa chỉ ô hoặc kết hợp địa chỉ ô với số trực tiếp trong hàm.
Ví dụ 3:
= Sum(A2,B3,C1:C10);
 = A1+B3+C1+C2+….+C10

 Ta có thể sử dụng địa chỉ ô kết hợp với địa chỉ khối trong hàm để làm đơn giản việc tính toán với các công thức có liên quan đến nhiều ô tính.
17

=SUM(7,6,6,9,9,10)
Hoặc =SUM(C4,D4,E4,F4,G4,H4)
Hoặc =SUM(C4:H4)
Hàm trong chương trình bảng tính:
Cách sử dụng hàm:
Một số hàm trong chương trình bảng tính:
18
Hoạt động nhóm
Hãy thảo luận nhóm hoàn thành 3 ô trong cột tổng giá trị tương ứng với ba cách đã học:
=sum(1640.31,542.155,1049.45)
=sum(B5,C5,D5)
=sum(B5:D5)
19
Củng cố
Bài tập 1: Khoanh tròn vào chữ cái đầu của cách nhập hàm không đúng?
A. = SUM(5,A3,B1);
B. =SUM(5,A3,B1);
C. =sum(5,A3,B1);
D. =SUM (5,A3,B1);
E. SUM(5,A3,B1);
20
b. Hàm tính trung bình cộng : AVERAGE

Hàm AVERAGE được nhập vào ô tính như sau:
=AVERAGE(a,b,c,...)
Trong đó các biến a, b, c,... là các số hay địa chỉ của các ô cần tính.
Ví dụ:
=AVERAGE(3,7,20)
tương đương =(3+7+20)/3
3. Giới thiệu một số hàm cơ bản
21
Bài tập 2.
Giả sử trong các ô A1, B1 lần lượt chứa các số -4, 3. Em hãy cho biết kết quả của các công thức tính sau:
-1
2
-6
1
5
22
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
Ghi nhớ hàm trong chương trình bảng tính và cách sử dụng hàm
Làm các bài tập: 1, 2 SGK – trang 31
Xem trước các hàm còn lại ở mục 3 của bài học.
23
 Tên hàm: AVERAGE
 Cú pháp: =AVERAGE(a,b,c...)
 Trong đó: các biến a,b,c là các số hay địa chỉ của các ô tính. Số lượng các biến là không hạn chế
Ví dụ: Tính trung bình cộng
= AVERAGE(7,6,6,9,9,10)
Hoặc =AVERAGE(C4,D4,E4,F4,G4,H4)
Hoặc = AVERAGE(C4:H4)
7.8333
b) Hàm tính trung bình cộng
24
c) Hàm xác định giá trị lớn nhất
Hãy tìm giá trị lớn nhất điểm từng môn, tổng điểm và điểm trung bình của các học sinh?
Ta lần lượt so sánh các điểm của học sinh trong cùng một cột để tìm ra giá trị lớn nhất
25
 Tên hàm: MAX
 Cú pháp: =MAX(a,b,c...)
 Trong đó: các biến a,b,c là các số hay địa chỉ của các ô tính. Số lượng các biến là không hạn chế
c) Hàm xác định giá trị lớn nhất
Ví dụ: Xác định giá trị lớn nhất cho các cột điểm
= MAX(7,8,9,6,7,8)
Hoặc =MAX (C4,C5,C6,C7,C8,C9)
Hoặc = MAX (C4:C9)
26
d) Hàm xác định giá trị nhỏ nhất
Hãy tìm giá trị nhỏ nhất điểm từng môn, tổng điểm và điểm trung bình của các học sinh?
Ta lần lượt so sánh các điểm của học sinh trong cùng một cột để tìm ra giá trị nhỏ nhất
27
 Tên hàm: MIN
 Cú pháp: =MIN(a,b,c...)
 Trong đó: các biến a,b,c là các số hay địa chỉ của các ô tính. Số lượng các biến là không hạn chế
d) Hàm xác định giá trị nhỏ nhất
Ví dụ: Xác định giá trị nhỏ nhất cho các cột điểm
= MIN(7,8,9,6,7,8)
Hoặc =MIN(C4,C5,C6,C7,C8,C9)
Hoặc = MIN (C4:C9)

Sponsor Documents