HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ PHỔ THÔNG
NGHỀ LÀM VƯỜN 11
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ PHỔ THÔNG
NGHỀ LÀM VƯỜN 11
BÀI 4: THỰC HÀNH
KHẢO SÁT, LẬP KẾ HOẠCH CẢI TẠO, TU BỔ MỘT VƯỜN TẠPBÀI 4:KHẢO SÁT, LẬP KẾ HOẠCH CẢI TẠO, TU BỔ MỘT VƯỜN TẠP


I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Biết điều tra và thu thập thông tin cần thiết cho việc cải tạo, tu bổ một vườn tạp cụ thể.
- Vẽ được sơ đồ vườn tạp trước và sau khi cải tạo.
- Xác định được nội dung cần cải tạo và lập kế hoạch thực hiện.
2. Kỹ năng:
Rèn luyện kỹ năng phân tích, lập kế hoạch cho học sinh.
3.Thái độ:
Giúp học sinh có thái độ đúng đắn trong việc khảo sát lập kế hoạch vườn


II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của giáo viên :
- Máy tính, máy chiếu
- Giáo án powerpoint
- Phiếu học tập, hình ảnh về các mô hình vườn
2. Chuẩn bị của học sinh
- Nghiên cứu tài liệu về các mô hình vườn
- Thực hiện theo phân công giáo viên và nhóm.
- SGK, giấy A2, vở ghi, bút chì, bút mực, thước, phiếu khảo sát vườn, máy tính
- Viết bài báo cáo thực hành theo nhóm


II. CHUẨN BỊ


III. QUY TRÌNH THỰC HÀNH
Bước 1: Xác định mục tiêu cải tạo vườn trên cơ sở kết quả đã khảo sát.

Bước 1: Xác định mục tiêu cải tạo vườnIII. QUY TRÌNH THỰC HÀNH
Bước 2: Nhận xét, đánh giá những điểm bất hợp lí của vườn tạp, những tồn tại cần cải tạo.

- Hiện trạng mặt bằng của vườn tạp: các khu trồng cây, ao, chuồng, nhà ở đường đi…
- Cơ cấu cây trồng, các giống cây có trong vườn.
- Trạng thái đất vườn.


Bước 2: Nhận xét, đánh giá


Bước 2: Nhận xét, đánh giá


Bước 2: Nhận xét, đánh giá


III. QUY TRÌNH THỰC HÀNH
Bước 3: Vẽ sơ đồ vườn tạp.


Bước 3: Vẽ sơ đồ vườn tạp


Bước 3: Vẽ sơ đồ vườn tạp


III. QUY TRÌNH THỰC HÀNH
Bước 4: Thiết kế sơ đồ vườn sau khi cải tạo.
Đo đạc và ghi kích thước cụ thể các khu trồng cây trong vườn, đường đi, ao chuồng.


III. QUY TRÌNH THỰC HÀNH
Bước 4: Thiết kế sơ đồ vườn sau khi cải tạo.
Đo đạc và ghi kích thước cụ thể các khu trồng cây trong vườn, đường đi, ao chuồng.


III. QUY TRÌNH THỰC HÀNH
Bước 4: Thiết kế sơ đồ vườn sau khi cải tạo.
Đo đạc và ghi kích thước cụ thể các khu trồng cây trong vườn, đường đi, ao chuồng.


III. QUY TRÌNH THỰC HÀNH
Bước 5: Dự kiến những giống cây trồng sẽ đưa vào vườn.


III. QUY TRÌNH THỰC HÀNH
Bước 5: Dự kiến những giống cây trồng sẽ đưa vào vườn.


III. QUY TRÌNH THỰC HÀNH
Bước 6: Dự kiến biện pháp cải tạo vườn.


III. QUY TRÌNH THỰC HÀNH
Bước 6: Dự kiến biện pháp cải tạo vườn.


III. QUY TRÌNH THỰC HÀNH
Bước 6: Dự kiến biện pháp cải tạo vườn.


III. QUY TRÌNH THỰC HÀNH
Bước 7: Lên kế hoạch cải tạo vườn cho từng giai đoạn cụ thể.
 


III. QUY TRÌNH THỰC HÀNH
Bước 7: Lên kế hoạch cải tạo vườn cho từng giai đoạn cụ thể.
 


III. QUY TRÌNH THỰC HÀNH
Bước 7: Lên kế hoạch cải tạo vườn cho từng giai đoạn cụ thể.
 


III. QUY TRÌNH THỰC HÀNH
Bước 7: Lên kế hoạch cải tạo vườn cho từng giai đoạn cụ thể.
 


III. QUY TRÌNH THỰC HÀNH
Bước 7: Lên kế hoạch cải tạo vườn cho từng giai đoạn cụ thể.
 


PHIẾU KHẢO SÁT VƯỜN


IV. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ
1. Các nhóm viết báo cáo khảo sát lập kế hoạch cải tạo tu bổ vườn tạp ở địa phương trên giấy A2
2. Đạị diện các nhóm báo cáo kết quả thực hành
3. Các nhóm lần lượt nhận xét ưu, nhược điểm của nhóm báo cáo kết quả thực hành
4. Giáo viên tổng kết nhận xét ưu, nhược diểm của từng nhóm báo cáo kết quả thực hành
Thank You !
nguon VI OLET