ĐỊA LÍ 8
KIỂM TRA BÀI Cu
N�u d?c di?m chung c?a sơng ngịi ch�u �?
S? kh�c nhau v? ch? d? nu?c sơng ? c�c khu v?c?

1/ Hứơng gió về mùa đông:
Ti?t 4 : Bài 4: THỰC HÀNH
PHÂN TÍCH HOÀN LƯU GIÓ MÙA Ở CHÂU Á
H4.1: Lược đồ phân bố khí áp và hướng gió về mùa đông (tháng 1) ở khu vực khí hậu gió mùa Châu Á
Nêu các yếu tố địa lí được thể hiện trên bản đồ ?
Các đường đẳng áp. Ví dụ: đường đẳng áp 1020, 1030,1000,1010...
Vùng khí áp thấp. Kí hiệu là ( T ).
Vùng khí áp cao. Kí hiệu là ( C )
Hướng gió.
? Đường đẳng áp là gì ?
Là đừơng nối các điểm có trị số khí áp bằng nhau.
Ở các khu khí áp cao thì càng vào trung tâm khí áp càng tăng.

? Càng vào trung tâm các khu khí áp cao và thấp thì khí áp ở đây thay đổi như thế nào ?
Ở các khu khí áp thấp thì càng vào trung tâm khí áp càng giảm.
? Dựa vào H4.1, em hãy xác định và đọc tên các trung tâm áp thấp và áp cao ?
Các trung tâm áp cao gồm Xi-bia, Nam Đại Tây Dương, Nam Ấn Độ Dương, A-xo.

Các trung tâm áp thấp gồm A-lê-út, Ai-xơ-len, Xích đạo Ô-xtrây-li-a.
? Dựa vào H4.1, em hãy xác định các hướng gió chính theo từng khu vực về mùa đông và ghi vào vở học theo mẫu dưới đây:
Dựa vào H4.1, em hãy xác định các hướng gió chính theo từng khu vực về mùa đông?

1/ Hứơng gió về mùa đông:
2/ Hứơng gió về mùa hạ:
H4.2: Lược đồ phân bố khí áp và hướng gió về mùa hạ
(tháng 7) ở khu vực khí hậu gió mùa Châu Á
? Dựa vào H4.2, em hãy xác định và đọc tên các trung tâm áp thấp và áp cao ?
Các trung tâm áp cao gồm Ha-oai, Nam Đại Tây Dương, Nam Ấn Độ Dương, Ô-trây-li-a.

Các trung tâm áp thấp gồm I-ran.
? Dựa vào H4.2, các nhóm hãy xác định các hướng gió chính theo từng khu vực về mùa hạ và ghi vào vở học theo mẫu dưới đây:
? Dựa vào H4.2, các nhóm hãy xác định các hướng gió chính theo từng khu vực về mùa hạ ?

1/ Hứơng gió về mùa hạ:
? Củng cố và luyện tập:
H4.1: Lược đồ phân bố khí áp và hướng gió về mùa đông (tháng 1) ở khu vực khí hậu gió mùa Châu Á
? Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà:
? Học bài. Chú ý tính chất khác nhau cơ bản giữa gió mùa mùa đông và gió mùa mùa hạ.
? Chuẩn bị bài 5: Đặc điểm dân cư, xã hội Châu Á
? Nêu đặc điểm dân cư của Châu Á?
? Dân cư Châu Á thuộc những chủng tộc nào? Phân bố ở đâu ?
? Nêu thời gian, địa điểm ra đời của các tôn giáo chính ở Châu Á?
CHÚC CÁC EM HỌC TỐT
nguon VI OLET