LỊCH SỬ
LỚP 5.
XÃ HỘI VIỆT NAM
CUỐI THẾ KỈ XIX-ĐẦU THẾ KỈ XX
Kéo cày thay trâu
Kéo xe bằng sức người
Các hình ảnh này gợi cho em suy nghĩ gì về xã hội Việt Nam cuối thế kỷ XIX- đầu thế kỷ XX ?
Vào cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX sau khi dập tắt những cuộc khởi nghĩa cuối cùng phong trào Cần vương, thực dân Pháp đặt ách thống trị và tăng cường bóc lột, vơ vét tài nguyên đất nước ta. Chính việc này đã dẫn đến sự biến đổi về kinh tế và xã hội của đất nước ta. Vậy cụ thể sự biến đổi này như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua bài học hôm nay.
Xã hội Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX
1. Những thay đổi về nền kinh tế Việt Nam cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX.
Thứ tư ngày 13 tháng 10 năm 2021
Lịch sử
Xã hội Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX.
1. Những thay đổi về nền kinh tế Việt Nam cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX.
- Cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX, sau khi dập tắt phong trào đấu tranh của nhân dân ta, thực dân pháp đã làm gì?
- Chúng đã khai thác các nguồn tài nguyên nào? Ở đâu?
* Đẩy mạnh ách thống trị, tăng cường bóc lột vơ vét, khai thác tài nguyên khoáng sản của đất nước ta.
* Than (Quảng Ninh); thiếc (Cao Bằng); bạc (Bắc Cạn); vàng (Quảng Nam),…để chở về Pháp và bán cho các nước khác.
Thứ tư ngày 13 tháng 10 năm 2021
Lịch sử
Xã hội Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX.
1. Những thay đổi về nền kinh tế Việt Nam cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX.
- Sau khi thực dân Pháp đô hộ và tiến hành khai thác thuộc địa, ngành kinh tế nào mới ra đời ở nước ta?
* Chúng xây dựng các nhà máy điện, nước, xi măng, dệt,…, cướp đất dựng đồn điền, xây dựng hệ thống giao thông vận tải để bóc lột người lao động nước ta.
Thứ tư ngày 13 tháng 10 năm 2021
Lịch sử
Xã hội Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX.
1. Những thay đổi về nền kinh tế Việt Nam cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX.
Thứ tư ngày 13 tháng 10 năm 2021
Lịch sử
Một số hình ảnh nước ta vào
cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX.
1/ Trước khi thực dân Pháp xâm lược, nền kinh tế Việt Nam có những ngành nào là chủ yếu?
- Trước khi thực dân Pháp xâm lược, nền kinh tế Việt Nam dựa vào ngành nông nghiệp là chủ yếu.
2/ Trước khi thực dân Pháp xâm lược, xã hội Việt Nam có những tầng lớp nào?
- Trước khi thực dân Pháp xâm lược, xã hội Việt Nam có hai giai cấp là địa chủ phong kiến và nông dân.
4/ Nêu những nét chính về đời sống của công nhân và nông dân Việt Nam ?
* Bộ máy cai trị thuộc địa hình thành; thành thị phát triển, buôn bán mở mang làm xuất hiện các tầng lớp mới như: viên chức, tri thức, chủ xưởng nhỏ, đặc biệt giai cấp công nhân.
- Nông dân bị mất ruộng đất, đói nghèo phải vào trong các nhà máy, xí nghiệp, đồn điền do người Pháp cai quản làm việc nặng nhọc, bị bóc lột sức lao động và hưởng lương rẻ mạt.
3/ Sau khi thực dân pháp đặt ách thống trị ở Việt Nam, xã hội thay đổi gì? Có thêm những tầng lớp mới nào?
- Công nhân, chủ xưởng, nhà buôn, viên chức, tri thức.
* Cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp đã làm cho biết bao nhiêu người nông dân mất ruộng và trở thành công nhân làm trong các đồn điền, nhà máy, hầm mỏ,… Đầu thế kỉ XX, nước ta có khoảng 10 vạn công nhân.
- Quan sát H3: Em hãy nêu nhận xét về thân phận của người nông dân Việt Nam cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.
- Nông dân Việt Nam bị mất ruộng đất, đói nghèo phải vào làm việc trong các nhà máy, xí nghiệp, đồn điền và nhận đồng lương rẻ mạt nên đời sống vô cùng khổ cực.
Xã hội Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX.
2. Những thay đổi trong xã hội Việt Nam từ cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX.
- Do đó lực lượng công nhân việt Nam sớm có tinh thần đấu tranh chông áp bức bóc lột và sớm trở thành lực lượng lãnh đạo trong sự nghiệp giải phóng dân tộc ở nước ta.
Thứ tư ngày 13 tháng 10 năm 2021
Lịch sử
Từ cuối thế kỉ XIX, thực dân Pháp tăng cường khai mỏ, lập nhà máy, đồn điền để vơ vét tài nguyên và bốc lột nhân dân ta. Sự xuất hiện các ngành kinh tế mới đã tạo ra những thay đổi trong xã hội Việt Nam ; các giai cấp, tầng lớp mới ra đời như công nhân, chủ xưởng, nhà buôn, viên chức, tri thức,…
3. Bài học
CHÀO CÁC EM !
TRÒ CHƠI CHƠI Ô CHỮ
B
O
C
L
Ô
T
1
Từ điền vào chỗ chấm trong câu “Thực dân Pháp
tăng cường khai mỏ, lập nhà máy, đồn điền để vơ vét tài nguyên
và ……………… nhân dân ta”
P
H
A
P
2
Tên của một thực dân đã đặt ách thống trị ở nước ta vào
cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.
Thực dân Pháp cướp đất của nông dân để làm gì?
Ô
Đ
N
Đ
I
Ê
N
3
Từ điền vào chỗ trống trong câu “Đầu thế kỉ XX,
xã hội Việt Nam đã xuất hiện các giai cấp, tầng lớp mới như:
công nhân, ……………., nhà buôn.
C
H
U
X
Ư
Ơ
N
G
4
H
Â
M
M
O
5
Từ điền vào chỗ trống trong câu “Đầu thế kỉ XX,
ở Việt Nam xuất hiện nhà máy, ……..…….., đồn điền,
đường ô tô, đường sắt.”
C
Ô
N
G
N
H
Â
N
6
Đầu thế kỉ XX, nước ta xuất hiện giai cấp nào làm việc
trong các nhà máy, hầm mỏ, ...
B
Á
I
H
O
C
nguon VI OLET