GIÁO SINH THỰC TẬP : NGHIÊM THỊ THU TRANG
KHOA: VẬT LÝ
TRƯỜNG: ĐHSP HÀ NỘI
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN : TRẦN NGỌC THẮNG
TRƯỜNG PTTH CHUYÊN NGUYỄN HUỆ


BÀI 29

Quá trình đẳng nhiệt.
Định luật Bôilơ-Mariốt

I.Trạng thái và quá trình biến đổi trạng thái
-Trạng thái của một lượng khí được xác định bằng thể tích V , áp suất p và nhiệt độ T.
T(K)=t(oC) +273
-Các thông số trạng thái của một lượng khí:p,V,T.
-Lượng khí có thể chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác bằng các quá trình biến đổi trạng thái , gọi tắt là các quá trình.
p1,v1,T1 p2,V2,T2
- Đẳng quá trình là những quá trình trong đó chỉ có 2 thông số biến đổi , còn 1 thông số không đổi.
+ T=const , p, V biến đổi →quá trình đẳng nhiệt .
+ p=const , V,T biến đổi →quá trình đẳng áp.
+ V=const, p, T biến đổi→quá trình đẳng tích.
II. Quá trình đẳng nhiệt . Định luật Bôilơ-Mariốt

1. Quá trình đẳng nhiệt
Quá trình biến đổi trạng thái trong đó nhiệt độ
được giữ không đổi gọi là quá trình đẳng nhiệt.

2. Định luật Bôilơ- Mariốt
a.Thí nghiệm
+Tiến hành thí nghiệm :thay đổi V và đo p
tương ứng.
C1: Hãy tính các giá trị của tích pV ở bảng kết quả và rút ra kết luận.
Kết luận : p.V =const khi T=const
b. Định luật Bôilơ-Mariốt
-Định luật : Trong quá trình đẳng nhiệt của một lượng khí nhất định , áp suất tỉ lệ nghịch với thể tích .
p~ hay p.V =const khi T = const

-Nếu gọi p1,V1 ; là áp suất và thể tích của một lượng khí ở trạng thái 1,p2,,V2 là áp suất và thể tích ở trạng thái của lượng khí này ở trạng thái 2 thì theo định luật Bôilơ-Mariôt ta có:

p1.V1=p2.V2
III. Đường đẳng nhiệt:
-Định nghĩa: Đường biểu diễn sự biến thiên của áp suất theo thể tích khi nhiệt độ không đổi gọi là đường đẳng nhiệt.

C2: Hãy dùng các số liệu trong bảng kết quả thí nghiệm để vẽ đường biểu diễn sự biến thiên của p theo V trong hệ toạ độ (p,V).
V
P
O
T1
T2>T1
V
P
O
-Đặc điểm:
+Trong hệ toạ độ (p,V), đường đẳng nhiệt là đường hypebol.

+Ứng với các nhiệt độ khác nhau của cùng một lượng khí có các đường đẳng nhiệt khác nhau.

+Đường đẳng nhiệt ở trên ứng với nhiệt độ cao hơn đường đẳng nhiệt ở dưới.
IV.Bài tập vận dụng
Bài 8(sgk-153):
Một xylanh chứa 150 cm3 khí ở áp suất 2.105 Pa. Píttông nén khí trong xylanh xuống còn 100cm3.Tính áp suất của khí trong xylanh lúc này,coi nhiệt độ như không đổi.
Bài giải
V1=150 cm3 Vì nhiệt độ không đổi nên
p1=2.105Pa áp dụng định luật Bôilơ-Mariốt
V2=100 cm3 ta có:
T=const p1V1=p2V2
P2= ? →
nguon VI OLET