Bài 48. in, un( tiet 1+2)

Đăng ngày 12/17/2017 10:21:37 PM | Thể loại: Học vần 1 | Chia sẽ bởi: Quang Bùi Văn | Lần tải: 0 | Lần xem: 27 | Page: 34 | Kích thước: 5.79 M | Loại file: ppt
  • Bài 48. in, un( tiet 1+2) - 1
  • Bài 48. in, un( tiet 1+2) - 2
  • Bài 48. in, un( tiet 1+2) - 3
  • Bài 48. in, un( tiet 1+2) - 4
  • Bài 48. in, un( tiet 1+2) - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Bài 48. in, un( tiet 1+2), Học vần 1. . https://nslide.com/bai-giang/bai-48-in-un-tiet-1-2.ocvx0q.html

Nội dung

Giáo viên: HÀN THI THI
IN – UN ( Tiết 1 + 2)
khen ngợi
Học vần
Kiểm tra bài cũ :
áo len
mũi tên
nền nhà
en - eân
Thứ tư , ngày 9 tháng11 năm 2016

Học vần
Kiểm tra bài cũ:
Nhaø Deá Meøn ôû gaàn baõi coû non. Coøn nhaø Seân ôû ngay treân taøu laù chuoái.
en
eân
ên
en - eân
Thứ tư , ngày 9 tháng11 năm 2016

Học vần
Kiểm tra bài cũ:
Viết bảng con
Dãy 1 + 2:
áo len
Dãy 3 + 4:
nền nhà
en - eân
Thứ tư , ngày 9 tháng11 năm 2016
BÀI MỚI
Học vần
Bài 48:
in
un
p
in
in
Thứ tư , ngày 9 tháng11 năm 2016
Học vần
Bài 48:
ñeøn pin
in
un
Thứ tư , ngày 9 tháng11 năm 2016
Học vần
Bài 48:
ñeøn pin
in
un
p
in
in
un
Thứ tư , ngày 9 tháng11 năm 2016
Học vần
Bài 48:
in
un
i
u

n
n
n
n
Thứ tư , ngày 9 tháng11 năm 2016
Học vần
Bài 48:
in
un
p
in
in
ñeøn pin
un
gi
un
Thứ tư , ngày 9 tháng11 năm 2016
Học vần
Bài 48:
in
un
con giun
Thứ tư , ngày 9 tháng11 năm 2016
n
Học vần
Bài 48:
in - un
i
p
in
đèn pin
u
n
gi
un
con giun
Thứ tư , ngày 9 tháng11 năm 2016
Học vần
Bài 48:
in un
Hướng dẫn học sinh viết bảng con
Thứ tư , ngày 9 tháng11 năm 2016
B�i 48: in - un
B�i 48: in - un
B�i 48: in - un
Học vần
Bài 48:
in un
nhaø in
Thứ tư , ngày 9 tháng11 năm 2016
n
Học vần
Bài 48:
in - un
i
p
in
đèn pin
u
n
gi
un
con giun
nhà in
Thứ tư , ngày 9 tháng11 năm 2016
n
Học vần
Bài 48:
in - un
i
p
in
đèn pin
u
n
gi
un
con giun
nhà in
xin l?i
Thứ tư , ngày 9 tháng11 năm 2016
Học vần
Bài 48:
in un
möa phuøn
Thứ tư , ngày 9 tháng11 năm 2016
n
Học vần
Bài 48:
in - un
i
p
in
đèn pin
u
n
gi
un
con giun
nhà in
xin l?i
mưa phùn
Thứ tư , ngày 9 tháng11 năm 2016
Học vần
Bài 48:
in un
vun xôùi
Thứ tư , ngày 9 tháng11 năm 2016
n
Học vần
Bài 48:
in - un
i
p
in
đèn pin
u
n
gi
un
con giun
nhà in
xin l?i
mưa phùn
vun xới
Thứ tư , ngày 9 tháng11 năm 2016
Học vần
Bài 48:
in un
xin lỗi
nhaø in
möa phuøn
vun xôùi
Thứ tư , ngày 9 tháng11 năm 2016
Bài 48:
Thứ tư , ngày 9 tháng11 năm 2016
Học vần
in
pin
đèn pin
un
giun
con giun
nhà in
xin l?i
mưa phùn
vun xới
in un
mèo mun
tô bún
Đuổi hình bắt chữ
Trò chơi
chuối chín
số chín
Tiết 2
in
pin
đèn pin
un
giun
con giun
nhà in
mưa phùn
xin lỗi
vun xới
Bài 47: in un
Ủn à ủn ỉn
Chín chú lợn con
Ăn đã no tròn
Cả đàn đi ngủ
Đọc sách giáo khoa
Tập viết
Nói lời xin lỗi
chúc các con mạnh khỏe