TRƯỜNG THCS AN PHONG
MÔN VẬT LÝ 7
GV: NGUYỄN THỊ BÉ THƯ
Kiểm tra bài cũ :
1 Phát biểu nội dung định luật phản xạ ánh sáng?
2 .Hãy xác định :
Tia tới:
Pháp tuyến:
Góc tới:
Góc phản xạ:
Tia phản xạ:
1.Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng chứa tia tới và đường pháp tuyến của gương tại điểm tới. Góc phản xạ luôn luôn bằng góc tới.
2.Tia tới: SI
Pháp tuyến:IN
Góc tới: SIN
Góc phản xạ: NIR
Tia phản xạ:IR
Bé Lan lần đầu tiên đi chơi Hồ Gươm,bé trông thấy cái tháp và cái bóng của nó lộn ngược xuống nước
Bé thắc mắc không biết vì sao lại có cái bóng lộn ngược đó?
Bài 5
Ảnh của một vật tạo bởi
gương phẳng
I) Tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng:
Quan sát hình và cho biết để làm TN chúng ta cần những dụng cụ gì?
Gương, giá đỡ, pin, phấn.
Thí nghiệm:
Bố trí gương phẳng đặt thẳng đứng trên mặt bàn nằm ngang, quan sát ảnh chiếc pin và viên phấn trong gương
1) Ảnh của vật tạo bởi gương phẳng có hứng được trên màn chắn không?
C1
Đưa tấm bìa làm màn chắn sau gương để kiểm tra dự đoán
Ảnh của vật tạo bởi gương phẳng ………… hứng được trên màn chắn, gọi là ảnh ảo.
Kết luận 1
không
2. Độ lớn của ảnh có bằng độ lớn của vật hay không ?
Thí nghiệm :
C2
Dùng viên pin thứ 2 đúng bằng viên pin thứ nhất đưa ra sau tấm kính để kiểm tra dự đoán độ lớn ảnh
Kết luận 2 : Độ lớn của ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng ………….độ lớn của vật.
bằng
A 
A/ 
3. So sánh khoảng cách từ một điểm của vật đến gương và khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương.
-Thí nghiệm:
C3
Hãy tìm cách kiểm tra xem A A/ có vuông góc với MN không; A và A/ có cách đều MN không?
M
N
Kết luận 3: Điểm sáng và ảnh của nó tạo bởi gương phẳng cách gương một khoảng .......... nhau
bằng
Kết luận 1: Ảnh của vật tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn, gọi là ảnh ảo.
Kết luận 2 : Độ lớn ảnh của một vật được tạo bởi gương phẳng bằng độ lớn của vật.
Kết luận 3: Khoảng cách từ một điểm của vật đến gương bằng khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương.
II.Giải thích sự tạo thành ảnh của vật tạo bởi gương phẳng.
a. Hãy vẽ ảnh S’ của S tạo bởi gương phẳng bằng cách vận dụng tính chất của ảnh.
.
C4
.
Đáp án câu a :
S
.
S’
H
Câu b:
Vận dụng định luật phản xạ ánh sáng để vẽ hai tia phản xạ ứng với hai tia tới SI và SK.
.
S
I
K
.
Đáp án câu b:
S
I
K
.
-Vẽ pháp tuyến
-Xác định các góc tới.
-Đường kéo dài của hai tia phản xạ cắt nhau tai S’.
R
M
S’
N
D
-Vẽ hai tia phản xạ ứng với hai tia tới.
.
Câu c : đánh dấu một vị trí đặt mắt để nhìn thấy ảnh S’.
S
I
K
.
R
M
S’
N
D
.
Đáp án câu c:
S
I
K
.
R
M
S’
N
D
Đặt mắt trong khoảng giới hạn bởi hai tia IR và KM sẽ nhìn thấy S’.
.
Câu d: Giải thích vì sao ta nhìn thấy ảnh S’ mà không hứng được ảnh đó trên màn chắn ?
S
I
K
.
R
M
S’
N
D
Đáp án Câu d:
Không hứng được ảnh trên màn chắn là vì chỉ có đường kéo dài của các tia phản xạ gặp nhau ở S’ chứ không có ánh sáng thật đến S’.
Kết luận :
Ta nhìn thấy ảnh ảo S’ vì các tia phản xạ lọt vào mắt có………………............đi qua ảnh S’.
đường kéo dài
.
S
I
K
.
R
M
S’
N
D
Kết luận 1: Ảnh của vật tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn, gọi là ảnh ảo.
Kết luận 2 : Độ lớn ảnh của một vật được tạo bởi gương phẳng bằng độ lớn của vật.
Kết luận 3: Khoảng cách từ một điểm của vật đến gương bằng khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương.
Ghi nhớ :
C5
Hãy vận dụng tính chất ảnh tạo bởi gương phẳng để vẽ ảnh của một mũi tên đặt trước gương phẳng như hình sau:
B
A
A/
B/
//
//
III. Vận dụng
C6
Mặt nước Hồ Gươm yên lặng xem như gương phẳng. Bóng của tháp chính là ảnh tạo bởi gương phẳng. Vì chân tháp ở sát đất, đỉnh tháp ở xa đất nên ảnh của đỉnh tháp cũng ở xa đất và ở phía bên kia gương phẳng tức là ở dưới mặt nước.
Ghi nhớ :
Ảnh ảo tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn và lớn bằng vật .
- Độ lớn ảnh của một vật được tạo bởi gương phẳng bằng độ lớn của vật.
- Khoảng cách từ một điểm của vật đến gương bằng khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương.
- Các tia sáng từ điểm sáng S tới gương phẳng cho tia phản xạ có đường kéo dài đi qua ảnh ảo S’.
Hướng dẫn học tập ở nhà
Đọc phần: có thể em chưa biết
Học và làm bài tập sách bài tập
Xem trước bài 6 và chuẩn bị trước mẫu báo cáo trang 19, tiết sau thực hành
nguon VI OLET