CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP
ĐÔNG NAM Á
(A South East Asia)
Là khu vực gồm bán đảo Đông
Dương, quần đảo Mã Lai và quần
đảo PhiLipPin.
Diện tích 4,5 triệu km2.
Chiếm 14.1 % lãnh thổ Châu Á
và chiếm 3.3 %
diện tích toàn thế giới.
Dân số 536 triệu người (năm 2002).
Khu vực này gồm 11 quốc gia :
Việt Nam, Lào, Campuchia
TháI Lan, Mianma, Malaixia
Xingapo, In đô nê xia, Brunay,
Philippin và Đông Timo.

BÀI 5: CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á
III/ TỪ “ASEAN 6” PHÁT TRIỂN THÀNH “ASEAN 10”
I/ TÌNH HÌNH ĐÔNG NAM Á TRƯỚC VÀ SAU 1945
II/ SỰ RA ĐỜI CỦA TỔ CHỨC ASEAN
BÀI 5: CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á
17-8-1945
19-8-1945
12-10-1945
07-1946
8-1957
01-1948
Hội nghị Băng Cốc tháng 8/1967
Trụ sở ASEAN tại Gia-cac-ta
(In-đô-nê-xi-a)
1968 - 1973 12%
1987 - 1990 11,4%
1965 - 1983 6,3%
Xin-ga-po
Ma-lai-xi-a
Thái Lan
LƯỢC ĐỒ
CÁC NƯỚC
THÀNH VIÊN
ASEAN
Tháng 8/1967
Tháng 8/1967
Tháng 8/1967
Tháng 8/1967
Tháng 1/1984
Tháng 7/1995
Tháng 8/1967
Tháng 7/1997
Tháng 7/1997
Tháng 4/1999
Hội nghị cấp cao asean tại hà nội 1998
I/ TÌNH HÌNH ĐÔNG NAM Á TRƯỚC VÀ SAU 1945
BÀI 5: CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á
II/ SỰ RA ĐỜI CỦA TỔ CHỨC ASEAN
III/ Từ “ASEAN 6” PHÁT TRIỂN THÀNH “ASEAN 10”
TRÒ CHƠI Ô CHỮ
1
2
3
4
5

N
E
S
A
A
Ô từ khoá
DẶN DÒ
- Học bài.
- Làm bài tập trong SGK.
- Chuẩn bị bài 6: “Các nước châu Phi”.
+ Tìm hiểu những nét chính về sự phát triển kinh tế-xã hội của các nước Châu Phi sau năm 1945.
+ Tìm hiểu chủ nghĩa A-pác-thai và Nen-xơn Man-đê-la.
nguon VI OLET