Đông Nam Á
(A South East Asia)
là khu vực gồm bán đảo
Đông Dương, quần đảo Mã
Lai và quần đảo Philippin.
Diện tích 4,5 triệu km2.
Chiếm 14.1 % lãnh thổ châu
Á và chiếm 3.3 % diện tích
toàn thế giới. Dân số 536
triệu người (năm 2002).
Khu vực này gồm 11 quốc gia :
Việt Nam, Lào, Campuchia
Thái Lan, Mianma, Malaixia
Xingapo, Inđônêxia, Brunây,
Philippin và Đông Timo.
BẢN ĐỒ CHÂU Á
IN-ĐÔ-NÊ-XI-A
MA-LAI-XI-A
PHI-LIP-PIN
XIN-GA-PO
THÁI LAN
BRU-NÂY
VIỆT NAM
LÀO
MI-AN-MA
CAM-PU-CHIA
ĐÔNG TI MO
TRUNG QU?C
Xác định vị trí của các nước Đông Nam Á trên lược đồ
I. TÌNH HÌNH ĐÔNG NAM Á TRƯỚC VÀ SAU NĂM 1945
Bài 5: CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á
Tình hình chính trị của các nước Đông Nam Á trước
Chiến tranh thế giới thứ hai có gì giống nhau?
Tháng 8/1945
Tháng 8/1945
Tháng 10/1945
Tháng 7/1946
Tháng 1/1948
Tháng 8/1957
Sau Chiến tranh thế giới thứ hai tình hình chính trị
Đông Nam Á có gì thay đổi?
I. TÌNH HÌNH ĐÔNG NAM Á TRƯỚC VÀ SAU NĂM 1945
Bài 5: CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á
Tại sao trong Chiến tranh lạnh tình hình Đông Nam Á
lại luôn căng thẳng?
Tổ chức Hiệp ước Đông Nam Á
(SEATO), tổ chức được thành lập
theo Hiệp ước Manila (9/1954), tổ
chức từng có 8 thành viên. Tổ chức
được thành lập với mục đích ngăn
chặn sự tràn lan của chủ nghĩa cộng
sản tại châu Á.
Mĩ gây chiến tranh xâm lược Việt Nam (1954 – 1975)
TÌNH HÌNH ĐÔNG NAM Á TRƯỚC VÀ SAU NĂM 1945
II. S? RA D?I C?A T? CH?C ASEAN
Bài 5: CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á
Tại sao các nước Đông Nam Á lại muốn thành lập ASEAN?
Mục tiêu của ASEAN là gì?
Các nước thông qua tuyên bố Băng Cốc năm 1967
Kí Hiệp ước Bali năm 1976
TÌNH HÌNH ĐÔNG NAM Á TRƯỚC VÀ SAU NĂM 1945
S? RA D?I C?A T? CH?C ASEAN
T? "ASEAN 6" PH�T TRI?N TH�NH `ASEAN 10"
Bài 5: CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á
Hoàn thành bảng thống kê sau:
Thời gian
1967
1984
1995
1997
1999
Thành viên tham gia
Việt Nam
Lào, Mianma
Brunay
Thái Lan, Malaixia, Xingapo,
Philippin, Indonexia
Campuchia
Lễ kết nạp Việt Nam là thành viên chính thức thứ 7 của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)
- Lá cờ ASEAN tượng trưng hoà bình, bền vững, đoàn kết và năng động
- Bốn màu của lá cờ :
 Màu xanh : tượng trưng cho sự hoà bình và ổn định.
 Màu đỏ : thể hiện động lực và cam đảm.
 Màu trắng : nói lên sự thuần khiết.
 Màu vàng : tượng trưng cho sự thịnh vượng.
- 10 thân cây lúa thể hiện ước mơ của các nhà sáng lập ASEAN với sự tham
gia của 10 nước Đông Nam Á, cùng nhau gắn kết tình bạn và sự đoàn kết.
- Vòng tròn tượng trưng cho sự thống nhất của ASEAN.
ASEAN chuyển trọng tâm hoạt động sang hợp tác kinh tế, đồng thời xây dựng một khu vực Đông Nam Á hòa bình, ổn định để cùng nhau phát triển.
Hoạt động chủ yếu của ASEAN hiện nay là gì?
TÌNH HÌNH ĐÔNG NAM Á TRƯỚC VÀ SAU NĂM 1945
S? RA D?I C?A T? CH?C ASEAN
T? "ASEAN 6" PH�T TRI?N TH�NH `ASEAN 10"
Bài 5: CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á
Tìm bi?u hi?n ch?ng minh ASEAN dang chuy?n tr?ng t�m ho?t d?ng.
Diễn đàn khu vực ASEAN
Khu vực mậu dịch tự do
ASEAN
Cho biết tên gọi đầy đủ của các tổ chức sau :
- SEATO :
- ASEAN :
- AFTA :
- ARF :
- NATO :
Khối quân sự Đông Nam Á
Hiệp hội các nước Đông Nam Á
Khu mậu dịch tự do ASEAN
Diễn đàn khu vực ASEAN
Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương
TH?O Lu?N
TRẢ LỜI
CÂU HỎI
Tại sao có thể nói : từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX “một chương mới đã mở ra trong lịch sử khu vực Đông Nam Á"
- L?n d?u ti�n trong khu v?c 10 nu?c Dơng Nam � c�ng d?ng trong m?t t? ch?c th?ng nh?t (ASEAN).
- ASEAN chuyển trọng tâm các hoạt động sang hợp tác kinh tế, xây dựng Đông Nam Á thành khu vực hòa bình, ổn định, phát triển.
Hội nghị cấp cao ASEAN VI họp tại Hà Nội
MỘT SỐ HÌNH ẢNH CÁC KỲ HỘI NGHỊ CẤP CAO ASEAN
MỘT SỐ HÌNH ẢNH CÁC KỲ HỘI NGHỊ CẤP CAO ASEAN
CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á
Gia-các-ta
Cua-la Lăm-pơ
Ma-ni-la
Xin-ga-po
Băng Cốc
Ban-đa Xê-ri Bê-ga-oan
Hà Nội
Viêng-chăn
Y-an-gun
Phnôm-pênh
Đi- li
8.1967
8.1967
8.1967
8.1967
8.1967
1.1984
7.1995
9.1997
9.1997
4.1999
Là thành viên quan sát
TRÒ CHƠI Ô CHỮ
1
2
3
4
5





N
E
S
A
A
Ô chữ dọc
DẶN DÒ
- Học bài cũ, trả lời các câu hỏi trong sgk:

-Chu�?n bi? ba`i m?i: Ca?c nuo?c ch�u Phi
nguon VI OLET