1.
Một châu lục đông dân nhất thế giới
2.
Dân cư thuộc nhiều chủng tộc
Bài 5: ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ,
XÃ HỘI CHÂU Á
Bảng 5.1. Dân số các châu lục qua một số năm (triệu người)
1402
3683
3766
4641
1,3
1,1
Nguồn về số liệu thống kê về Việt Nam và thế giới do NXB GD Việt Nam
1. Một châu lục đông dân nhất thế giới:
1. Một châu lục đông dân nhất thế giới:
Nhiệm vụ:
- Dựa vào bảng 5.1 hãy: Cho biết số dân Châu Á năm 2020 là bao nhiêu?
- Hãy nhận xét số dân và tỉ lệ gia tăng dân số của Châu Á so với các châu lục khác và thế giới?
- Để hạn chế sự gia tăng dân số các nước Châu Á đã có những biện pháp gì?
1. Một châu lục đông dân nhất thế giới:
- Năm 2020: 4,641 tỉ người. Dân số đông, tăng nhanh.
- Mật độ dân số cao, phân bố không đều.
- Tỉ lệ gia tăng tự nhiên : 1,3% (2002) ngang mức trung bình của thế giới.
Thị trường tiêu thụ rộng lớn
Nguồn lao động dồi dào
Thiếu chỗ ở
Thiếu việc làm
Ùn tắc giao thông
Chính sách dân số của Việt Nam
1. Một châu lục đông dân nhất thế giới:
2. Dân cư thuộc nhiều chủng tộc
Nhiệm vụ:
- Dựa hình 5.1 và bản đồ treo tường:
+ Cho biết dân cư Châu Á thuộc những chủng tộc nào? Lên xác định trên bảng
+ Các chủng tộc sống chủ yếu ở những khu vực nào? Chủng tộc nào chiếm tỉ lệ lớn?
- Ngày nay thành phần chủng tộc có gì thay đổi?
Hình 5.1: Lược đồ phân bố các chủng tộc ở châu Á
1. Một châu lục đông dân nhất thế giới:
2. Dân cư thuộc nhiều chủng tộc
- Dân cư thuộc nhiều chủng tộc nhưng chủ yếu thuộc chủng tộc Môn-gô-lô-it và Ơ-rô-pê-ô-ít.
- Các chủng tộc tuy khác nhau về hình thái bên ngoài nhưng đều có quyền và khả năng giống như nhau trong mọi hoạt động kinh tế xã hội .
LUYỆN TẬP
Câu 1. Châu Á là nơi ra đời của các chủng tộc lớn nào sau đây?
A. Môn-gô-lô-it và Ơ-rô-pê-ô-ít.
B. Ô-xtra-lô-nê-grô-it và Ơ-rô-pê-ô-ít.
C. Ô-xtra-lô-it và Ơ-rô-pê-ô-ít.
D. Môn-gô-lô-it và Ô-xtra-lô-it .
Câu 2. Năm 2020, dân số Châu Á khoảng bao nhiêu?
A. 7846 tỉ người.
B. 4,641 tỉ người.
C. 747,6 triệu người.
D. 329,5 triệu người.
LUYỆN TẬP
Câu 3. Chủng tộc Môn-gô-lô-it phân bố chủ yếu ở
Băc Á, Trung Á và Tây Nam Á.
B. Phía Nam Á và 1 số đảo của Đông Nam Á .
C. Trung Á, Nam Á, Tây Nam Á.
D. Bắc Á, Đông Á, Đông Nam Á
Câu 4. Điểm nào sau đây không đúng với Châu Á ?
A. là châu lục có dân số đông nhất thế giới.
B. tỉ lệ gia tăng tự niên cao nhất thế giới.
C. có nhiều chủng tộc lớn.
D. là nơi ra đời của nhiều tôn giáo lớn.
- Học bài hôm nay.
- Chuẩn bị BÀI 6: THỰC HÀNH: ĐỌC, PHÂN TÍCH LƯỢC ĐỒ
PHÂN BỐ DÂN CƯ VÀ CÁC THÀNH PHỐ LỚN CỦA CHÂU Á
- Nơi phân bố dân cư Châu Á ?

VẬN DỤNG
nguon VI OLET