VẬT LÍ 9
BÀI 5
TIẾT 5
ĐOẠN MẠCH SONG SONG
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 1: Điền vào vế còn lại để có hệ thức đúng
Câu 2: Có 2 điện trở: R1= 8 , R2=16 nối tiếp với nhau vào giữa hai điểm có hiệu điện thế 12V
a. Tính điện trở tương đương của mạch
b. Tính cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở
I =
U =
Rtd =
I1 = I2
U1 + U2
R1 + R2
Khi điện trở R1 nối tiếp R2 thì ta có:
a. Điện trở tương đương của hai điện trở mắc nối tiếp là:
b. Cường độ dòng điện qua các điện trở R1 nối tiếp R2 là:
Giải:
KIỂM TRA BÀI CŨ
TiẾT 5 - Bài 5
ĐOẠN MẠCH SONG SONG
I. CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ TRONG ĐOẠN MẠCH SONG SONG
1. Nhớ lại kiến thức lớp 7
 Cường độ dòng điện chạy qua mạch chính bằng tổng các cường độ dòng điện chạy qua các mạch rẽ:
I = I1 + I2 (1)
 Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng hiệu điện thế giữa hại đầu mỗi mạch rẽ:
U = U1 = U2 (2)
Bài 4. ĐOẠN MẠCH SONG SONG
2. Đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song
Quan sát sơ đồ và cho biết các điện trở R1, R2 được mắc như thế nào với nhau. Nêu vai trò của vôn kế và ampe kế trong mạch
+ Hai điện trở R1 và R2 được mắc song song với nhau
+ Vôn kế V đo hiệu điện thế giữa hai đầu 2 điện trở và hiệu điện thế giữa 2 đầu nguồn điện
+ Ampe kế A đo cường độ dòng điện chạy qua mạch chính
Các hệ thức(1),(2) vẫn đúng đối với đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc song song.
C1
Bài 4. ĐOẠN MẠCH SONG SONG
I. CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ TRONG ĐOẠN MẠCH SONG SONG
2. Đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song:
Bài 4. ĐOẠN MẠCH SONG SONG
I. CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ TRONG ĐOẠN MẠCH SONG SONG
1. Nhớ lại kiến thức lớp 7
* Sơ đồ mạch điện
Cho R1 mắc song song R2 . Chứng minh:
C2
I = I1 + I2 (1)
U = U1 = U2 (2)
Cho R1 mắc song song R2. Chứng minh:
C2
- Áp dụng định luật Ôm suy ra:
U1=I1.R1
U2=I2.R2
Vì song song , nên U1= U2 suy ra:
R2
R1
(3)
2. Đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song:
Bài 4. ĐOẠN MẠCH SONG SONG
I. CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ TRONG ĐOẠN MẠCH SONG SONG
1. Nhớ lại kiến thức lớp 7
* Sơ đồ mạch điện
I = I1 + I2 (1)
U = U1 = U2 (2)
(3)
2. Đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song:
Bài 4. ĐOẠN MẠCH SONG SONG
I. CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ TRONG ĐOẠN MẠCH SONG SONG
1. Nhớ lại kiến thức lớp 7
II. ĐIỆN TRỞ TƯƠNG ĐƯƠNG CỦA ĐOẠN MẠCH SONG SONG
1. Công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song
II. ĐIỆN TRỞ TƯƠNG ĐƯƠNG CỦA ĐOẠN MẠCH SONG SONG
1. Công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song
Vì I = I1 + I2
Ta có: U = U1 = U2 và
(4)
(4’)
Bài 4. ĐOẠN MẠCH SONG SONG
Từ đó suy ra
2. Đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song:
Bài 4. ĐOẠN MẠCH SONG SONG
I. CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ TRONG ĐOẠN MẠCH SONG SONG
1. Nhớ lại kiến thức lớp 7
II. ĐIỆN TRỞ TƯƠNG ĐƯƠNG CỦA ĐOẠN MẠCH SONG SONG
1. Công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song
(4)
(4’)
=>
2. Thí nghiệm kiểm tra:
A
B
2. Thí nghiệm kiểm tra:
A
B
2. Thí nghiệm kiểm tra:
UAB= 6V
I’AB= 1A
2. Thí nghiệm kiểm tra:
2. Đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song:
Bài 4. ĐOẠN MẠCH SONG SONG
I. CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ TRONG ĐOẠN MẠCH SONG SONG
1. Nhớ lại kiến thức lớp 7
II. ĐIỆN TRỞ TƯƠNG ĐƯƠNG CỦA ĐOẠN MẠCH SONG SONG
1. Công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song
2. Thí nghiệm kiểm tra:
3. Kết luận:
Đối với đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc song song thì nghịch đảo của điện trở tương đương bằng tổng các nghịch đảo của từng điện trở thành phần.
=>
Chú ý: (SGK/15)
Mạch điện song song
Nghịch đảo của điện trở tương đương mạch bằng tổng các nghịch đảo của từng điện trở thành phần
Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn
mạch song song bằng hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi đoạn mạch rẽ.
Cường độ dòng điện chạy qua mạch chính bằng tổng cường độ dòng điện qua các mạch rẽ.
Cường độ dòng điện qua mỗi điện trở tỉ lệ nghịch với điện trở đó.
IAB = I1 + I2 (4)
UAB = U1 = U2 (1)
A
D
C
B
(2)
(3)
(1)
(4)
2. Đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song:
Bài 4. ĐOẠN MẠCH SONG SONG
I. CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ TRONG ĐOẠN MẠCH SONG SONG
1. Nhớ lại kiến thức lớp 7
II. ĐIỆN TRỞ TƯƠNG ĐƯƠNG CỦA ĐOẠN MẠCH SONG SONG
1. Công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song
2. Thí nghiệm kiểm tra:
3. Kết luận:
II. VẬN DỤNG
III. VẬN DỤNG
C4:Trong phòng học đang sử dụng một đèn dây tóc và một quạt trần có cùng hiệu điện thế định mức 220V. Hiệu điện thế của nguồn là 220V. Mỗi đồ dùng đó đều có công tắc và cầu chì bảo vệ riêng.
+ Đèn và quạt được mắc như thế nào vào nguồn để chúng hoạt động bình thường?
+ Vẽ sơ đồ mạch điện đó. Cho kí hiệu sơ đồ của quạt điện là
+ Nếu đèn không hoạt động thì quạt có hoạt động không? Vì sao?
Bài 4. ĐOẠN MẠCH SONG SONG
-Công tắc K1 điểu khiển đèn
-Công tắc K2 điểu khiển quạt
Sơ đồ hình vẽ
-Nếu đèn không hoạt động thì quạt vẫn hoạt động bình thường
Vì quạt trần và đèn dây tóc có cùng hiệu điện thế định mức là 220V nên đèn và quạt trần được mắc song song vào nguồn 220V để chúng hoạt động bình thường.
III. VẬN DỤNG
C5
Điện trở tương đương của đoạn mạch là:
Tóm tắt
III. VẬN DỤNG
Mắc thêm R3 vào mạch điện ta có:
R12
I = I1 + I2 +...+ In
U = U1 = U2 =...= Un
Mở rộng cho đoạn mạch n điện trở mắc song song:
 
Câu phát biểu nào sau đây là đúng: Trong đoạn mạch
mắc song song, cường độ dòng điện :
?
qua các vật dẫn là như nhau.
qua các vật dẫn không phụ thuộc vào điện trở các vật dẫn.
trong mạch chính bằng tổng cường độ dòng điện qua các mạch rẽ.
trong mạch chính bằng cường độ dòng điện qua các mạch rẽ.
Câu phát biểu nào sau đây là đúng?
Điện trở tương đương của mạch mắc song song :
?
bằng mỗi điện trở thành phần.
nhỏ hơn mỗi điện trở thành phần.
bằng tổng các điện trở thành phần.
lớn hơn mỗi điện trở thành phần.
 
n
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
Học phần ghi nhớ SGK
Làm các bài tập sách bài tập.
Tìm hiểu trước bài 6 sách giáo khoa
nguon VI OLET