Bài 5: Khai báo biến
Tin học 11
1. Khai báo biến
Nguyễn Hữu Hào
Bài 5: Khai báo biến
Tin học 11
1. Khai báo biến
Nguyễn Hữu Hào
Bài 6: Các phép toán, biểu thức, câu lệnh gán
Tin học 11
1. Phép toán
Nguyễn Hữu Hào
Bài 6: Các phép toán, biểu thức, câu lệnh gán
Tin học 11
1. Phép toán
Nguyễn Hữu Hào
Bài 6: Các phép toán, biểu thức, câu lệnh gán
Tin học 11
1. Phép toán
Nguyễn Hữu Hào
Bài 6: Các phép toán, biểu thức, câu lệnh gán
Tin học 11
1. Phép toán
2. Biểu thức số học
3. Hàm số học chuẩn
Nguyễn Hữu Hào
Bài 6: Các phép toán, biểu thức, câu lệnh gán
Tin học 11
1. Phép toán
3. Hàm số học chuẩn
2. Biểu thức số học
4. Biểu thức quan hệ
5. Biểu thức logic
Nguyễn Hữu Hào
4. Biểu thức quan hệ:

Ví dụ:
x < 5
i+1 >= 2*j
5. Biểu thức logic:
Giá trị của biểu thức logic là True hoặc False
Ví dụ:
not (x<1) : điều này có nghĩa x>=1
5 ≤ x ≤ 11 : phải viết thành (x>=5) and (x<=11)
(M % 3 ==0) or (M % 5==0): có nghĩa là M chia hết cho 3 hoặc 5
Bài 6: Các phép toán, biểu thức, câu lệnh gán
Tin học 11
1. Phép toán
3. Hàm số học chuẩn
2. Biểu thức số học
4. Biểu thức quan hệ
5. Biểu thức logic
6. Câu lệnh gán
Nguyễn Hữu Hào
nguon VI OLET