Thứ tư ngày 24 tháng 3 năm 2021
Tự nhiên và xã hội
1.Khi bị tai, bịt mắt em có nghe, nhìn thấy gì không?
2.Kể một số viêc làm để bảo vệ mắt và tai. Việc làm nào dưới đây giúp em phòng tránh bị cận thị ?
Thứ tư ngày 24 tháng 3 năm 2021
Tự nhiên và xã hội
2.Kể một số viêc làm để bảo vệ mắt và tai. Việc làm nào dưới đây giúp em phòng tránh bị cận thị ?
Thứ tư ngày 24 tháng 3 năm 2021
Tự nhiên và xã hội
3. Theo em, vì sao phải bảo vệ các giác quan ?
Thứ tư ngày 24 tháng 3 năm 2021
Tự nhiên và xã hội
Nêu những việc nên, không nên làm để bảo vệ mắt và tai trong các hình sau.
Nêu những việc nên, không nên làm để bảo vệ mắt và tai trong các hình sau.
Thứ tư ngày 24 tháng 3 năm 2021
Tự nhiên và xã hội
Nói với bạn về những việc em và người thân đã làm được để bảo vệ mắt và tai.
nguon VI OLET