HOÁ HỌC 8
GV : Nguyễn Kim Huyên
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 1: Nguyên tử khối là gì?
*Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố sau: C, Na.
?
KIỂM TRA BÀI CŨ
* Hãy so sánh xem nguyên tử magie nặng hay nhẹ hơn, bằng bao nhiêu lần so với:
- Nguyên tử cacbon
?
Câu 2: Dựa vào đâu để so sánh sự nặng nhẹ của các nguyên tử?
Mẫu khí hydro
Mẫu khí oxi
Mẫu kim loại liti
HOÁ HỌC 8
BÀI 6:
ĐƠN CHẤT VÀ
HỢP CHẤT -
PHÂN TỬ (T1)
Tiết 08. Bài 6: ĐƠN CHẤT VÀ HỢP CHẤT – PHÂN TỬ (T1)
I. Đơn chất và hợp chất
Nguyên tố hóa học nào tạo nên các chất sau?
Hợp chất
Mẫu khí hydro
Mẫu khí oxi
Mẫu kim loại liti
Nguyên tố cacbon (KHHH: C)
Nguyên tố hydro
(KHHH: H)
Nguyên tố liti
(KHHH: Li)
Nguyên tố oxi
(KHHH: O)
Nguyên tố cacbon (KHHH: C)
Những đơn chất trên được tạo nên từ mấy nguyên tố hóa học?
ĐƠN CHẤT LÀ GÌ
I. Đơn chất và hợp chất
- Đơn chất là những chất được tạo nên từ 1 nguyên tố hóa học.
Khí oxi, khí hidro, liti, cacbon, nhôm,...
Hợp chất
Nguyên tố hóa học nào tạo nên các hợp chất sau?
Muối ăn
Nước
Cacbonic rắn
Nguyên tố: C, O, N, H
Nguyên tố: Na, Cl
Nguyên tố: C, O
Nguyên tố: H, O
Nguyên tố: N, H
Nguyên tố: C, H
HỢP CHẤT LÀ GÌ.
I. Đơn chất và hợp chất
- Đơn chất là những chất được tạo nên từ 1 nguyên tố hóa học.
Khí oxi, khí hidro, liti, cacbon, nhôm,...
- Hợp chất là những chất được tạo nên từ 2 nguyên tố hóa học trở lên.
* Ví dụ: nước, muối ăn,…
Hợp chất
Nguyên tố hóa học nào tạo nên các chất sau?
?
Có 1 số nguyên tố có thể tạo nên 2 hoặc 3 chất.
EM CÓ BIẾT trang 27 SGK
?
Nguyên tố cacbon (KHHH: C)
Vậy chất được phân loại như thế nào
?
Nguyên tố cacbon (KHHH: C)
DỰA VÀO ĐÂU ĐỂ PHÂN LOẠI ĐƠN CHẤT?
Dựa vào tính chất vật lí chung của đơn chất kim loại và đơn chất phi kim
I. Đơn chất và hợp chất
- Đơn chất là những chất được tạo nên từ 1 nguyên tố hóa học.
Khí oxi, khí hidro, liti, cacbon, nhôm,...
- Hợp chất là những chất được tạo nên từ 2 nguyên tố hóa học trở lên.
* Ví dụ: nước, muối ăn,…
Đơn chất kim loại
Đơn chất phi kim
Hợp chất
HỢP CHẤT ĐƯỢC PHÂN THÀNH MẤY LOẠI
I. Đơn chất và hợp chất
- Đơn chất là những chất được tạo nên từ 1 nguyên tố hóa học.
Khí oxi, khí hidro, liti, cacbon, nhôm,...
- Hợp chất là những chất được tạo nên từ 2 nguyên tố hóa học trở lên.
* Ví dụ: nước, muối ăn,…
Đơn chất kim loại
Đơn chất phi kim
Hợp chất vô cơ
Hợp chất hữu cơ
Hợp chất
ĐƠN CHẤT CÓ ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO NHƯ THẾ NÀO!
Trong mẫu đơn chất các nguyên tử sắp xếp với nhau như thế nào?
?
Các nguyên tử liên kết với nhau
theo 1 số nhất định thường là 2
Các nguyên tử xếp khít nhau
và theo 1 trật tự xác định.
I. Đơn chất và hợp chất
- Đơn chất là những chất được tạo nên từ 1 nguyên tố hóa học.
Khí oxi, khí hidro, liti, cacbon, nhôm,...
- Hợp chất là những chất được tạo nên từ 2 nguyên tố hóa học trở lên.
* Ví dụ: nước, muối ăn,…
Đơn chất kim loại
Đơn chất phi kim
Hợp chất vô cơ
Hợp chất hữu cơ
Hợp chất
?
Trong hợp chất nước và muối ăn, nguyên tử các nguyên tố liên kết với nhau như thế nào.
2 nguyên tử hydro liên kết với 1 nguyên tử oxi
1 nguyên tử natri liên kết với 1 nguyên tử clo
?
Trong hợp chất nguyên tử các nguyên tố liên kết với nhau như thế nào.
Trong hợp chất nguyên tử các nguyên tố liên kết với nhau theo 1 tỉ lệ và 1 thứ tự nhất định
I. Đơn chất và hợp chất
- Đơn chất là những chất được tạo nên từ 1 nguyên tố hóa học.
Khí oxi, khí hidro, liti, cacbon, nhôm,...
- Hợp chất là những chất được tạo nên từ 2 nguyên tố hóa học trở lên.
* Ví dụ: nước, muối ăn,…
Đơn chất kim loại
Đơn chất phi kim
Hợp chất vô cơ
Hợp chất hữu cơ
Trong hợp chất nguyên tử các nguyên tố liên kết với nhau theo 1 tỉ lệ và 1 thứ tự nhất định
Hợp chất
Hợp chất vô cơ
BÀI TẬP
Câu 1:
- Hãy chỉ ra chất nào là đơn chất, là hợp chất,trong số các chất cho dưới đây:
+ Khí clo do nguyên tố clo cấu tạo nên
+ Kẽm clorua do nguyên tố kẽm và clo cấu tạo nên
+ Canxi cacbonat do nguyên tố canxi, cacbon và oxi cấu tạo nên
+ Khí ozon do nguyên tố oxi cấu tạo nên.
ĐƠN CHẤT
HỢP CHẤT
HỢP CHẤT
ĐƠN CHẤT
BÀI TẬP
Câu 2:
Nói như sau có đúng không?
a/ Nước gồm hai đơn chất là oxi và hydro
b/ Khí cacbonic tạo nên từ hai nguyên tố hóa học là: C và O
c/ Axit sunfuric gồm 3 đơn chất là hydro, lưu huỳnh và oxi.
PHẢI NÓI NHƯ THẾ NÀO MỚI ĐÚNG?
BÀI TẬP
Câu 2: Trả lời:
+ Nước tạo nên từ hai nguyên tố hóa học là: O và H


+ Axit sunphurric tạo nên từ ba NTHH là: H, S và O.
+ Khí cacbonic tạo nên từ hai nguyên tố hóa học là: C và O
BÀI TẬP
Câu 3:
Khi đốt lưu huỳnh trong không khí, lưu huỳnh hóa hợp với oxi tạo thành một chất khí có mùi hắc gọi là khí sunfurơ.
a/Hỏi khí sunfurơ do những nguyên tố hóa học nào cấu tạo nên?
b/ Khí sunfurơ là đơn chất hay hợp chất?
BÀI TẬP
Câu 3: Trả lời:
a/ Khí sufurơ do 2 NTHH cấu tạo nên là: S và O
b/ Khí sufurơ là hợp chất.
HOÁ HỌC 8
Chúc sức khỏe quý thầy cô và các em học tốt
nguon VI OLET