slide 1
Trang 1
slide 2
Trang 2
slide 3
Trang 3

Bài 6 - Hình minh hoạ - Giới thiệu nước Đức và hệ thống thuộc địa của Đức bài giảng Lịch sử 8

Đăng ngày 7/16/2009 6:14:14 AM | Thể loại: Lịch sử 8 | Lần tải: 1 | Lần xem: 0 | Page: 3 | FileSize: 0.60 M | File type: ppt
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

Hình minh hoạ - Giới thiệu nước Đức và hệ thống thuộc địa của Đức
Bài 6
Nước Đức
Bài 6
Hệ thống thuộc địa của Đức
Bài 6

Sponsor Documents