Chào mừng các thầy cô giáo về dự giờ tiết học
mĩ thuật 7
Bài: 6 - Tiết 8
Vẽ theo mẫu
lọ, hoa và quả
(Tiết 1)
Bài: 6 - Tiết 8
Vẽ theo mẫu
I - quan sát , nhận xét :

lọ, hoa và quả
(Tiết 1)
Tiết 8 - Vẽ theo mẫu:
I - quan sát , nhận xét :

lọ, hoa và quả
(Tiết 1)
- Hãy quan sát mẫu vật :

Thảo luận nhóm

* Nhóm 1: - Xác định khung hình chung và khung hình riêng của vật mẫu?

*Nhóm 3: + Lọ gồm mấy bộ phận? Mô tả trên vật mẫu?
+ Nhận xét vị trí của lọ và quả ?


*Nhóm 2: - So sánh : + Chiều cao của lọ và quả?
+ Chiều cao của lọ và chiều ngang của lọ?


+ Thời gian thảo luận: 2 phút
+ Hình thức: Nhóm bàn


Tiết 8 -Vẽ theo mẫu:
I - quan sát , nhận xét :

lọ, hoa và quả
(Tiết 1)
II - CáCH Vẽ :

1
2
3
1- Phác khung hình chung
Tiết 8 -Vẽ theo mẫu:
lọ, hoa và quả
(Tiết 1)
I - quan sát , nhận xét :

II - CáCH Vẽ :

1- Phác khung hình chung
- Phác khung hình từng vật mẫu
Tiết 8 - Vẽ theo mẫu:
lọ, hoa và quả
(Tiết 1)
I - quan sát , nhận xét :

II - CáCH Vẽ :

1- Phác khung hình chung
- Phác khung hình từng vật mẫu
2- Tìm vị trí các phần ,vẽ nét thẳng
Tiết 8 -Vẽ theo mẫu:
lọ, hoa và quả
(Tiết 1)
I - quan sát , nhận xét :

II - CáCH Vẽ :

1- Phác khung hình chung
- Phác khung hình từng vật mẫu
2- Tìm vị trí các phần vẽ nét thẳng
3- Chỉnh sửa hoàn thiện hình
Tiết 8 -Vẽ theo mẫu:
lọ, hoa và quả
(Tiết 1)
II - CáCH Vẽ :

I - quan sát , nhận xét :

TRÒ CHƠI:
1
2
3
4
6
5
Tru?c khi v? theo m?u c?n tỡm v� ch?n n?i dung d? t�i.Dỳng hay sai?
Sai
Sau khi quan sỏt ,nh?n xột m?u,bu?c ti?p theo l� gỡ?
Dựng khung hình


CẦN CHIA
TỈ LỆ TRƯỚC KHI
VẼ HÌNH ?
Chỉ cần vẽ
được hình không cần giống mẫu.Đúng
hay sai?
Sai
Tặng bạn một tràng vỗ tay đi nào!
Một số tranh tĩnh vật c?a h?c sinh
Tiết 8 - Vẽ theo mẫu:
lọ, hoa và quả
(Tiết 1)
I - quan sát , nhận xét :

II - CáCH Vẽ :

III - ThựC HàNH :

nguon VI OLET