TRƯỜNG THCS PHẠM NGŨ LÃO
MÔN: LỊCH SỬ 9
GV: Nguyễn Nguyệt Ánh
CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ
Các nước Mĩ La-tinh
Gồm 23 nước cộng hòa
Diện tích: trên 20 triệu km2
Dân số: 648.218.103 người vào ngày
19/10/2018 theo số liệu từ Liên Hợp Quốc.
LƯỢC ĐỒ CÁC NƯỚC MĨ LA TINH
Tiết 8 – Bài 7: CÁC NƯỚC MĨ LA-TINH
KHU VỰC MĨ LA TINH TRƯỚC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI
Tiết 8 – Bài 7: CÁC NƯỚC MĨ LA-TINH
Bài 7: CÁC NƯỚC CHÂU MĨ LA-TINH
Hoa Kì
KHU VỰC MĨ LA TINH SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI
Em hãy xác định hai nước Chi- Lê và
Ni- ca- ra- goa trên lược đồ .
LƯỢC ĐỒ CÁC NƯỚC MĨ LA TINH
Tiết 8 – Bài 7: CÁC NƯỚC MĨ LA-TINH
Em hãy xác định các nước công nghiệp
mới Bra xin, Mê-hi-cô, Chi- lê, Ac- hen- ti- na
LƯỢC ĐỒ CÁC NƯỚC MĨ LA TINH
Tiết 8 – Bài 7: CÁC NƯỚC MĨ LA-TINH
TIẾT 8: Bài 7: CÁC NƯỚC CHÂU MĨ LA-TINH
Hoa Kì
KHU VỰC MĨ LA TINH SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI
Lược đồ Cu Ba
Diện tích: 111.000 km2
Dân số: 11.489.986 người vào ngày 20/10/2018
theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc.
Bài 7: CÁC NƯỚC CHÂU MĨ LA-TINH
Môn-ca-đa(26/7/1953)
1/1/1959
Xi-e-ra
THẢO LUẬN NHÓM (3phút)
NHÓM 1,2: Nêu nguyên nhân thắng lợi của cách mạng Cu-ba
NHÓM 3,4: Cách mạng Cu- ba thắng lợi có ý nghĩa lịch sử
như thế nào?
+ Mở ra một kỉ nguyên mới cho Cu Ba: độc lập dân tộc gắn liền với CNXH
+ Là lá cờ đầu, cổ vũ nhân dân các nước Mĩ La-tinh đứng lên giành độc lập.
- Tinh thần đấu tranh kiên quyết của lực lượng thanh niên, đứng đầu là Phi đen
- Nhân dân Cu- ba có tinh thần yêu nước, đoàn kết...
+ Cắm mốc đầu tiên của chủ nghĩa xã hội ở Tây bán cầu.
Mối quan hệ đn kết hữu nghị giữa lãnh tụ
Phi-đen Ca-xtơ-rô, nhân dân Cu Ba với Đảng, chính
phủ và nhân dân ta ?
Cu Ba giúp đỡ Việt Nam :
- Khi cuộc kháng chiến chống Mỹ của ta diễn ra ác liệt, chủ tịch Phi-đen Ca-xtơ-rô tuyên bố : “Vì Việt Nam chúng ta sẵn sàng hiến cả máu của mình”.Sau đó, hàng nghìn thanh niên Cuba đã viết đơn tình nguyện xin đến Việt Nam để cùng nhân dân Việt Nam đánh Mỹ.
- Nhân dân Cu Ba tặng Việt Nam 5 công trình : khách sạn Thắng Lợi, đường cao tốc Xuân Mai, bệnh viện 500 giường ở Đồng Hới, trại bò Mộc Châu, trại gà Ba Vì.
Việt Nam giúp đỡ Cu Ba :
- Những năm 90 của thế kỉ XX,ta ủng hộ gạo.
- Đòan thanh niên Cộng sản xuất 5 triệu xuất tập viết cho học sinh Cu Ba.
- Việt Nam – Cu Ba tiếp tục đoàn kết hổ trợ để phát triển…
* Tình nghĩa anh em thủy chung son sắt.
BÀI TẬP
1/ Mục tiêu đấu tranh của cách mạng Mĩ La-tinh sau 1945 là gì?
A. Đánh đuổi Thực dân Châu Âu xâm lược
B. Lật đổ chế độ phong kiến
C. Thoát khỏi sự lệ thuộc vào Mĩ.
D. Thiết lập chế độ độc tài.
Đáp án C. Thoát khỏi sự lệ thuộc vào Mĩ.
BÀI TẬP
2/ Phong trào đấu tranh cách mạng ở Mĩ La-tinh phát triển mạnh nhất là giai đoạn nào?
A. Giai đoạn :1945-1959.
B. Giai đoạn: những năm 60 đến những năm 80 của thế kỉ XX
C. Giai đoạn: những năm 80 đến những năm 90 của thế kỉ XX
D. Giai đoạn: Từ những năm 90 đến nay.
Đáp án B. Giai đoạn: những năm 60 đến những năm 80 của thế kỉ XX
BÀI TẬP
3/ Người lãnh đạo phong trào cách mạng ở Cu Ba là ai?
A. An –gien-đê.
B. Mao Trạch Đông
C. Phi đen Cát-xtơ-rô.
D. Nen-xơn Manđê-la
Đáp án C. Phi đen Cát-xtơ-rô.
BÀI TẬP
4/ Sự kiện mở đầu cho thời kì đấu tranh vũ trang ở Cu- ba là sự kiện nào?
Cuộc tấn công vào pháo đài Môn- ca-đa
BÀI TẬP
5/ Cu- ba tiến lên chủ nghĩa xã hội vào năm nào?
A. Tháng7- 1953
B. Tháng 1-1959
C. Tháng 4-1961
D. Năm 1962
Đáp án C. Tháng 4-1961
nguon VI OLET